Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. prosince 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 13. prosince 1919 v učebně pokračovací školy v Hostivici.

 

Schůzi přítomni: starosta obce Bouška Václav, obč. Kapalín Václav, Kojzar František, Závora Antonín, Hájek Tomáš, Nebeský Josef, Končil František, Eiman Bohuslav, Sláma Václav, Křížová Ludmila, Kodet Antonín, Pechlát František, Kalina Matěj, Řehák František, Mrnka Rudolf, Šváb František, Kliment František, Stehlík Václav, Novotný Jan a později se dostavivší Čermák Josef.

Nemocen obč. Tomáš Chlupatý.

Omluven: obč. Arnold Pavel.

Neomluveni: Sulán Jan a Krajcr Antonín.

 

Starosta obce o 2 ½ hod. odpoledne zahajuje schůzi uvítáním přítomných, vzpomíná neštěstí, jež postihlo obč. Chlupatýho, a žádá za souhlas, by na pořad schůze dnešní mohl se dáti dodatečně odstavec: návrh na zavedení dávky z nápojů. Přítomní jednohlasně dávají svůj souhlas, načež starosta prohlašuje, že se přikročí

 

k pořadu jednání.

          

I. Čtení a schválení zápisu o schůzi konané dne 20. září 1919.

Po přečtení zápisu ze schůze minulé dotazuje se obč. Šváb, za jakou cenu a mnoholi pozemků bylo pronajato manželům Kloubkovým. Obč. starosta odpovídá, že odpověď bude dána při podání zprávy komise hospodářské, a když se nikdo více k vysvětlení neb dotazu k zápisu nehlásí, oznamuje, že hodiny od toho času, kdy byla žádost Nekoly zamítnuta, vůbec nejdou. Co se týče úpravy ulice u nádraží, oznamuje, že byl zde po dvakráte vrchní ingenier buštěhradské dráhy a před krátkým časem prohlásil, že návrh na úpravu i nákladu podán jest u ředitelství dráhy a že k úpravě asi pravděpodobně dojde. Jiných poznámek nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Zpráva o úřadování za čas od 21. 9. do 13. 12. 1919.

Obč. starosta oznamuje, že v tomto čase konala obecní rada 6 schůzí a zasedaly všecky komise. Dopisů od počátku roku vyměněno 2 287. Příjem pokladní ode dne úřadování nynějšího činí celkem 14 987 K 29 h, vydání 11 464 K 41 hal. a jest v pokladně na hotovosti 3 522 K 88 hal.; stav pokladny byl zlepšen náhlým neočekávaným obnosem 4 046 K 36 hal. zaslaným zemskou pokladnou jako dávka z přírůstků hodnoty nemovitostí za rok 1918. Mimo to stolní společnost u p. Mráze věnovala obnos 200 K jako štědrovečerní nadílku pro chudou školní mládež.

Zpráva vzata k vědomí.

 

III. Zprávy z komisí.

A. bytové: Za tuto komisi podává zprávu obč. Šváb, kterýž sděluje, že komise byla nucena konati několik schůzí pro zaopatření bytů pro rodiny, jež měly být na ulici vystěhovány, a jednak na přímluvu, jednak na ubezpečení, že se obec o ubytování jich v době 14denní postará, nedošlo k úřednímu výkonu. Zabaveno bylo několik obytných místností, které jsou vesměs obsazeny, a jest zde v reservu než jedna místnost u p. Čermáka v čp. 1, kteráž však potřebuje nutné opravy. Místnost tuto dává pan Čermák k disposici obci pod podmínkou, že obec béře na se zodpovědnost za způsobené škody na majetku neb životech tam ubytovaných a jemu se vydá příslušný revers. Zpráva vzata na vědomí.

 

B. Zpráva komise hospodářské: Za komisi tuto podává zprávu obč. Řehák, který předčítá smlouvu nájemní uzavřenou mezi obcí a novými nájemci, která nabývá platnosti dnem 1. listopadu 1919 a končí nájmem u manželů Kloubkových po třech létech, u ostatních po 6 létech. Získané takto nájemné činí ročně 275 kor. Některý pozemek osází se stromovím. Zpráva se béře k vědomí.

