Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. února 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 28. února 1920 o 1 hod. odpoledne v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, náměstkové: obč. Závora Antonín a obč. Hájek Tomáš, členové obecního zastupitelstva občané: Řehák František, Křížová Ludmila, Pechlát František, Novotný Jan, Krajcr Antonín, Eiman Bohuslav, Kapalín Václav, Sláma Václav, Stehlík Václav, Arnold Pavel, Mrnka Rudolf, Chlupatý Tomáš, Nebeský Josef a Šváb František.

Jako náhradníci jsou přítomni: obč. Čermák Jarosl., Motl Josef a paní Andělová.

Nepřítomni a neomluveni jsou: obč. Čermák Josef, Kalina Matěj, Kodet Antonín, Končil František, Kliment František, Sulán Jan a Černý Bohumil.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, načež přikročeno

 

k pořadu jednání.

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze konané 24. ledna.

Po přečtení zápisu dotazuje se občan Šváb, zda jsou povoláni ku schůzi náhradníci a zda tito mají též právo hlasovací. Obč. starosta odpovídá, že nikdo z náhradníků povolán nebyl, protože z členů ob. zastupitelstva nikdo neohlásil důvod své nepřítomnosti, aby za něho náhradník povolán býti mohl. Přítomní náhradníci jsou zde jako posluchači a práva hlasovacího nemají. Obč. Pechlát žádá za vysvětlení, kdy mají být náhradníci povoláni, neboť zákon jistě připouští i jiné důvody než onemocnění pro povolání náhradníka. Předčítají se § 57 a 58 vol. řádu do obcí, jež pojednávají o náhradníkách. Na to přítomná paní Andělová prohlašuje, že nemá-li jako náhradnice práva hlasovacího, nemusí zde být a odchází.

Jelikož k zápisu žádných poznámek a dotazů nebylo, byl tento schválen a podepsán.

 

II. Vyřízení žádostí za udělení práva domovského Emila Schmidta, Tomáše Hájka a Marie Portové.

Žádost Emila Schmidta se zamítá, jelikož týž nepředložil potřebné doklady.

Tomáš Hájek přijímá se za příslušníka se svou manželkou. Svéprávní synové zůstávají i nadále příslušníky obce Přední Kopaniny.

Marie Portová přijímá se za příslušnici obce zdejší mimo dětí, jelikož tyto za života otcova nevydržely zde 10letý pobyt.

 

III. Žádost hospodářské komise za zvýšení dotace na vysázení stromoví.

Předseda hospodářské komise obč. Řehák odůvodňuje tuto žádost tím, že za stromky se požaduje jednou tak velký obnos, než při podání výdajů byl, a má-li se započatá práce dokončiti, jest nutno, aby položka na vysazování stromoví byla zvýšena nejméně o 1 000 K. Obč. Sláma se přimlouvá za zvýšení této položky a navrhuje, aby kryta byla ze zvýšeného nájemného a příjmem ze zábav, ježto položka příjmů ze zábav bude zajisté vyšší, než rozpočtem předpokládána jest.

Návrh tento schválen.

 

IV. Zvolení dvou členů knihovní rady.

Občan starosta podává zprávu o zákonu, jímž jsou obce povinny míti veřejné knihovny, jakož i to, že spolek Hostivít věnoval obci svoji knihovnu a že tak učiní brzy i sbor dobrovolných hasičů. Dle § 7 zák. o knihovnách má obecní zastupitelstvo voliti 2 členy, 3. členem jest jednatel osvětové komise a čtvrtého kooptují si tito ze řad čtenářstva. Do knihovní rady zvoleni obč. Sláma a obč. Černý Bohumil.

