Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. června 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 8. června 1920 v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Tomáš Hájek a členové obecního zastupitelstva občané: Nebeský Josef, Sláma Václav, Eiman Bohuslav, Šváb František, Kapalín Václav, Stehlík Václav, Řehák František, Křížová Ludmila, Končil František, Černý Bohumil, Arnold Pavel, Čermák Josef, Pechlát František, Kliment František, Mrnka Rudolf, Tomáš Chlupatý, Kalina Matěj a Krajcr Antonín.

Nepřítomni a neomluveni: obč. Novotný Jan a Sulán Jan.

 

Starosta obce zahajuje schůzi o 7. hod. večer uvítáním přítomných a žádá, zda obecní zastupitelstvo souhlasí, aby na pořad jednání dnešní schůze pojaty ještě býti mohly dva odstavce, a to: Zpráva o válečných půjčkách, referent obč. Nebeský a O místě pro mohylu padlých vojínů z obce zdejší, referent obč. Stehlík. Obecní zastupitelstvo na to přijímá oba body do projednání dnešní schůze, načež obč. starosta prohlašuje, že se přistupuje

 

k pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze 13. dubna.

Ku přečtenému zápisu se dotazuje obč. Kalina, je-li podáno velkostatku vyzvání na zastavení vytékání hnojůvky z kravína. Obč. starosta odpovídá, že vyzvání správě velkostatku dáno bylo a že již bylo urgováno ve schůzi obecní rady.

Obč. Sláma se dotazuje, jak se má záležitost s dětmi Šroubkovými. Obč. starosta odpovídá, že ve schůzi obecní rady bylo usneseno vyslati do Hloubětína pana Kubra, leč obec pro epidemii černých neštovic byla zamořena, takže šetření nemohlo být provedeno. Ale stane se tak nyní, jak se usnesla obecní rada.

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádost obce Zlejčína za přijmutí Josefa Donáta ve svazek domovský.

Jelikož proti žadateli nestává žádných vylučujících důvodů a týž zákonným podmínkám zadost učinil, přijímá se za příslušníka.

 

III. Žádost pp. Karla Anděla, Ladislava Kučery, Anny Soukalové, Žofie Kotvové, Tomáše Fršlínka, Josefa Záborce a Václava Kouteckýho za odprodej dílců od pastviny čk. 10/2.

Ku bodu tomuto obč. Nebeský navrhuje, aby se žádané díly žadatelům odprodaly pod podmínkou, že bude-li pozemek ten obec potřebovati, jsou kupující povinni tyto díly a za tutéž cenu obci odprodati. Co se pak týče části pozemku požadovaného p. Záborcem, nedoporučuje tento k odprodeji, jelikož jest tam projektována ulice. Dále připomíná, že k jednání tomuto jest nutno regulačního plánu, který se ztratil, a žádá, by tento za každou cenu opatřen byl. Obč. Krajcr poznamenává, že na pozemku p. Záborcem užívaném jest vodoteč, a aby se tedy na to nezapomínalo. Obč. Eiman se dotazuje, má-li se pozemek p. Záborci odprodati též s výhradou. Obč. Pechlát prohlašuje, že takovéto odprodávání jest asi bezvýsledné, ba i neuskutečnitelné, neboť rád by viděl takového kupce, který by dnes koupil neplodný pozemek třeba za malou cenu, tento jistým nákladem zlepšil a pak se jej zase musil zříci za cenu kupní; v tom případě by viděl lepší východisko jen v nájmu. Obč. Řehák praví, že tato měla být dříve dána k projednání komisím hospodářské a stavební a teprve na podkladě jich dobrozdání se mělo jednat. Obč. Stehlík v důsledku toho navrhuje, by se další jednání o tomto přerušilo, žádost byla předána příslušným komisím a pak teprve projednána. K návrhu tomuto obč. Šváb dodává, že každé jednání se tu stává nedostatečným, kdyžtě tu není ani mapy obecní ani plánu regulačního. Obč. starosta praví, že o ztrátě regulační plánu bylo jednáno jak ve schůzi obecní rady, tak i ve schůzi okresní správní komise, a kde správce silnic prohlásil, že si jej obce vypůjčil a že míní, že jej obci poslal, poněvač ho u sebe nemá. Obč. Nebeský za ztrátu tuto činí zodpovědným obč. Chlupatýho a navrhuje, aby týž jej zaopatřil a nebo na jeho útraty aby pořízen byl. Obč. Chlupatý prohlašuje, že tu jest dokázáno, že si jej správce silnic vypůjčil, poukazuje na těžkosti pořizovati v nynější době nový a prohlašuje, že požadavek navrhovaný obč. Nebeským prostě přenese na okresního správce silnic. Obč. Šváb činí k návrhu obč. Nebeskýho dodatek, aby se tak stalo do 14 dnů. Návrh obč. Nebeskýho i s dodatkem obč. Švába přijat.