 

C. Zpráva komise chudinské: za komisi tuto podává zprávu obč. starosta, kterýž oznamuje, že obec podporuje 3 sirotky, 4 ženy a 1 muže, vesměs osoby k zaměstnání nezpůsobilé, jichž dosavadní podpora jest nepatrná a kterou nutno částečně zvýšiti, což bude podáno při schůzi rozpočtové. – Zpráva vzata na vědomí.

 

D. Zpráva komise sociální péče a osvěty: za komisi tuto podává zprávu obč. Pechlát, kterýž sděluje, že komise tato dosud konala 3 schůze, v nichž projednána řada potřebných záležitostí do oboru komise té spadajících, a doporučuje k projednání a schválení následující: aby ustavena byla mateřská škola, na níž do rozpočtu budiž zařaděn obnos 3 000 K a zažádáno o subvence okresní, zemské a státní, pro běžná vydání komise pak zařaditi obnos 200 kor.; dále doporučuje, by v obci zdejší znovu zřízen byl polévkový ústav pro školní děti, což ovšem za panujících poměrů bude za těžké. – Komise dále doporučuje, by obecní knihovna umístěna byla v místnosti obecního úřadu, jelikož jiné místnosti zde není a táž dle zákona v žádné veřejné místnosti umístěna býti nesmí. Rovněž na uváženou doporučuje návrh komise, by bylo pomýšleno na zřízení všeobecné školy pokračovací, jíž by byla povinna navštěvovati všecka mládež, jež po vyjití školy obecné nenavštěvuje další učiliště; i na tuto školu možno dožadovati se subvencí. Komise uspořádala 7. 12. veřejnou přednášku u Šroubků, jež byla velmi slabě navštívena, a připravuje se na den 25. 12. pohádkový dýchánek pro děti u Neradů. To jest asi stručná zpráva a referent žádá, by návrhy jím přednesené obecní zastupitelstvo vzalo za své. Přijímají se návrhy na zřízení školky mateřské a zařadění požadovaného obnosu, jakož i umístění obecní knihovny. Co se týče znovuzřízení polévkového ústavu, nutno záležitost tuto odložiti, až poměry pro zřízení budou příhodnější, prozatím byla požádána americká mise za odpomoc, odpověď však dosud zde není. Tím bylo jednání z komise osvětové skončeno.

 

E. Za komisi stavební podává zprávu obč. Kojzar, jenž oznamuje, že po předběžné komisi o regulaci strouhy od čp. 84 k čp. 164 bylo usneseno projekt rozšířiti až k domu p. Panušky, a jest nutno, aby výdej na toto rozšíření projektu byl dodatečně schválen; dále jest nutno zříditi most u Nekoly a případně i provésti stavbu silnice od silnice erární k viaduktu buštěhradské dráhy, jejíž náklad by vyžadoval okrouhlý obnos asi 80 000 kor., pomýšlí se i na stavbu silnice HostiviceSobín a jest třeba, by obecní zastupitelstvo schválilo náklad potřebný na projekt a splnomocniti obecní radu pro další jednání. Co se týče upravení regulační čáry u stodoly p. Jos. Vlčka, navrhuje, aby se tomuto dalo povolení ku stavbě jen pod podmínkou, že dodrží regulační čáru. Mimo to se pomýšlí na zřízení pumpy na vršku, a sice na pozemku obecním. Komise stavební nechá zříditi pět vývěsních tabulí pro spolková oznamování, nákladem asi 200 kor. a krycí náklad rozpočtu jest na místní korporace, jež by platily ročně 14 kor. užívacího poplatku. Konečně se obecní rada usnesla na žádost komise stavební doporučiti obecnímu zastupitelstvu, by schválilo zvýšení dávek stavebních, a to následovně:

a) při obytných budovách přízemních neb hospodářských

ze 22 K 

na 40 K

b) při budovách jednopatrových

26 K

60 K

c) při budovách dvoupatrových

30 K

90 K

d) při dílnách k účelům průmyslovým neb živnostenským

22 K

40 K

e) při továrnách

100 K

300 K

f) za komise konané dle § 27 st. ř. ke zkoušení plánu rozdělovacího 

22 K

40 K

g) za všecky ostatní komise dle § 27 st. ř. konané

10 K

20 K

h) za použití veřej. statku pro skládání staviva pod a) a e) uvedených

5 K

10 K

Veškery ostatní dávky, jakož i pravidla o jich vybírání zůstávají i na dále v platnosti.