 

V. Zvolení 3 členů pro stavbu rodinných domků a obecního domu.

Obč. starosta podává vysvětlení, že na schůzi zájemníků bylo usneseno zvoliti šestičlennou komisi, a to tři ze řad zájemníků a tři z členů obecního zastupitelstva, kterážto komise by měla za úkol provésti veškeré přípravné práce a dohlížeti nad řádným prováděním staveb. Obč. Pechlát poukazuje, že tu jest stavební komise, v jejíž kompetenci obor tento spadá, a proto považuje zvolení zvláštní této komise za bezúčelné. Obč. starosta odpovídá, že tato nová komise nemá s komisí stavební zcela nic společného a naprosto v ničem nezasahuje do pravomoci komise stavební a jest určena jedině a výhradně pro stavbu těchto domků. Obč. Chlupatý se rovněž staví proti volbě této nové komise a žádá, by i bod pořadu následující sloučen byl s bodem tímto; žádá pak obč. starostu o podání vysvětlení o odstavci: ručení obce při stavbě rodinných domků. Obč. starosta pak stručně vysvětluje zákon o garantování státu pro stavby na odpomožení nouze bytové a prohlašuje, že obec v tomto případě jest jen prostředníkem, při čemž nebéře na sebe zcela žádné závazky. Obč. Chlupatý prohlašuje, že nikterak se nestaví proti stavbám, ale nikdy nemůže dát souhlas k tomu, aby obec přebírala na sebe jistou odpovědnost za to, co netýká se celku, nýbrž několika jednotlivců. Obč. Řehák poukazuje na zákon o přivtělení obce do obvodu Velké Prahy, jakož i na velikou nouzi bytovou a diví se, že člen obecního zastupitelstva se staví proti odpomožení krise bytové a tím i rozšíření obce. Obč. Chlupatý znovu prohlašuje, že nikterak se proti zamýšlenému nestaví, trvati však musí na zásadě, že nemusí-li obec na sebe bráti finanční závazek, by tak nečinila. Obč. Řehák praví, že v tomto případě jest obec jen prostředníkem bez závazku. Obč. Sláma praví, že v tomto případě má obec přednostní právo před družstvem na garanci státní. Obč. Čermák se dotazuje, kdo se tedy v tomto případě vlastně dluží? Obč. starosta odpovídá, že obec za ručení státu. Obec úvěr jen opatřuje beze všech závazků. Obč. Chlupatý žádá, by bylo protokolováno, že obec béře na sebe jen patronaci úvěru, ale ne zatížení finanční. Obč. starosta prohlašuje, že by on byl jeden z prvních, který by se stavěl proti tomu, aby obec při stavbě těchto rodinných domků brala na sebe finanční závazek. Obč. Pechlát s politováním poukazuje na osobní poukazování členů na pokrokovost vyslovenou obč. Řehákem a žádá, by podobné případy se neopakovaly. Obč. Řehák žádá zaprotokolování, že obec béře na sebe ručení při stavbě obecního domu. Obč. Chlupatý praví, že o tomto bodě se mělo jednati v obecní radě. Obč. Stehlík na to odpovídá, že v obecní radě právě na podnět obč. Chlupatýho řeč byla a že v důsledku toho tento bod na pořad schůze dnešní dán byl. Obč. starosta prohlašuje, že nebude-li zaručena garance státu, veškery stavby odpadnou. Na to obecní zastupitelstvo proti třem hlasům přijímá patronaci pro zaopatření úvěru na stavbu rodinných domků a do komise zvoleni občané Hájek, Krajcr a Kodet.

 

