Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. ledna 1920

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Protokol

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 24. ledna 1920 v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav a občané: Nebeský Josef, Krajcr Antonín, Kapalín Václav, Řehák František, Kojzar František, Končil František, Tomáš Chlupatý, František Pechlát, Sláma Václav, Křížová Ludmila, Novotný Jan, Kliment František, Arnold Pavel, Sulán Jan, Kodet Antonín, Hájek Tomáš, Šváb František, Eiman Bohuslav, Kalina Matěj a za omluveného Rudolfa Mrnku Černý Bohumil.

Omluven: obč. Čermák Josef.

Nepřítomni: Závora Antonín, Stehlík Václav.

 

Starosta obč. Bouška Václav o 3. hod. odpolední zahajuje schůzi uvítáním přítomných, načež přikročeno

 

k pořadu jednání.

          

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze ze dne 13. 12.

Obč. Pechlát se dotazuje, proč se zrušila definitiva tajemníkovi, vždyť se nepamatuje, že by v poslední schůzi byla o tom zmínka, obč. starosta odpovídá, že jednání o tomto bylo v souhrnném návrhu obecní rady, který byl také tak obecním zastupitelstvem schválen a který sám tajemník doslovně citoval.

Obč. Kapalín se dotazuje, zda bývalé obecní zastupitelstvo dalo již svoji odpověď o upisování válečných půjček. Obč. starosta odpovídá, že dosud nedalo, jelikož nebylo jasně vyřčeno, zda mají svoji odpověď dáti sami, či mají-li být oni vyzváni k nové schůzi, aby se v ní o zaujatém stanovisku vyslovili. Obč. Šváb navrhuje, aby celá záležitost předána byla finanční komisi a táž aby do příští schůze obecního zastupitelstva věc vyřídila. Návrh tento schválen.

Obč. Kapalín se dotazuje, může-li tajemník dáti odpověď o zrušení definitivě. Týž odpovídá, že do usnesení obecního zastupitelstva podal odvolání k nadřízeným úřadům a že tedy nutno vyřízení vyčkati.

Obč. Nebeský se táže, jaké stanovisko zaujala obec vůči těm, kdož neoprávněně vyřezávají stromoví na obecním majetku. Obč. starosta odpovídá, že záležitost ta dosud projednána nebyla, že však se svévolné vyřezávání stromoví zakáže.

Obč. starosta podává zprávu o krocích učiněných o zřízení školy měšťanské, a že podána byla urgence zemské školní radě, od níž zde dosud odpověď není.

Obč. Kapalín se dotazuje, zda byly učiněny kroky v záležitosti zranění obč. Chlupatýho. Obč. starosta praví, že stížnost byla podána M. N. O., odpověď nedošla žádná.

Obč. Sláma se dotazuje, zda ručení obce jest již pojišťovnou přijato, obč. starosta odpovídá, že ano.

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádost Josefa Vávry za udělení práva domovského.

Žadatel bydlí v obci zdejší déle jak 10 roků, dobrovolně a nepřetržitě, chudinskému zaopatření nikdo z rodiny za obtíž nepřipadl, takže tu nestává zcela žádných vylučujících důvodů.

Dotyčný žadatel i se svou rodinou se za příslušníka obce přijímá.

 

III. Žádost Josefa Záborce za udělení svolení ku používání veřejného statku k rozvedení elektrického proudu.

Předčítá se žádost a zamýšlený krok vzat s uspokojením na vědomí. Obč. Pechlát naznačuje, že tu musí též býti jisté závazky podnikatele jak vůči obci, tak i vůči ostatnímu občanstvu, kteréž bude nutno vyjednati. Obč. Kojzar praví, že vrchní vedení elektrické jest vždy vedeno vysoko, a obč. Řehák, že jest zde již v platnosti ručení obce. Obč. Chlupatý poukazuje, že dnes se jedná o schválení propůjčení veřejných míst pro zamýšlené rozvádění proudu elektrického, navrhuje, aby svolení toto se mu dalo pod podmínkami, jež se později s ním ujednají.

Návrh ten schválen.