Zpráva se béře na vědomí a jak zvýšení dávek, tak i ostatní požadavky komise stavební se schvalují.

 

F. Za komisi finanční podává zprávu obč. Řehák, který oznamuje, že vyúčtování s uprchlíky není dosud hotovo, ježto mnohé doklady schází a bude nutno si je u hejtmanství zaopatřiti. Co se týče účtů aprovisačních, jsou tyto v takovém nesouladu, že jest nemožno v nich kontrolu provésti a pan Hlavata si dělá výpisky z těchto účtů vždy za přítomnosti některého člena komise finanční. Ostatně obec nemá na účtech těchto zájmu, ježto aprovisace byla obchodníků, ti do ní vložili svůj kapitál a o výdělek se dělili. Pan Hlavata však prohlašuje, že má dáti obci 190 kor. za mouku.

Obč. Řehák současně pak podává zprávu o šetření komise finanční ohledně upisování válečných půjček a sděluje, že úpis II. válečné půjčky byl shledán za správný, a to tak, že Sokol a Družstvo pro postavení tělocvičny, aby před očekávanou persekucí ukryly své jmění, nabídly toto obci jako dar, kterýžto obec použila na upsání válečné půjčky, čímž jest vysvětlena větší výše, než jak v zápisníku uvedeno jest. Obnosy tyto byly pak v plné výši oběma těmto korporacím vyplaceny, aniž by byla z nich odražena ztráta v obnosu 697 K na ně připadající z prodeje válečných půjček obcí utrpěná; jest tedy přepsána válečná půjčka obnosem 3 200 K a ztráta na tyto vypadající činí 1 435 K. Finanční komise pak trvá na tom, by obnosy tyto byly obci nahraženy. Pan Tůma již sdělil, že bude-li obecní zastupitelstvo trvati na nahražení obnosu na obě korporace vypadající, tyto uspořádají nějaký zábavní podnik, by nemusily vydávati z hotového svého nepatrného jmění. Obč. starosta k tomuto podotýká, by obecní zastupitelstvo k náhradě nezaujímalo dnes žádné stanovisko, až jak se vysloví o celé záležitosti bývalé obecní zastupitelstvo, jež si vyžádalo lhůtu do konce tohoto měsíce, neboť by se mohlo stát, že kdyby dnes se rozhodnutí stalo, mohli by snadno se vysmeknout z povinnosti a celou tíhu zodpovědnosti nechati na jedné osobě. V důsledku toho béře obč. Řehák svůj návrh zpět a zpráva se béře na vědomí.

 

IV. Žádosti za udělení příspěvků.

Dětská nemocnice v Praze zasílá do rozprodeje 25 kusů losů loterie. K návrhu obč. Kojzara usneseno, aby tyto byly dány do rozprodeje a zbytek aby zakoupen byl obcí. Návrh schválen a rozprodej losů vzal na se obč. Kojzar.

Další žádosti národních spolků a korporací za udělení příspěvků se zamítají s poukazem, aby v příštím rozpočtu byly poukázány položky na tyto korporace. Obč. Pechlát přimlouvá se, aby spolku Komenskýmu ve Vídni věnován byl nějaký obnos, jelikož jest to spolek, který nutně pomoci potřebuje. Obč. Sláma navrhuje obnos 20 kor., což přítomnými schváleno.

 

V. Zavedení povinného ručení obcí.

Obč. starosta poukazuje na důležitost tohoto pojištění a tajemník vysvětluje, že ručení toto vztahuje se na všecky úrazy vzniklé na majetku obce, jak lidí, tak i zvířat, jakož i za škody způsobené na cizím majetku při demonstracích a srocení lidu. Pojištění uzavírá se na dobu deseti roků a do výše až 100 000 K. Roční premie bude činiti asi 96 K.

Návrh na zavedení povinného ručení pak schválen.

 

VI. Dodatečné schválení návrhu na zřízení měšťanské školy.

Obč. starosta poukazuje na nařízení ministerstva školství a národní osvěty o zřizování tak zv. obvodních měšťanských škol, jímž pomoženo větším obcím ku zřízení těchto škol, což dříve bylo vyloučeno. Obecní rada, aby využitkovala příležitostné chvíle, usnesla se na podání okamžité žádosti, a pokud dosud známo, jest celá záležitost na dobré cestě. Obč. Pechlát schvaluje přechozí jednání v této věci a doporučuje návrh ku schválení. Obč. Sláma žádá, by jednání o zřízení školy bylo urgováno. Návrh i s dodatkem obč. Slámy pak jednohlasně schválen.