 

IV. Návrh obecní rady na 30% zvýšení příjmů zaměstnanců obecních jako výpomoc nouzová.

Předčítá se provolání krajské organisace stráže bezpečnosti, v němž se dovolává lidskosti a soucitu obecních zastupitelstev, jakož i připomíná žádost zaměstnanců obecních, v níž poukazují na své trudné postavení vyvolané rychle stoupající drahotou, kdy jen na jediný cent uhlí musí sloužiti ½ 5. dne. Přítomnými jest jednomyslně usneseno příjmy zaměstnanců zvýšiti o 30 %, ale požaduje, aby práce své konalo řádně. Někteří členové si stěžují, že vyhlášky o dnešní schůzi nejsou včas vyvěšeny a ve skříni na vršku vůbec není. Tajemník prohlašuje, že s touto věcí nemá co činiti a zodpovědnost za ní také žádnou nebéře, poněvač vyhlášky strážníkovi včas respektive po podepsání jich obč. starostou ihned vydá. Předvolaný strážník pak prohlašuje, že vyhláška o schůzi v tabulce jest, ale že protisk jest málo čitelný; žádá, aby vývěsní tabule byla přemístěna na druhou stranu a dána trochu níže. Obč. Kapalín žádá, aby strážník obešel stromy ve višňovce a všecky vlky na stromkách ulámal. Obč. starosta pak žádá strážníka, aby častěji dohlédl do ohrádek, kde se stromoví dětmi ničí, a přítrž tomu učinil.

 

V. Zpráva o stavbě mostu u Nekoly.

Obč. starosta sděluje, že po poslední povodni stal se u tohoto rozbořeného mostu přechod nemožným, přejezd pak velice stíženým, k návrhu komise hospodářské a stavební bylo zahájeno u okresní správní komise v Unhošti na urgentní postavení mostu. Okresní správní komise vzala také postavení mostu za své, ihned vypsala ofertní řízení, ale obec musí celý stavební náklad nésti ze svého, poněvač stavba tohoto mostu není v letošním okresním rozpočtu. Vypadající kvotu vyplatí však okres obci hned po novém roce. Prozatím se bude prováděti jen stavba mostu a není vyloučeno, že do té doby, než bude stavba skončena, schválí ministerstvo i projekt silnice a že s její stavbou bude též v brzku započato. Obč. starosta žádá za dodatečné schválení učiněných opatření, jakož i splnomocnění obecní rady, by potřebnou výpůjčku uzavřela, kde za dobré uzná, a za podmínek co nejvýhodnějších. Zpráva vzata s potěšením na vědomí a obecní rada splnomocněna k provedení dalších opatření.