 

IV. Schválení pravidel o vybírání nápojové dávky a stanovení její výše.

Pravidla o vybírání dávky nápojové se předčítají i s návrhem obecní rady, by z 1 litru piva se vybírala dávka 6 hal., z 1 litru vína a vinných neb ovocných moštů 10 hal. a z 1 litru lihovin 20 haléřů. Jelikož ale po usnesení obecní rady došel přípis zemské správní komise, že dle zákona obecní dávky z vína, vinných a ovocných moštů se nevybírají, ale jest možno žádati, aby se k těmto nápojům vybírala nejvýše 25% přirážka, jest nutno, aby obecní zastupitelstvo učinilo u věci té zásadní usnesení. Obecní zastupitelstvo se jednohlasně usnáší, aby se vybírala obecní nápojová dávka z piva a lihovin do 31. prosince 1921, jak navrhuje obecní rada, a k dani z vína a moštů se vybírala 25% přirážka rovněž do 31. prosince 1921.

Obecní rada dále navrhuje, aby výnosu dávky se použilo na zřízení komunikací. O návrhu tomto se rozpředla delší debata, jíž se zúčastnili občané: Pechlát, Chlupatý, Kojzar, Šváb, Sláma a Řehák, a v níž podány různé náhledy o použití dávky. Obč. Pechlát navrhuje, by výnos dávky použit byl na zřízení školy mateřské, … výnos dávky na účele komunikační byl by stěží povolen. K tomuto náhledu se připojuje i obč. Chlupatý a poukazuje, že komunikace slouží přece jen jisté části obyvatelstva, kdežto vybíraná dávka musí sloužiti účelu všeobecně prospěšnému, a tím škola zajisté jest. Obč. starosta poukazuje na rozpočet, kde položka na zřízení školky mateřské jest, a že by tedy tato položka musila být škrtnuta, a aby tedy o této věci podán byl určitý návrh. Obč. Pechlát prohlašuje, že jak rozpočet jest připraven, jest dnes věcí vedlejší, a poukazuje na výrok obč. Stehlíka při poslední schůzi, že dávka tato jest nepopulární a tím, když věnována bude jím navrhovanému účelu, pozbude oné nepopulárnosti. Obč. Chlupatý praví, že starostou žádaný rozdíl v rozpočtu se dá dosud zcela lehko změnit, jelikož rozpočet není dosud projednán a ani vyložen. Obč. Kapalín tudíž navrhuje, aby výnos dávky určen byl na školku a položky v rozpočtu na účel ten stanovené byly škrtnuty. Návrh obč. Pechláta a Kapalína schválen. Na to schválena pravidla i výše dávky nápojové, jakož i výše přirážky k dani z vína a moštů. Obč. Šváb se dotazuje, kdo bude dávku vybírati. Obč. starosta odpovídá, že v mnohých obcích jí vybíral strážník a že by i zde to mohlo být, o čemž se však teprve později rozhodnutí stane.

 