 

VII. Schválení rozšířeného projektu na regulaci strouhy.

Obč. starosta sděluje, že dle původního usnesení byl projekt kanalisační do čp. 84, ale při komisi bylo hlavně zástupci okresu žádáno, by projekt ten rozšířen byl podél silnice okresní až k domu p. Panušky, a jelikož i dráha buštěhradská ku žádosti obce zakryje onu díru před domem p. Panušky, celkově provedená regulace odstranila by veliký kus ostudy obce zdejší. Bylo tedy obecní radou usneseno rozšíření projektu poříditi a obecnímu zastupitelstvu ku schválení předložiti.

Návrh se schvaluje.

 

VIII. Návrh na zřízení mostu u staré školy.

Obč. starosta oznamuje, že řádné vybudování tohoto tak potřebného přechodu vyžadovalo by nákladu asi 3 600 K, provisorní byl by asi o polovici lacinější. Jelikož se však pomýšlí, by stavba silnice do Sobína vedena byla kolem školy, zřízen by byl tento most při nákladu silničním, a dojde-li na stavbu tu, bude pak nutno zase poříditi kol silnice chodníky, takže náklad rozpočtený na most mohl by býti použit na pořízení chodníků. Obč. Pechlát žádá, by v případě, že by nedošlo na stavbu této silnice, pořízen byl most aspoň provisorní. Obč. Kojzar jest náhledu, že na stavbu silnice tímto směrem přeci jen dojde a aby tedy se most provisorní nestavěl. Obč. starosta pak poukazuje, že když bude silnice vedena jiným směrem, musí se mostek poříditi nákladem obce, a půjde-li zamýšleným směrem, použije se nákladu v jiném směru.

Na to byl návrh na zřízení mostu přijat.

 

IX. Stavba silnice a mostu od ovčína k buštěhradské dráze.

Obč. starosta sděluje, že provedení tohoto projektu jest věc jedna z nejdůležitějších a že na stavbu ne-li již silnice, tedy aspoň mostu dojíti musí. Bude však lepší, když by se stavěla i silnice, jelikož by to mohla být stavba nouzová a tak se obdržeti subvence. Obč. Kojzar poznamenává, že náklad jest rozpočten asi na 80 000 K a v rozpočtu se bude vykazovati položka na tuto stavbu. Obč. Pechlát žádá, by most byl pošinut trochu výše k jihu, by výtok nebyl přímo proti domu p. Nekoly. Návrh na to schválen.

 

XII. Návrh na stavbu silnice do Sobína.

Předčítá se protokol o předběžné komisi konané dne 6. prosince, načež obč. starosta podává bližší vysvětlení. O stavbě této silnice bylo jednání zahájeno již v roce 1886 a teprve v roce 1912 hlavně na úmluvu zástupců zdejších a z Litovic došlo k jednání v směru, že tato povede kolem bažantnice, leč se stavby opětně došlo. Teprve nyní došlo k dohodě a obec Sobín žádá, by silnice byla novým směrem, a sice ku kapličce. Náklad celkový by činil asi 170 000 K, z čehož na obec zdejší připadlo okrouhle 36 000 K. Nákladem na pořízení projektu na obec zdejší vypadající činí 670 K. Obč. Kodet mimochodem připomíná, že zábradlí u mostu u Chlupatých jest spadlé a nachází se ve strouze. Obč. Pechlát poukazuje, jak o podobných projektech jest vždy všestranně a bedlivě uvažovati, neboť kdyby bylo bývalo došlo na postavení silnice kolem bažantnice, byla tato bezvýznamná, a žádá, kdyby snad se mělo ještě pomýšleti na její vedení tímto směrem, by zástupci obce na to nepřistoupili. Obč. Kojzar k tomu poznamenává, že Litovice na to nepřistoupí a obec zdejší rovněž ne. Sobín pak sama žádá o tento nový směr.

Na to byl náklad na pořízení projektu schválen.