VI. Schválení obecního rozpočtu pro rok 1920 a stanovení výše přirážky na úhradu schodku.

Prve, než přikročeno k projednávání rozpočtu, zjištěno, že tento byl finanční komisí prozkoumán a schválen, že po dobu 14 dnů byl veřejně vyložen a že proti němu žádných námitek podáno nebylo. Na to předčítají se jednotlivé položky rozpočtu. Ku položce 7 v chudinství poznamenává obč. Šváb, že dle doslechu děti po Janu Šroubkovi budou se domáhati chudinské podpory a že tedy rozpočtem stanovený obnos bude asi malý. K pol. 16 vydání řádného poznamenává obč. Chlupatý, že by bylo dobře, kdyby položka na vysazování stromoví byla hned raděj zvýšena na 3 000 K, jelikož obnos poukázaný naprosto na celou zamýšlenou práci nestačí. Obč. Řehák jest proti tomu, poněvač by rozpočet musil zpět ku komisi finanční ku schválení a znovu vyložení. Obč. Chlupatý míní, že obecní zastupitelstvo jest přeci od toho, aby rozpočet definitivně stanovilo a ne aby bylo pouhými kývaly pro to, co finanční komise navrhuje, a že tu jistě nebude námitek, budou-li obecní přirážky o 10 % vyšší. Obč. Řehák trvá na svém prohlášení. Obč. starosta praví, že snad přeci jen bude nutno rozpočet předělati, jelikož k dani činžovní nesmí býti předepsány než o 1/7 vyšší přirážky než byly poslední. Zde se mělo za to, že činí jen několik set korun, ale při sečtení zjištěno, že předpis činí 1 449 kor., takže se tu jeví rozdíl v přirážkách o 2 391 kor. 44 hal menší. Usneseno, aby se učinil dotaz, je-li v zákoně minimum, na něž se snížená přirážka nevztahuje. Obč. Chlupatý navrhuje, aby v případě, že se nemusí rozpočet předělávat, byl tento dnes schválen. Obč. Eiman navrhuje dodatek, bude-li se rozpočet předělávat, by ihned na položku 16 bylo pamatováno obnosem 3 000 Kor. Rozpočet na to schválen tak, jak jest navržen, a usneseno, aby schodek 36 343 K 65 hrazen byl 270% obecní přirážkou, kteráž by z předepsané daně 13 460 K 61 hal vynesla 36 343 K 65 h.

 

Různé:

VII. Zvolení plnomocníků obce do komise pro vyvlastnění role čk. 259 v Hostivici.

Předčítá se vyzvání okr. pol. správy, jež stanoví komisionelní šetření na den 2. března o 8 ½ hod. dopol a žádá, by ku komisi té vysláni plnomocníci obce. Do komise této zvoleni občané: Šváb, Nebeský a Kalina.

 

VIII. Žádost Antonína Škvora a Adolfa Soukupa za povolení ku zřízení trativodů.

Tíž žádají, by jim bylo povoleno zříditi trativod pro odtok vody ze sklepů, a obč. starosta žádá, by obecní zastupitelstvo se o žádosti té vyslovilo, jakož i zda by uznalo výši užívacího poplatku. Obč. Sláma přimlouvá se za povolení a sproštění užívacího poplatku.

Návrh tento schválen.

 

IX. Jmenování zástupců na funkce po odšedším obr. Kojzarovi.

Přípis vzat na vědomí.

 

X. Usnesení o zvýšení nákladu na zřízení projektu silnice do Sobína.

Dle oznámení okresní správní komise vypsána byla oferta a došly dva návrhy, jež vyžadují zvýšení nákladu na 1 650 K. Obč. Kapalín žádá, by se předmět ten vypustil z pořadu, když se silnice stavět nebude. Obč. Chlupatý jest proti, poukazuje, že na stavbu silnice dojde třeba příštím rokem, a tu jest třeba, by projekt zhotoven byl předem. Obč. Mrnka i obč. Pechlát přimlouvají se, by přistoupeno bylo na zvýšený náklad projektu. Obč. Stehlík navrhuje, že obec přistupuje na zvýšený náklad, když okres náklad ten zapraví ze svého a započítá jej pak do celkového nákladu silničního. Obč. Řehák přimlouvá se též pro tento návrh, kterýž na to přijat.

 

XI. Oznámení o odvolání tajemníka.

Obč. Stehlík žádá, by pojednáno bylo o odvolání tajemníka do zrušení definitivy. Obč. starosta podává o tom zprávu, že tajemník podal odvolání opožděně. Týž na to prohlašuje, že odvolání podal jako účastník schůze, ale do dnešního dne neobdržel od obecního úřadu o usnesení ob. zastupitelstva výměr.

 

XII. Žádost za vyčištění škol.

Obč. Pechlát přimlouvá se za častější řádné čištění tříd. Obč. starosta poukazuje na těžkosti při zjednání myček, a že bod tento dá na pořad schůze místní školní rady.

 

Jiných poznámek nebylo, načež předsedající prohlašuje schůzi o 5 ½ hod. večer za skončenou.

 

Najman, zapisovatel.

Starosta: Václav Bouška

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. února 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003