V. Návrh na vyvlastnění role čk. 259.

Obč. starosta vysvětluje dosavadní kroky v záležitosti té učiněné a dává přečísti protokol sepsaný při informační komisi dne 17. ledna konané, z čehož vysvítá, že velkostatek jest ochoten pole k zastavění odprodati, a sice za 1 m² hrubé plochy 1 K 50 h, takže by 1 čtvereční sáh byl za 5 K 40 hal. Jest zde však ještě jiný způsob a možno i lacinější, kde by se mohlo stavebního místa nabýti, a ten jest vyvlastnění dle zákona ze dne 17. prosince 1919 sbírka zákonů a nařízení číslo 20. Obecní rada usnesla se na návrhu, aby pozemek tento se vyvlastnil, a sice celý. Obč. Šváb poukazuje na usnesení obecního zastupitelstva ze dne 26. července 1919, kde bylo usneseno, aby se pracovalo k vyvlastnění tří pozemků. Obč. Kapalín se přimlouvá za návrh obecní rady a doporučuje tento ku přijetí. Obč. Pechlát rovněž jest pro to, aby se pozemek vyvlastnil, poněvač ale v protokole se činí zmínka, aby byl jistý díl pozemku reservován pro stavbu tělocvičny Sokola, by vyvlastněn byl bez tohoto dílu. Obč. Kapalín jest proti tomuto názoru a poukazuje na prohlášení zájemníků, že se bude stavěti dle přihlašování. Občan Pechlát poukazuje, že majitelem jest dosud někdo jiný než obec a že tedy nemá zcela žádného práva již dnes pozemek někomu určovati. Obč. Sláma na to odpovídá, že Sokol o akci této jistě věděl a že měl tedy přihlášku učiniti. Obč. Chlupatý na to poznamenává, že Sokol přihlásil se o tento pozemek již v květnu, kdy v obci nebylo o tomto ruchu ještě rozjímáno, a že se se svou žádostí obrátil tam, kam jedině mohl, totiž na majitele. Obč. starosta k tomu podotýká, že byť i Sokol již dříve se o pozemek ucházel, přeci jen měl hned v prvé schůzi zájemníků přihlášku učiniti. Obč. Pechlát praví, že se tu vlastně rozděluje, co nikoho z nás není, a že hlasovat bude pro vyvlastnění s výhradou, by pozemek pro tělocvičnu byl z vyvlastnění vyloučen. Žádá, by o návrhu tomto hlasováno bylo dle jmen. Obč. Kapalín dodává, že pro vyvlastnění bude hlasovat jistě každý a navrhuje, by bylo provedeno hlasování na vyvlastnění pozemku celého. Obč. Kojzar dává kompromisní návrh, by se hlasovalo jen o vyvlastnění. Provedeno hlasování sčítáním hlasů. Pro návrh obč. Kojzara jest 10 hlasů pro a 12 proti. Pro návrh obč. Pechláta 7 hlasů. Pro návrh obč. Kapalína 11 hlasů.

 

Volné návrhy.

Poškozování školní budovy vodou.

Obč. Pechlát s příkazu správce školy oznamuje, že do sklepů vnikla voda, jež nemá žádného odtoku, a okapová roura jest silně poškozena, neboť protéká jí voda a odpadla již i odmočením část římsy. K návrhu obč. Kapalína usneseno vyslati odborníka k zjištění oprav.

 

VII. Svolání hospodářské komise.

Obč. Nebeský si stěžuje, že hospodářská komise má tolik práce, ale není svolávána. Žádá starostu, aby tuto co nejdříve svolal. Obč. starosta poukazuje, že každá komise má svého předsedu a že jest se tedy o té věci obrátiti na něho.

 

VIII. Správa cest.

Obč. Kojzar navrhuje, by se pamatovalo na úpravu cest, že již není možno pro bláto po nich ani choditi. Obč. Kapalín se k tomuto přidává a poukazuje, že cesta ku mlýnu jest jedna z nejhorších. Obč. Pechlát se přimlouvá za častější popelování, čímž se neschůdnosti přeci jen odpomůže. Obč. Kalina navrhuje, by se podala žádost k ředitelství buštěhradské dráhy o přenechání popele na vypopelování pěšin, k čemuž se přidává obč. Pechlát s doplňkem, by se zakázala jízda po pěšinách. Návrhy s dodatky přijaty. Obč. Kojzar k tomu ještě připomíná, by si vzal též tu práci někdo na starost. Obč. Pechlát praví, že tu jest zajisté komise, v jejíž působnost tato spadá, a to bude pravděpodobně komise stavební. Obč. Krajcr jest náhledu, že by se snad mohl též použít popel z továrny.

 

IX. Vybírání poplatků.

Obč. Hájek poukazuje, že se nevybírá žádný poplatek za užívání veřejného statku, již dříve stanovený, a aby se tak dělo aspoň teď. Odkázáno komisi hospodářské.

 

X. Správa pumpy.

Obč. Kodet žádá, by spravena byla pumpa před školou. Obč. Eiman praví, že otec jeho již pumpu spravoval, že táž jest zamrzlá, a když chtěl na paní Procházkové teplou vodu, tato mu řádně vyčinila, a on si ji trochu ohřál u p. Čermáka. Než však s ní přišel k pumpě, tato schladla, takže musil práce nechat.

 

Jiných dotazů a poznámek nebylo, načež předsedající prohlásil o 6 ½ večer schůzi za skončenou.

 

Najman, zapisovatel.

Starosta: Václ. Bouška; Hájek Tomáš; Krajcr Antonín

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. ledna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003