 

XIII. Návrh na znovuzřízení mostu u mlýna p. Bočka.

Obč. starosta poznamenává, že zde již bylo několikráte o stavbě té jednáno, pořízen i plánek s rozpočtem, který požadoval nákladu asi 3 100 K. Tím, že obecní zastupitelstvo projekt ten schválí, není ještě řečeno, že by se musil stavět. Do rozpočtu se položka tato zařadí, ale použije se teprve, až se shledá toho nutnost. Obč. Kalina poukazuje, že dle sdělení jest rozpočet ten příliš vysoký a že by se nechal mostek poříditi laciněji.

Náklad na zřízení mostku schválen.

 

VIII. Návrh na stavbu 1 nebo 2 obecních domků.

Obč. starosta poukazuje na nutnost zřízení a postavení obecních domů, jež obec by stály pranepatrnou část nákladu a stavělo by se za podmínek velice výhodných, na důkaz čehož předčítá zásady, dle kterých se bude udíleti státní podpora na rodinné domky v r. 1920 a jež jsou asi tyto:

1) Čekatel rodinného domku, t. j. osoba, pro kterou chce obec nebo družstvo dům postaviti, musí složiti ještě před stavbou hotově zálohu 10 % dnešního celkového nákladu na pozemek a na stavbu. Přesná výše této zálohy ustanoví se až po dokončení této stavby na základě celkového zúčtování stavby tohoto domu. Tato záloha se čekateli neúrokuje a nebudou výlohy z ní se započítávati mezi roční výlohy s domem spojené. Čekatel má na vůli vložiti i větší zálohu. Záloha větší než 10 % se, pokud přesahuje 10 %, zúročí.

2) Čekatel musí mimo tuto zálohu ze svého domu potud, pokud se dům nepřevede do jeho soukromého vlastnictví, jehož výši ustanoví ministerstvo sociální péče, vyslechnuvši předem obce. Při stanovení nájemného bude přihlíženo k nájemnému v místě obvyklému z domu či bytu stejné jakosti, rozměru a polohy, musí však býti stanoveno takovou částkou, která by stačila k zúročení a umořování aspoň 20 % celkového skutečného nákladu. Částka, o kterou by čekatel ročně více platil, než činí ustanovené nájemné, užije se k umoření dluhu na domě váznoucího a účtuje se mu k dobru při převodu domu do jeho soukromého vlastnictví.

3) Čekatel musí sám platiti z domu a z pozemku k němu připsaného daně, přirážky a jiné dávky, dále požární pojištění, jehož výši ustanoví ministerstvo sociální péče, a všechny jiné, jakékoliv výlohy a platy s užíváním domu spojené a jeho správu a musí sám na svůj náklad dům udržovati v dobrém stavu.

4) Převod rodinného domu do soukromého vlastnictví čekatele jest vázán na souhlas ministerstva sociální péče. Rodinné domky bude možno však do soukromého vlastnictví teprve potom převésti, až poměry na stavebním trhu zase se ustálí a bude vidno, že dalšího zlevnění stavu není možno očekávati. Kupní cenu stanoví ministerstvo sociální péče vyslechnouc obec na základě odhadu ceny domu v době převodu. Na žádost ministerstva sociální péče jest čekatel povinen dům převzíti do soukromého vlastnictví za cenu ministerstvem sociální péče určenou. Kdyby se bez vážných důvodů zdráhal tak učiniti, jest obec na žádost ministerstva sociální péče povinna dům za cenu ministerstva sociální péče určenou se svolením tohoto ministerstva případně i pod cenu tuto prodati. Čekatel ručí však zálohou před početím stavby složenou, že onu částku, o níž by se stržilo méně, než-li ministerstvo sociální péče určilo. U činžovních domů, vzhledem k výši jejich výnosové hodnotě bude nutno složiti nejméně 1/10 výnosové hodnoty domu, t. j. roční nájemné bez roční daně a jiných veřejných dávek, premie pojistné a udržovacího nákladu, násobeno 100 a děleno 4, počítá-li se 4% kapitalisovaný činžovní výnos.