 

VI. Zpráva o vyvlastnění pozemku čk. 259 na stavby.

Obč. starosta objasňuje veškery dosavadní kroky u věci té učiněné a dává přečísti vyvlastňovací výměr okresní politické správy v Kladně, dle něhož se vyvlastňuje jen část pozemku pro stavbu 29 rodinných domků, ale s vyvlastnění vyjímá se 4 stavební místa označené číslicemi I, II, III, a VII, jež jsou reservována pro stavbu tělocvičny Sokola a který též požádal o zakoupení. Proti vyvlastňovacímu výměru vyhotovil obč. starosta odvolání, které dává přečíst, a žádá za schválení tohoto odvolání. Obč. Pechlát protestuje proti odstavci v odvolání uváděném, že Sokol do šesti měsíců stavěti nemůže, protože nečlenové Sokola přece nemohou vědět, zda, kdy a jak míní Sokol stavěti. Obč. starosta žádá, by Sokol dal prohlášení, že do šesti měsíců bude stavět, a odvolání odpadne. Obč. Chlupatý prohlašuje, že vyhrazené místo Sokolu taktéž vyhovuje a že má Sokol v úmyslu zakoupiti dřevěný vojenský domek a provisorně jej na místě umístiti, a konečně nahlíží, že jich se závazek do šesti měsíců stavět netýká, poněvač oni chtí nabýti pozemek koupí a nikoliv vyvlastněním. Obč. starosta dále žádá za prohlášení, má-li býti do parcelačního plánu zakreslena ulice u Machovy zahrádky. Obč. Šváb vypovídá, proč ulice ta do situačního plánku hned zakreslena nebyla a že se tak stalo jen vinou p. Hakla. Obč. Krajcr navrhuje, aby ulice ta zakreslena byla. Obč. Pechlát soudí, že tento blok bude malý a že tu se připravuje zase plošné rozdělování ulic jako bylo u nádraží, kde polovici pozemku zabraly ulice, a není vyloučeno, že státní regulační komise, která takovýto plán musí schváliti, neudělá hned z něho zase asanaci.

Návrh obč. Krajcra schválen 11 hlasy, 4 proti, 6 členů nehlasovalo.

Při hlasování o odvolání proti výměru vyvlastňovacímu obč. Pechlát znovu protestuje proti odstavci, že Sokol nemůže stavět, a odvolání schváleno 11 hlasy, 7 hlasů proti, 3 hlasy nehlasovaly.

 

VII. Zpráva komisí.

Za osvětovou komisi podává zprávu obč. Pechlát a sděluje, že kroužek divadelních ochotníků omladiny republikánského venkova za pomoci všech místních ochotníků míní sehráti divadlo v přírodě, a sice v bažantnici. Za tím účelem žádá, by obecní zastupitelstvo převzalo protektorát a požádalo za propůjčení místa v bažantnici. Výtěžek se věnuje dobročinným účelům a není tu tendence politická a stranická úplně žádná.

Obecní zastupitelstvo přijímá protektorát a o místo v bažantnici zažádá, jakmile bude vedoucími sděleno, o které místo se bude jednati.

 

VIII. Záležitost válečných půjček.

Obč. Nebeský žádá, jak daleko pokročila záležitost o upisování válečných půjček. Obč. starosta odpovídá, že vyšetření se nachází v těch samých místech, až kam dospěla komise finanční. Obč. Nebeský navrhuje, když bývalé obecní zastupitelstvo neschválilo zvýšené úpisy, by je hradil obč. Chlupatý ze svého, a aby do příští schůze věc tato urovnána byla. Obč. Chlupatý prohlašuje, že od členů bývalého obecního zastupitelstva prohlášení má, v němž mu dotvrzují, že zvýšené úpisy dodatečně v nejbližší schůzi schvalovali. Obč. Sláma praví, že by již bylo na čase, aby záležitost tato byla skoncována a aby obecní zastupitelstvo se jí nemusilo v každé schůzi zabývati. Obč. Chlupatý praví, že toto prohlášení má brzy od příchodu z nemocnice.

