Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. dubna 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 13. dubna 1920 o 6. hod. večer v učebně pokračovací školy v Hostivici.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Tomáš Hájek a členové obecního zastupitelstva občané: František Šváb, Tomáš Chlupatý, Josef Čermák, Josef Nebeský, Stehlík Václav, Eiman Bohuslav, Krajcr Antonín, Arnold Pavel, Křížová Ludmila, Kodet Antonín, Pechlát František, Mrnka Rudolf, Kalina Matěj, Novotný Jan, Černý Bohumil, Kliment František, Kapalín Václav, Sláma Václav.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných a oznamuje, že prve než přikročeno bude k projednání pořadu jednání, jest nutno, aby nastupující člen obecního zastupitelstva obč. Černý Bohumil předem složil povinný slib zákonem předepsaný v ruce starosty obce. Obč. Černý na to povinný slib skládá, načež po jeho složení přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze konané dne 22. února.

Ku přečtenému zápisu se dotazuje občan Pechlát, zda na místo obč. Řeháka, který v pozvání poznamenal, že schůzi se nesúčastní, povolán jest náhradník. Obč. starosta odpovídá, že poznámka ta není zákonná, omluva ta nebyla též přijata a náhradník se nepovolal. Na to zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského.

Antonína Karlíka dosud příslušného do Tuchoměřic a obce Řep za Václava Součka.

Proti uvedeným a členům jejich rodin nestává žádných zákonných vylučujících důvodů, pročež se za příslušníky obce zdejší přijímají.

 

III. Vyřízení došlých žádostí.

Svaz děl. těl. jednot žádá za udělení příspěvku na Olympiádu v roce 1921. Obč. Šváb navrhuje, by se účeli tomu věnovalo 50 Kor., což schváleno.

 

Žádost Jana Šroubka z Hloubětína za udělení stálého vyživovacího příspěvku na své sourozence. Občan starosta referuje o usnesení obecní rady, že měl být do Hloubětína vyslán p. Kubr k vyšetření poměrů rodiny, musilo však z toho sejíti, jelikož jest Hloubětín pro epidemii neštovicovou uzavřen. Obč. Chlupatý praví, že dle informací sdělených mu při okresní komisi pro péči o mládež možno se obrátiti na okresní sirotčí komisi a zemský sirotčí fond o příspěvky. Obč. Sláma navrhuje, aby žádost vrátila se zpět obecní radě, aby táž výslechem poručníka dětí zjistila poměr rodiny. Návrh přijat.

 

Žádost Jana Vlčka čp. 90 o dovolení, by mu bylo dovoleno stavěti pilíře na dosavadní hradební zdi. Obč. starosta poukazuje na dřívější usnesení obecního zastupitelstva, jež trvá na tom, aby šíře ulice po celé své délce byla stejná. Obč. Pechlát poukazuje, že tu jest již v této věci zásadní usnesení a že stavební řád odchylek takových nedovoluje. Obč. Nebeský podává posudek o stavbě i místě a přimlouvá se příznivé vyřízení žádosti. Obč. Kalina se staví proti tomu, že by takto se nedocílilo nikdy úpravy obce, a jestliže se povolí v něčem dnes, přijdou zítra s podobnou žádostí jiní. Obč. Černý žádá, by se tu nečinily zcela žádné výjimky, a navrhuje žádost k zamítnutí, což přijato.

 

Odvolání občanů Jelínka, Nyklesa a Trýby do zákazu jízdy kolem domků čp. 41, 42, 43, 44, 45, 45, 48 a 64. Obč. starosta vysvětluje usnesení obecní rady ve věci té a praví, že zákaz jízdy nemůže se týkati občanů Jelínka a Nyklesa, kterým to také hned řekl, nýbrž jen takých, kteří mají jiné cesty a sjízdné. Obč. Kliment žádá, by se to obč. Jelínkovi a Nyklesovi dalo písemně, že zákaz se jich netýká. Obč. Krajcr žádá, by bylo protokolováno, že ten, kdo jízdou v těchto místech na domcích nebo jich příslušenství způsobí škodu, jest též povinen ji nahraditi. Obč. Pechlát poukazuje na nutnost úpravy a doporučuje, by sbírán byl po obci poházený kámen a jím vyspravena nejhorší místa u domku p. Foubíka až k domu sl. Vágnerové. Obč. Chlupatý praví, že toto jest velmi těžko proveditelné, poněvač protisousedé p. Jelínek i p. Nykles zvyšování žádné nedovolí, protože v případě většího přívalu vod by byli hned vytopeni. Tu není jiného prostředku než řešení úpravy celé strouhy, což za panujících poměrů jest nemyslitelné. Zde se nenechá nic jiného dělat, než p. Jelínkovi a p. Nyklesovi dáti vyřízení jich stížnosti, ostatní ponechat na pozdější dobu.