O předmětu tom zavedena delší debata. Obč. Pechlát navrhuje okamžité zavedení přípravného jednání pro stavbu rodinných domků pro čekatele, ale stavbu domů obcí doporučuje k úvaze, ježto se mohou vyskytnouti případy, že by do takového domu byla ubytována rodina, která by činži neplatila a tím by obec přiváděna byla do ztrát. Obč. Eiman odpovídá, že ve schůzi obecní rady bylo též v tomto směru uvažováno a bylo usneseno, že by tam bydlil jen ten, kdo by nájemné platil. Obč. Nebeský se dotazuje, kam přijde činže z těchto domů, obč. starosta odpovídá, že na umoření dluhu. Obč. Mrnka prohlašuje, že musí opustiti sezení k nastoupení služby, doporučuje návrh ku přijetí a prohlašuje, že proň souhlasí. Totéž činí i občan Kalina. Na to dává obč. starosta o návrhu tom hlasovati a tento se jednohlasně přijímá.

 

IX. Návrh, jak uhraditi požadované náklady.

Obč. starosta poznamenává, že jest též nutno hledati pro právě schválené objekty úhradu a jsou pro to dvě cesty: prvá jest výdaje krýti zvýšenou přirážkou, a nebo se nějaký čas 4–5 roků vypůjčiti. Výhodu shledává ve výpůjčce, již bude možno zahájiti více prací a využitkovati tak dobu, v níž možno subvencemi mnoho získati a uhraditi, což při hrazení výloh jen přirážkami se nedá všecko podniknouti, a konečně by se mohlo prodloužením i mnoho ztratiti, jako jest ku příkladu subvencování prací nouzových. Obč. Závora navrhuje výpůjčku, a sice hned větší, aby se s pracemi co nejdříve započalo. Obč. Šváb navrhuje, aby výpůjčen byl obnos 60 000 kor. splatný 100% přirážkou v 5 létech. Obč. Kojzar míní, že by se se stanovenou výší výpůjčky mohlo posečkati, až rozpočtem bude známa výše její potřeby. Obč. Nebeský činí podobný návrh, načež obč. starosta odpovídá, že musí být stanovena přesná číslice výpůjčky, načež se návrh obč. Švába jednohlasně schvaluje. Starosta se dále dotazuje, jak uvésti ve známost zamýšlené stavby rodinných domků. Obč. Eiman navrhuje, aby svolána byla co nejdříve veřejná schůze vyhláškami a obč. Sláma, aby strany výzvu provedly ve svých časopisech, což přijato.

 

X. Žádosti strážníka a tajemníka za úpravu služného.

Ohledně strážníka navrhuje obecní rada, aby služné jeho měsíčně činilo 100 K a za všecky ostatní práce se mu dávala odměna 200 K měsíčně, v což je zahrnuta i odměna za vytápění a úklid kanceláře. Na oblek a obuv se mu dává ročně obnos 300 K, což obecním zastupitelstvem schváleno a týž tuto úpravu přijímá. Tato úprava platí od 1. ledna 1920.

Ku žádosti tajemníka navrhuje obecní rada: Obecní zastupitelstvo neuznává definitivu udělenou tajemníkovi bývalým obecním zastupitelstvem, a to z důvodu, že v té době byl tajemníkem více obcí a zde byl pouze zaměstnán několik hodin denně, v kterémžto případě jest toto udělení protiprávní a nemůže se na to vztahovati zákon, jímž se upravují požitky ob. tajemníků. Obecní zastupitelstvo sobě ponechává právo definitivu p. tajemníkovi právoplatně uděliti, až samo za dobré uzná. Odměna se navrhuje za těch samých podmínek, za jakých byl přijat, následovně: 3 500 K ročně, za práce aprovisační 50 K měsíčně, které pokud možno platí sama obecní aprovisace, dále odměnu od místní školní rady, jenž budiž co možno nejvyšší, a v pádu, že bude chtíti vésti obecní knihovnu, až se tato zřídí, zvláštní odměnu za vedení této dle ujednání.

Obecní zastupitelstvo návrh tento schvaluje, povoluje pro rok 1919 tajemníkovi příspěvek na byt ve výši 200 K, a aby navrhovaná úprava služného byla v platnosti od 1. října 1919.

Tajemník k tomuto prohlašuje, že mu nic jiného nezbývá než na tuto nepatrnou úpravu přistoupiti a doufá, že mu bude služné upraveno tak, jak poměry toho vyžadují. Ohledně zrušené definitivy prohlašuje, že toto přijímá s výhradou, jelikož důvod za zrušení uváděný není právoplatný a dle platných předpisů není proň důvodu, a vyhražuje si později ve věci té podati rozklad. Obč. starosta mu na to odpovídá, že zrušení definitivy se děje z důvodů formálních a že mu ji nikdo nebéře.