 

IX. Stanovení místa pro mohylu padlým vojínům.

Obč. Stehlík poukazuje, že již bývalé obecní zastupitelstvo zanášelo se úmyslem uctíti památku padlých občanů vojínů a nám nastává povinnost dílo započaté dokončiti. Dnes ovšem ještě se nemůže nic určitějšího stanoviti, leč jen místo, a proto za nejvhodnější navrhuje trojhran parku, v níž stojí socha v pobělohorské době nám vnuceného sv. Jana Nepomuckého, který dle historie vůbec neexistoval a byl lidu vnucen na místo ustavovaného Mistra Jana Husi. Prohlašuje dále, že jest to ostudou obce, když ještě dnes tato socha stojí na tak význačném a frekventovaném místě, a proto aby byl patronát vyzván, by sochu tu odstranil a umístil na místě, které náleží patronátu. Obč. Chlupatý praví, že sice tu není ještě doba, kdy by se mohlo postavení památníku definitivně řešiti, protože nám schází značný počet lidí, o nichž není známo, zda jsou na živu či ne. Vítá však počátek přípravných prací a projevuje svůj souhlas s přípravami. Obč. Sláma praví, že tu bude dříve kladení základního kamene, a táže se, která místa jsou vlastně nazývána sady Husovými. Obč. Chlupatý odpovídá, že sady Husovými míněna jest ohražená část s protějším neohraničeným velkým prostranstvím. Obč. Čermák protestuje proti odstranění sochy a dovozuje, že tato zde stojí víc jak 100 roků a dosud nikomu nepřekážela, a komu se nelíbí, ať na ni nekouká. Obč. Pechlát soudí, že užitečnější by bylo, kdyby uctění památky padlých zřízena byla jen pamětní deska s jich jmény a vsazena na školku mateřskou, peníz pak obrácen k tomuto lidumilnému a užitečnému účelu. Obč. Sláma praví, že se tu dnes neřeší otázka použití získaného obnosu k účelu tomu, plně schvaluje náhled pronesený obč. Pechlátem, ale jest tu podán návrh na odstranění sochy, o němž jest třeba učiniti rozhodnutí. Obč. Stehlík prohlašuje, že i on se přikloňuje k náhledu obč. Pechláta, uznává jej za užitečný, ale trvá na svém návrhu, který doplňuje tím, aby nejdelší lhůta na odstranění sochy dána byla do konce tohoto měsíce, jinak se obec sama postará o její odstranění. Návrh obč. Stehlíka přijat 14 hlasy.

Obč. Pechlát dále žádá, provádí-li se očistná práce, by se provedla dokonale. Poukazuje tu na spoustu zahanbujících nápisů a obrazů po hradbách, vozích, domech i vratech a žádá, by se tu učinila jistá opatření, jak s jich odstraněním, tak i znovuděláním. Obč. Kapalín plně souhlasí s tímto požadavkem a vyzývá pana učitele, aby působili na děti, že nesmí což podobného činit a že jsou k tomu i povinni. Obč. Pechlát prohlašuje, že dnes učitelstvo jest bezmocným činitelem, poněvač celá řada rodičů svým jednáním dobré směry maří a v největší části školou povinné děti vedou tam, kam se dnes dospělo. Odmítá výtku učitelstvu činěnou a apeluje, by vlivní činitelé rodičům na tyto zjevy poukázali a prohlásili jim, že za činy dětí jsou zodpovědni a že následky toho musí nést sami. Obč. Hájek souhlasí s tímto a sděluje i případy špatné výchovy dětí a nadržování toho rodiči. Obč. Chlupatý jest náhledu, by se na tyto neřesti poukázalo veřejnými vyhláškami. Obč. Šváb se za tento návrh rovněž přimlouvá a činí dodatek, že každé dítě nebo dospělý při činu dopadený bude buď na místě, nebo na obecním úřadě ztrestán. Obč. Pechlát dále poukazuje, by se všemožně hledělo překaziti zlozvyk házení kamením po jedoucích automobilech. Obč. Mrnka rovněž si stěžuje do mravní úrovně dětí a navrhuje, že snad by tu bylo účelné dáti zhotoviti letáky, v nichž by vytknuty byly tyto neřesti dětí, ale i vyznačeno, že rodiče jsou za jednání dětí zodpovědni a všecky následky jich činů ponesou. Letáčky buďtež pak rozdány do každé rodiny, by tu nebylo výmluv, že o tom nic neví, ale současně také bez pardonu postupováno, jinak by celá akce byla bezúčelná. Návrh obč. Mrnky schválen, vypracování letáčku svěřeno p. Pechlátovi, kterýž jej dá obecní radě ku schválení a táž další zařídí. Současně též usneseno, by se zjednal jeden člověk, který by všecky ohyzdné nápisy odklidil a současně i všecky dosud nestrhané volební plakáty.