 

IV. Zpráva o revisi účtů za rok 1919 a schválení těchže.

Za revisory účtů podává zprávu obč. Chlupatý. Týž praví, že účty byly s doklady porovnány a vše v pořádku shledáno. Jen některé položky v hlavní knize nejsou zařaděny do příslušných položek, ale konečná číslice jak denníku, tak i hlavní knihy jest správná. Účty byly po dobu 14 dnů k veřejnému nahlédnutí vyloženy a proti těmže žádných námitek podáno nebylo. Veškerý příjem činí 36 201 K 55 h, vydání pak 34 512 K 96 h, takže přebytek z roku 1919 obnáší 1 688 K 59 h, kterýž převzat do příjmů roku 1920. Účty se doporučují ku schválení.

Účty se jednohlasně schvalují.

 

V. Schválení rozpočtu pro rok 1920 a stanovení výše přirážky na úhradu schodku.

Obč. starosta poukazuje, že původní rozpočet musil být přepracován v důsledku toho, že se počítala stejná přirážka i na daň činžovní, a upraven dle přání v poslední schůzi projevených. Takto upravený byl znovu po dobu 14 dnů vyložen a proti němu žádných námitek podáno není. Obč. Chlupatý za komisi finanční podává zprávu, že komise rozpočet přezkoušela a k přijetí doporučila. Veškeré vydání činí 99 056 K 01 h, příjem 62 861 K 59 h, takže tu jest schodek 36 194 K 42 h, kterýž nutno krýti takto: 92% přirážka k dani činžovní, která činí 1 449 kor. a kteráž by vynesla 1 333 K 08 h; z ostatní daně v obci předepsané ve výši 12 911 K 61 h nutno stanoviti 270% přirážku, kteráž by vynesla 34 861 K 34 h. Jelikož rozpočet po zákonitou dobu byl vyložen, proti němu žádných námitek podáno nebylo, doporučuje se ku schválení. Na to se obecní rozpočet jednohlasně schvaluje a stanoví, aby schodek kryt byl 92% přirážkou k dani činžovní a 270% přirážkou ku všem daním v obci předepsaným.

 

VI. Usnesení o zřízení školy měšťanské.

Obč. starosta podává zprávu o dosavadních krocích a doporučuje, by po návrhu pana školního inspektora zažádáno bylo o přeměnu školy obecné ve školu obecnou a měšťanskou, jelikož tento způsob jest nejlepším a nejkratším prostředkem k dosažení školy měšťanské. Obč. Chlupatý přimlouvá se rovněž pro tento způsob a odůvodňuje jej, že tu nejen pro školu zájem jest, ale hlavně veliká její potřeba. Návrh na to jednohlasně přijat.

 

Různé.

VII. Vyzvání ku upisování prémiové půjčky.

Předčítá se výzva okresní politické strany ku zřízení sboru získavatelského, jakož i aby obec též něco upsala. Obč. Chlupatý poukazuje, že u Městské spořitelny v Unhošti uloženy jsou cenné papíry v zástavě, a aby tedy dotazem se zjistilo, zda by se jich nemohlo použíti k úpisu této půjčky a v jaké asi výši. Návrh tento přijat a obč. starosta žádá, by se též obecní zastupitelstvo usneslo, do jaké výše vy se měla půjčka upsati.

Obč. Sláma se dotazuje, jak se zachovati, odpoví-li spořitelna záporně, a že tu tedy i pro tento případ jest nutno vyvolati jisté usnesení. Obč. Mrnka doporučuje půjčku k upisování. Obč. Sláma praví, že nikterak se nestaví proti upisování, naopak tuto doporučuje, ale musí se tu též uvážiti, kde na půjčku sehnati peníze. Obč. Chlupatý vzhledem k výhodnosti půjčky doporučuje obnos 1 000 Kor. Obč. Sláma jest pro vyšší obnos a činí návrh na upsání 5 000 Kor., kterýž také přijat. Obč. starosta dále žádá, by se též uvažovalo o zřízení získavatelského sboru. Obč. Mrnka navrhuje, aby na pátek dne 20. dubna svolána byla schůze veškerých zástupců korporací, spolků a organisací, na níž by se pojednalo o způsobu činnosti jak korporací, tak i jednotlivců. Návrh obč. Mrnky schválen.

 