 

XI. Návrh na zavedení dávky z nápojů.

Obč. Stehlík odůvodňuje návrh tento zajistiti obci nějaké příjmy a myslí, že by se mohla stanoviti dávka 10 h z 1 litru piva, výše dávky z lihovin a vína není dosud stanovena. Obč. Sláma doporučuje tento návrh ku schválení s poukazem, že je zde spousta osob cizích, jež na vydání obce ničím nepřispívají a tímto způsobem budou nuceni tak učiniti. Obč. Pechlát navrhuje, aby též zavedena byla dávka z karbanu. Tajemník vysvětluje, že dnes jest předčasno rozhodnutí o této věci činiti, jelikož musí býti dávka vybírána dle jistých pravidel, musí býti určeny i jisté formality, a dokud těchto není, nelze nic jiného činiti, než uložiti obecní radě, aby do příští schůze s vypracovaným návrhem přišla.

Usneseno dle toho záležitost tu zaříditi.

 

Různé.

XII. Svolávání schůzí.

Obč. Šváb protestuje, že schůze obecního zastupitelstva jsou velice řídké a tím se pak stává, že pořad schůze jest příliš velký, a žádá, když již schůze nemohou býti každý měsíc, by byly pravidelně každé dva měsíce. Rovněž není spokojen se svoláním schůze dnešní, jež byla obcházena později, než jak zákon nařizuje. Obč. starosta vysvětluje důvody toho, že schůze jest již připravena delší čas, ale nebylo volného času pro včasné svolání. Co se týče pozdějšího vyrozumění členů o této schůzi, musil strážník býti u soudního jednání, takže včas nemohli býti všichni vyrozuměni.

 

XIII. Dotaz o dávkách.

Obč. Nebeský se dotazuje, jakou dávku platí kočující zábavní podniky; obč. starosta odpovídá, že tutéž, na které se obecní zastupitelstvo usneseno: 3 K ve dny všední a 10 K za neděli; obč. Nebeský navrhuje, by platili takovou dávku, jako platí korporace místní, což přijato.

 

XIV. Posypání pěšin.

Obč. Pechlát žádá, aby pamatováno bylo na včasné posypání cesty na vršku a za tím účelem byly připraveny dvě fůry popele, jedna u Nebeských, druhá u Havlůjových, by v případě náledí mohli obyvatelé domů cestu vypopelovati. Usneseno věc zaříditi.

 

XV. Dodržování policejní hodiny.

Obč. Stehlík poukazuje na stížnost, že v hostincích některých se provozuje karbanu dlouho přes policejní hodinu, a žádá, když již občané nemají sami zájem na tom se společně neokrádati, by tomu bylo čeleno aspoň tím způsobem, že by policejní komisař se strážníkem obešli hostince, a kde by po 11. hodině noční přistihli hráče karet, tyto bez milosti, ať jest to kdokoliv, udali a ti aby byli obecním úřadem přísně potrestáni. Obč. Kodet slibuje se dle toho říditi, žádá však, by byl ve věci té jak obecním úřadem, tak i členy obecního zastupitelstva podporován. Návrh jednohlasně schválen.

 

XVI. Případ postřeleného obč. Chlupatýho.

Obč. Sláma poukazuje na politování hodný případ, kdy obč. Chlupatý byl vojínem na stráži stojícím postřelen a těžce zraněn. Vina na tomto případě spadá jedině a výhradně na vojenskou správu, která ponechává vojínům téměř plnou volnost osobního jednání a jest v pravdě děkovati jen čiré náhodě, že případů podobných nestalo se již více. Usneseno, by ve věci té byla na M. N. O. sepsána stížnost a k návrhu obč. Švába byla dána některému panu poslanci, aby týž M. N. O. osobně interpeloval.

 

Tím byl pořad dnešní schůze vyčerpán, načež obč. starosta prohlašuje schůzi o ½ 7. večer za skončenou.

 

Najman zapisovatel

Starosta Václ. Bouška, Václav Kapalín, Frant. Šváb

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. prosince 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003