Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1920

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 16. června 1920 o 7. hod. večer v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Tomáš Hájek a členové obecního zastupitelstva občané: Nebeský Josef, Stehlík Václav, Sláma Václav, Řehák František, Kapalín Václav, Šváb František, Eiman Bohuslav, Končil František, Kalina Matěj, Pechlát František, Novotný Jan, Čermák Josef, Křížová Ludmila, Arnold Pavel, Kliment František, Kodet Antonín, Krajcr Antonín, Černý Bohumil a Tomáš Chlupatý.

Omluven obč. Mrnka Rudolf.

Nepřítomen a neomluven: obč. Sulán Jan.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, načež přikročeno k projednání 

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze konané 8. června.

Ku přečtenému zápisu poznamenává obč. Nebeský, že v zápisu není zmínky, aby obč. Chlupatý své prohlášení o válečných půjčkách doložil všemi doklady, a žádá za dodatečné protokolování tohoto. Obč. starosta prohlašuje, že doplněk ten uveden bude v dnešním protokole.

Obč. Pechlát žádá, aby na příště návrhy na rozšíření programu jednacího podávány byly věcně a přesně formulovány, by se neopakovalo to, k čemu musilo dojíti dnes. Obč. starosta prohlašuje, že na příště jen tak jednati bude a že chybu učiněnou ve schůzi předešlé dnešním znovu svoláním napravil.

Obč. Chlupatý poznamenává, že v návrhu podaném obč. Nebeským na náhradu resp. znovuzřízení regulačního plánu jest jaksi zodpovědným za ztrátu osobně, což však není pravdou, poněvač plán zapůjčil jako úřad na práce pro obec, a že tedy tam přenese naň vznešený požadavek, kde se tento ztratil. Zapůjčí-li se nějaká věc od úřadu úřadu jinému k vykonání prací pro obec a ta se tam ztratí, nemůže být za to činěn zodpovědným starosta obce.

Obč. Šváb praví, že celý návrh obč. Nebeskýho byl jedině takto míněn a jedině v tomto smyslu schválen.

Jiných poznámek nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého ze sadů obce.

Obč. starosta oznamuje, že usnesení o tomto předmětu považuje za neplatné, ježto nebyl na pořadu jednání, učiněn byl během jednání, ale o návrhu se nemělo hlasovati. Aby napravena byla stavší se chyba, svolal na dnešní den tuto schůzi, na jejíž pořad byl dán tento odstavec, a žádá, by o předmětu tom bylo zavedeno právoplatné jednání. Dále oznamuje, že proti prvějšímu usnesení podány jsou protesty, o nichž snad se bude též rozhodovat, a proto žádá, zda usnesení ze schůze 8. června stane se dnes právoplatným či ne.

Obč. Řehák navrhuje, by usnesení dnešní považováno bylo za právoplatné.

Obč. Stehlík opakuje svůj odůvodněný návrh ze schůze minulé, aby socha sv. Jana Nepomuckého ze sadů Husových, jež jsou majetkem obce, byla odstraněna do konce měsíce června, nechť si ji farní úřad nebo úřad patronátní umístí na svém majetku. Neučiní-li tak do této doby, aby se tak stalo nákladem obce.

Obč. Pechlát se dotazuje, zda se má považovati i jeho návrh na odklizení nešvarů z ohrad, domů, vrat a pod. za neplatný. Obč. starosta odpovídá, že tento považuje za právoplatný, poněvač proti témuž ani námitek ani protestů podáno nebylo.

Obč. Čermák se táže obč. Stehlíka, zda četl spisy prof. Pekaře.

Obč. Stehlík odpovídá, že ano, načež dochází ku debatě trvající téměř dvě hodiny, v níž podány jak dějinné, tak i místní události světce i sochy se týkající a jíž se súčastnili občané: Nebeský, Sláma, Pechlát, Stehlík, Novotný, Čermák, Chlupatý, Šváb a Krajcr, z nichž občané Nebeský, Sláma, Stehlík, Šváb a Krajcr byli pro návrh, Pechlát, Novotný a Čermák proti. Obč. Krajcr žádá za zjištění, komu vlastně socha náleží. Pan farář odpovídá, že to dosud přesně nemohl zjistit, ale dle záznamů stála tato socha na tomto místě v roce 1820, byla farníky několikráte opravována a možno tedy souditi, že jest majetkem farní osady. Obč. Čermák se ještě táže, kdo bude odstranění sochy financovat, načež obč. Sláma odpovídá, o to aby starosti neměl, že si ji odklidí sami. Na to obč. starosta shrnuje veškery náměty během této debaty podané, poukazuje, že se tu nejedná o odklizení sochy, nýbrž jen její přemístění, a že tato stojí dnes již na třetím místě, a žádá, by se hlasovalo o následujícím: aby jak farní, tak i patronátní úřad byly vyzvány, by do konce tohoto měsíce přemístily si z obecních sadů sochu sv. Jana Nepomuckého na pozemek náležející faře, kostelu nebo patronátu, a neučiní-li tak, že bude přemístěna na takové místo, které obecní zastupitelstvem bude určeno.

Návrh schválen 14 hlasy, 3 hlasy proti, 4 nehlasovaly.

Po hlasování prohlašuje obč. starosta návrh na odstranění sochy za právoplatný, načež prohlašuje, níže nutno nyní ještě učiniti rozhodnutí o podaných protestech proti odstranění podaných, které nemohl dáti dříve přečísti a dáti o nich rozhodovati, kdyžtě nebylo právoplatného rozhodnutí.

