Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. září 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 4. září 1920 večer v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi této přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Tomáš Hájek a členové obecního zastupitelstva občané: Nebeský Josef, Mrnka Rudolf, Kalina Matěj, Pechlát František, Křížová Ludmila, Řehák František, Sláma Václav, Eiman Bohuslav, Šváb František, Arnold Pavel, Černý Bohumil a Kodet Antonín.

Omluven obč. Tomáš Chlupatý komisí v Úhonicích a Čermák Josef zaměstnáním.

Nepřítomni a neomluveni občané: Kapalín Václav, Končil František, Kliment František, Krajcr Antonín, Novotný Jan, Stehlík Václav a Sulán Jan.

 

Starosta obce zahajuje schůzi o 3. hod. odpolední uvítáním přítomných, načež přikročeno k projednání 

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze konané 16. června.

Ku přečtenému zápisu přihlašuje se o slovo obč. Pechlát, který předčítá asi následující prohlášení, že hlasoval proti odstranění sochy Jana Nepomuckého jedině z toho důvodu, jelikož dle svého přesvědčení předpokládal, že obec není oprávněna o té věci samostatně jednati, a že hájil jen zásady vytknuté ministrem Habrmanem o zachování památek jak našich předků, tak i historických a že doufal, že smysl jeho jednání může býti jedině a výhradně z tohoto hlediska posuzován, a žádá, by prohlášení toto bylo též protokolováno dodatečně. Obč. starosta praví, že o tomto musí dáti hlasovati. Obč. Nebeský staví se proti tomuto protokolování, že pan učitel měl delší řeč a že by o to pak mohl žádati každý. Obč. Sláma praví, že prohlášení toto jest asi důsledkem novinářských zpráv, a cítil-li se tím pan učitel dotčen, měl se zase tiskem ohraditi. Obč. Šváb žádá, by se přečetlo rozhodnutí okresní správní komise; obč. starosta dává přečísti výnos okresní správní komise v Unhošti ze dne 27. srpna 1920 číslo 1085. Obč. Pechlát praví, že uznává nemožnost úplného protokolování pronášených řečí, ale každý má právo domáhati se toho, by v protokol zanešeny byly stručné zprávy pronesených řečí, a na své žádosti trvá. Žádost obč. Pechláta zamítnuta, jelikož bylo pro jen 6 hlasů.

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Čtení a vyřízení běžných dopisů.

Okresní správní výbor v Unhošti přípisem ze dne 25. srpna 1920 číslo 1328 oznamuje, že bylo svoleno ku zřízení nového zdravotního obvodu v Družci, a žádá, zda není námitek proti tomuto rozdělení a zda se přistupuje na nepatrný náklad se zřízením tím spojený. Obč. Sláma navrhuje, aby proti tomuto se obecní zastupitelstvo nestavělo a aby se domáhalo též zřízení zdravotního obvodu též v Hostivici, k němuž by mohly nyní náležeti i obce Ruzýň, Řepy a Zlejčín, které jsou zahrnuty do širšího obvodu Velké Prahy a nepřináleží již do obvodu libockého. Návrh obč. Slámy na svolení ku zřízení zdravotního obvodu a spojeného nákladu schválen. Ohledně zřízení zdravotního obvodu v Hostivici usneseno, aby věc projednala obecní rada a předložila ku schválení příští schůzi obecního zastupitelstva.

Městský úřad v Unhošti přípisem ze dne 24. srpna 1920 číslo 4105 žádá o zapravení obnosu 17 K 30 hal. jako náhradu za stravování vojínů obvodní komise. K návrhu obč. Slámy usneseno, by se přes tento bod přešlo k dennímu pořadu.

 

III. Zpráva z komisí.

Obč. Sláma za komisi finanční oznamuje, že tato konala v poslední době dvě schůze, na nichž se jednalo o válečných půjčkách a kdež usneseno, by prohlášení předložená obč. Chlupatým a týkající se toho, že členové obecního zastupitelstva věděli o tom, že úpisy válečných půjček jsou větší, než původně bylo usneseno, předloží se okresní správní komisi ku schválení.

Dále finanční komise usnesla, aby obč. Chlupatý byl vyzván, by odevzdal komisi knížku aprovisační, a má-li nějaké pohledávky, by si je hledal u obchodníků, načež obdrží pohledávku, kterou má za obcí. Zpráva vzata na vědomí a usnesení komise finanční schválena.