 

Různé.

X. Dotaz o vývěsních tabulích.

Obč. Mrnka se dotazuje, jak daleko pokročila záležitost oznamovacích tabulí. Obč. starosta odpovídá, že se již daly dělat, ale že jest též současně třeba, by korporace svůj podíl též na ně odevzdaly. Dosud tak učinily jen dvě korporace.

 

XI. Tabulka do pískovny.

Obč. Nebeský navrhuje, by se do pískovny dala tabulka se zákazem skládati tam odpadky skla, železa a pod. a aby se skládka takového materiálu dávala do žumpy na Fořtě. Usneseno, aby i toto pojato bylo do letáku.

 

XII. Pořízení obecní mapy.

Obč. Nebeský poukazuje na neupotřebitelnost mapy obecní a žádá za pořízení mapy nové; obč. starosta odpovídá, že v tomto případě již byly činěny též kroky, ale od výsledku musilo být upuštěno, jelikož pořízení její jest teď velice nákladné. 1 list takovéto mapy by stál 160–180 K a mapa se skládá z 8 listů. Bude-li jí třeba, jiného nezbývá než si ji od okresu vypůjčit.

 

XIII. Opravy po povodni.

Obč. Krajcr se přimlouvá, aby znovu zřízen byl přechod proti staré studni, který vodou byl odplaven, obč. Chlupatý, aby tok vody u Foubíka sveden byl do jednoho koryta a obč. Kalina, aby odstraněn byl patník ležící v cestě přejezdu u rozbořeného mostu. Usneseno dle možnosti těmto závadám odpomoci.

 

XIV. Dotazy:

Obč. Kliment se dotazuje, jsou-li již vyměřeny poplatky za komposty a jaké jsou poplatky za písek, jakož i měl-li obč. Nebeský svolení k odvezení skrývky z pískovny. Obč. starosta odpovídá, že poplatky dosud vyměřeny nejsou, ale stane se tak co nejdříve, dále že za 1 m písku se odvádí obci poplatek ve výši 2 K. Svolení k odvezení skrývky rovněž nedal, neb neví, jak se věc prováděla dříve. Obč. Chlupatý praví, že se takových věcí dříve nikdo nevšiml, a obč. Nebeský odpovídá, že byl k odvezení vyzván pracujícími tam dělníky.

Obč. Kalina oznamuje, že z pískovny jest odvážen vojíny písek zajisté bez svolení obce a doporučuje zákaz.

Obč. Kapalín doporučuje zřízení tabulek na ochranu stromoví v sadech.

Obč. Pechlát se dotazuje, byl-li již vydáván petrolej; obč. starosta odpovídá, že dosud nebyl.

Obč. Mrnka poukazuje, že vojenský erár staví na okresní silnici polní dráhu bez svolení jak obce, tak okresu, a zda okres o tom ví, aneb případné kroky vůči takovémuto jednání učiniti. Obč. starosta odpovídá, že jakmile se o tom dozvěděl, ihned okresní výbor vyrozuměl, ten svolal na pondělí komisi, ale k této se nedostavili zástupci stavebního oddělení z Prahy, a bude jistě při tom podána stížnost okresní správní komisí.

 

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež předsedající prohlašuje schůzi o 10 ¼ hod. v noci za skončenou.

 

Najman, zapisovatel.

Starosta: Václ. Bouška

Stehlík Václav

Krajcr Antonín

Sláma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. června 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003