Předčítá se protest farního úřadu v Hostivici, kterýž protestuje jak proti odstranění soch, tak i proti postupu jednání ve schůzi konané dne 8. června. Obč. starosta prohlašuje protest tento za oprávněný a praví, že hlavní důvod byl dnes napraven.

Na to se předčítá protest patronátu, kterýž před odklizením sochy žádá za složení kauce v obnosu 3 000 K, že tato nebude poškozena, a dále poznamenává, že činí proti odstranění rozklad u okresní politické správy. Obč. Sláma navrhuje, by se patronátu odpovědělo v tom smyslu, že obec žádnou kauci skládat nebude a za poškození její rovněž zodpovědnost nebéře. Obč. Nebeský připomíná, že se tímto patronát k soše hlásí a nechť si jí tedy odstraní.

Návrh obč. Slámy schválen 14 hlasy.

Dále se předčítá protest konzervátora památek z Prahy, kterýž poukazuje, že socha jest uměleckou památkou, kteráž dle výnosu ministerstva musí být šetřena. Obč. Stehlík navrhuje, by se odpovědělo, že se usnesením nemíní zničení nebo poškození památky, nýbrž jen její přemístění. Obč. Novotný praví, že protestem tímto vyrozumívá její přemístění z dosavadního místa. Obč. Pechlát poukazuje na podmínky stanovené patronátem, a aby pak v důsledku toho se nedošlo na soudní spor. Obč. Novotný poukazuje na podmínky podané konservátorem a doporučuje tyto v úvahu. Obč. Stehlík praví, že obce, respektive snad i přifařené obce, jsou suverénními majiteli sochy, že tedy s ní mohou nakládati, jak za dobré uznají, a žádá za hlasování o svém návrhu.

Na to návrh obč. Stehlíka schválen 14 hlasy.

Obč. Šváb žádá, aby se stalo rozhodnutí, kam se má pak socha umístiti, neodstraní-li jí patronát. Obč. Sláma jest náhledu, že by se měla umístit na hřbitov kostela, za což se přimlouvá i obč. Kapalín. Obč. Chlupatý praví, to že jest majetek patronátu a bez jejich svolení se nemůže nic dělat, obč. Novotný žádá za posečkání s odstraněním, než dojde referent z památkového úřadu, načež obč. Stehlík žádá, aby byl vyrozuměn hned zítra. Obč. Nebeský navrhuje místo na Fořtě, obč. Kalina místo při zdi u fary, kde stávává oltář, obč. Závora malý trojúhelník mezi cestami, čemuž odporují občané Sláma a Kapalín.

Na to byl návrh obč. Nebeskýho 14 hlasy schválen.

Obč. Čermák prohlašuje, že toto dnešní jednání uveřejní v novinách, což prohlašuje též obč. Stehlík; obč. Pechlát si zakazuje zatahování své osoby do novin.

 

Obč. starosta prohlašuje, že toto dnešní pořad jednání jest vyčerpán, a žádá, má-li někdo nějaké dotazy nebo návrhy do příští schůze, by se tak stalo.

Obč. Stehlík žádá, aby na pořad příští schůze dáno bylo vyřízení o žádosti příspěvku na děti Šroubkovy.

Obč. Sláma žádá za podání vysvětlení o zadání stavby mostu, ježto práce ta prý byla zadána p. Haklovi, který měl ofertu o 10 000 K větší, než byla oferta druhá. Obč. starosta dává přečísti přípis o zadání stavby, a poněvač při otevírání oferty byl přítomen obč. Chlupatý, žádá, zda by mohl podati žádaná vysvětlení. Týž pak prohlašuje, že p. Haklovi byla práce ta zadána proto, poněvač dotyčný se zavazuje i ku zřízení zábradla mostního a úpravy silnice jak před mostem, tak i za mostem, jelikož bude o 60 cm vyšší, což v ofertě druhé nebylo, a konečně, že oferent tento chtěl dodati konstrukci mostní za 415 K, která v době předválečné byla rozpočtena na 450 K, což přeci za dnešních poměrů jest naprosto vyloučeno.

Zpráva vzata k vědomí.

Obč. starosta oznamuje, že mu bylo předsedou správní komise sděleno, že byla podána ministerstvu veřejných prací žádost za subvencování silnice ku mlýnu, ale že jest již nutno, aby se za touto žádostí asi v týdnu šlo a naléhalo na její vyřízení. V důsledku toho žádá, aby stanovena byla ze stran deputace, která by se asi za týden dostavila do Prahy. Obč. Stehlík navrhuje, aby se zvolení této deputace přenechalo obecní radě, což schváleno.

Obč. Závora žádá za zřízení dvou tabulek na rychlý zákaz jízdy automobily, a aby tyto byly hned pokutovány.

Obč. Pechlát poukazuje, že lípa Svobody potřebuje jakési ošetření, poněvač jaksi usychá.

Obč. Stehlík, aby školník konal svou povinnost a vyčistil záchod, který děsně zapáchá.

Obč. starosta prohlašuje, že těmto přáním ihned vyhověno bude.

 

Jelikož jiných dotazů nebylo, prohlašuje schůzi o 0. hod. večer za skončenou.

 

Najman

Frant. Řehák

Sláma

Starosta Václ. Bouška

Hájek Tomáš

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 16. června 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003