VIII. Resignace pana Řeháka.

Týž dopisem sděluje, že jsa napaden obč. Chlupatým, vidí se nucena resignovati na členství jak v zastupitelstvu, tak i v komisích. Obč. Šváb žádá obč. Chlupatýho za vysvětlení a objasnění případu. Obč. Chlupatý odpovídá, že byl jím osobně napaden a tedy si to s ním osobně vyřídil. Obč. Sláma praví, že cítil-li obč. Chlupatý napaden, měl žádati, aby obč. Řehák byl předsedajícím volán k pořádku. Obč. Stehlík žádá, je-li pravda, že řekl obč. Řehákovi, že stojí pod terorem strany. Obč. Chlupatý prohlašuje, že nic takového neřekl, a to, co mluvil o teroru, opakoval jen to, co obč. Řehák sám mnohokrát prohlásil. Obč. Šváb praví, že jako předseda klubu aferu tuto sám vyšetřoval, že pronesená slova o teroru strany skutečně pronesl, což vždy a všude dosvědčí pan správce Tůma, a v důsledku toho žádá, aby obč. Chlupatý ve všech časopisech v místě odebíraných dal uveřejniti prohlášení jako odvolání. Obč. Chlupatý prohlašuje, že odvolání toho nedá, protože slova za vinu mu kladená neřekl, a dává se k disposici pro soudní jednání. Obč. Pechlát jest toho mínění, že by si celou tuto záležitost měli oba dva vyříditi mezi sebou a resignaci obč. Řeháka nebrati v úvahu. Jelikož obč. Chlupatý žádané prohlášení dáti nechce, z usnesení klubu obč. Šváb navrhuje, by případ oznámen byl okresní politické správě s vyzváním, by obč. Chlupatýmu za jeho výrok vyslovena byla nelibost, a jelikož strana se staví za obč. Řeháka, pro případ, že by se přání tomu nevyhovělo, členové strany vzdávají se svých funkcí. Obč. Chlupatý žádá, aby se celá záležitost předem vyšetřila. Obč. Pechlát praví, že v prvé řadě jest nutno, má-li obecní zastupitelstvo svá rozhodnutí činiti, musí též věděti, zda rozhodnutí svá činí správně a nestranně, což v případě tomto není, protože tu jest mnoho členů, kteří o případu ničeho nevědí a teď mají rozhodovat. Obč. Nebeský míní, že jest to bezúčelné, protože případ vyšetřen jest. Obč. starosta přimlouvá se za náhled pana učitele, jelikož klub sice případ vyšetřen má, ale obecní zastupitelstvo ne. Proto by doporučoval, aby strany volily své zástupce do vyšetřující komise, kteráž by si zvolila nestranného předsedu a do schůze pozvala obě sporné strany i svědky. Náhled tento schválen, načež strany jmenují své zástupce: za stranu lidovou obč. Čermák, za čs. socialistů obč. Mrnka a Arnold, za soc. demokr. obč. Šváb a Nebeský a za republikánskou obč. Kliment a Pechlát. Schůze stanovena na pátek večer do kanceláře obecního úřadu.

 

IX. Žádost ferial osad bušť. dráhy za udělení příspěvku.

Po podání vysvětlení i účelu podniku usneseno, by se přešlo k dalšímu jednání.

 

X. Žádost p. Karla Anděla za povolení k postavení tarasu.

K bodu tomuto obč. Stehlík navrhuje, by vzhledem k tomu, že pozemek obecní v těchto místech jinak zužitkovat se nedá, by majitelé přilehlých domků byli vyzváni, aby si pozemek tento od obce vykoupili. Obč. Chlupatý přimlouvá se rovněž za tento návrh, načež týž schválen.

 

XI. Ohraničení pozemku.

Obč. Kalina oznamuje, že v poli pana Henycha u skály stával mezník a po posledním měření zmizel. Obč. Chlupatý k tomu poznamenává, že p. Henychovi byl tento pozemek přiměřen jako dlouhodobému pachtýři, a v důsledku tom také bude odprodán p. Henychovi, proto snad on mezník vyndal, by mu jako zbytečný v poli nepřekážel.

 

XII. Pojištění přípřeží.

Obč. Arnold navrhuje, by pojištěn byl jeden pár koní jako hasičská přípřež. Obč. starosta odpovídá, že o tomto již bylo také jednáno, ale jelikož premie jsou příliš vysoké, bylo od toho upuštěno.

 

XIII. Vysílání has. stráží.

Obč. Arnold jménem sboru hasičů oznamuje, že mnohé spolky konají divadla, aniž by žádaly za vyslání požární stráže. Jelikož předpokládá, že se tak neděje zúmyslně, žádá, aby každý, kdo bude divadlo ohlašovati, byl na to upozorněn. Přijato.

 

XIV. Odklizení pahýlu.

Obč. Pechlát žádá, by byl okleštěný strom u Poláčkových odklizen, protože to dělá ostudu. Obč. Nebeský poukazuje, že již dávno žádal o vydání vyhlášek o ochraně stromoví a že se tak nestalo dosud. K návrhu obč. Pechláta se připojuje a dodává, aby strážníkovi za tento čin udělena byla důtka. Přijato.

 

XV. Vytékání hnojůvky.

Obč. Krajcr žádá, by byl velkostatek vyzván, aby učinil opatření, by močůvka nevytékala do strouhy. Učiní se tak.

 

XVI. Použití ohraženého sadu.

Obč. Eiman žádá za usnesení, by ohražený sad, bezplatně strážníkem využívaný, použit mohl býti bezplatně k různým účelům. Návrh schválen.

 

XVII. Oprava plotu ve škole.

Obč. Kalina se přimlouvá za provedení oprav ve škole, plotu a sklepa, v němž jest voda. Obč. starosta odpovídá, to že spadá do kompetence místní školní rady, ale není na to peněz.

 

XVIII. Zjištění pozemku.

Obč. Mrnka žádá za zjištění, komu náleží ulice mezi novou školou a stodolami p. Chlupatýho a p. Tůmy.

 

Jiných poznámek nebylo, načež předsedající o ½ 12. v noci prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapis.

Eiman Boh.

Sláma

Starosta: Václ. Bouška

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 13. dubna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003