Za komisi stavební oznamuje obč. Nebeský, že tato konala pochůzky na podkladě podaných žádostí za odprodeje částí veřejného statku a že se proti odprodeji p. Žeberovi ničeho nenamítá, p. Nebeský však potřebuje předem souhlas okresní správní komise.

Zpráva vzata na vědomí.

 

IV. Vyřízení došlých žádostí.

a) Jana Šroubka z Hloubětína za udělení příspěvku na své sourozence.

Obč. starosta osvětluje celé dlouhé jednání o tomto předmětu, který vinou nejasných a částečně i nepravdivých údajů žadatele nemohlo býti ku konci přivedeno, a poněvač týž požadoval i příspěvek na sestru, kterou u sebe neměl. Obč. Hájek pak podává zprávu o poměrech, jakých seznal a vyšetřil, byv tam vyslán, načež se přimlouvá, by na zbylého bratra vyplacen byl obnos 800 K žadatelem požadovaný jednou pro vždy, a kterýž má být určen na ošacení a obutí hocha, který má býti dán do učení. Obč. Závora poukazuje, že obnos ten jest na jedno dítě příliš vysoký, ač ve skutečnosti za něj mnoho nepořídí, ale obecní zastupitelstvo jest tu proto, chrániti zájmy poplatnictva. Obč. Eiman a obč. Nebeský poukazují, že obec jest povinna starati se o sirotky. Obč. starosta odpovídá, že obec jest dle zákona chudinského sice povinna o sirotky starati, ale teprve až tenkráte, když tu již není nikoho z příbuzenstva, jež jsou povinni o své sourozence se starati. Obč. Šváb navrhuje, aby se vyplatil obnos 800 K k rukoum poručníka dětí p. Václava Roubala s podmínkou, že obnos ten jest jedině určen na vystrojení hocha do učení. Návrh tento přijat.

b) Odměna kostelníkovi za zvonění.

Obč. starosta oznamuje, že se k němu dostavila paní Nekolová žádajíc za vyplacení odměny za zvonění do konce měsíce srpna, on však jí poukázal, že v rozpočtu položky podobné není, nýbrž jen položka za natahování hodin. Obecní rada jednajíc o předmětu tomto se usnesla záležitost tuto předati k rozhodnutí obecnímu zastupitelstvu. Obč. Sláma se přimlouvá, by žadatelce obnos ten vyplacen byl, ale do protokolu zaneseno, že na příště za zvonění se nic nevyplácelo, a v rozpočtu byla jen položka na natahování hodin. Obč. starosta se táže, kolik se má žadatelce vyplatit, zda všecko či jen za čas výkonu. Obč. Šváb navrhuje, by se obnos vyplatil jen do konce měsíce srpna, kterýž návrh přijat.

c) Josefa Žebery a Bedřicha Nejedlýho za odprodání části veřejného statku.

Na podkladě dobrozdání podaného členem stavební komise obč. Nejedlým usneseno p. Žeberovi odprodati část veřejného statku čk. 448/2 ve výměře 32,10 m², a sice za cenu 2 K za 1 m², přičemž kupující veškeré výdaje spojené s knihovním pořádkem nese ze svého.

Co se týče odprodeje pozemku Bedřichu Nejedlýmu od čk. 447 v Jenečku, usneseno vyžádati si dobrozdání okresní správní komise v Unhošti.

 

V. Žádosti za udělení práva domovského.

a) Antonína Bočka, mlynáře a jeho rodiny.

b) Obce Hlubočep za Josefa Matyáše a jeho rodinu.

Jelikož proti uvedeným nestává žádných vylučujících důvodů, přijímají se.

 

VI. Dovolené obecním zaměstnancům.

Obč. starosta oznamuje, že mu bylo obecními zaměstnanci oznámeno, že žádají o udělení dovolených, které jim dle zákona ze dne 17. prosince 1919 číslo 16 § 7 a 8 náležejí, a že obecní rada se usnesla záležitost tuto přenechati obecnímu zastupitelstvu. Obč. Šváb žádá za sdělení, jak dlouho zaměstnanci slouží, a dle toho by se dovolená udělila. Obč. Mrnka přimlouvá se rovněž za tento návrh s dodatkem, aby dovolené upravila obecní rada. Obč. Nebeský ještě dodává, aby dovolenci po čas jich dovolené nahraženi byli náhradními silami. Návrh obč. Švába s dodatky obč. Mrnky a Nebeskýho schválen.

 

VII. Schválení protokolu o dohodě ohledně parcelace role čk. 259.

Protokol se předčítá a rovněž přípis Tělocv. jednoty Sokol, k čemuž obč. starosta podává další vysvětlení o předběžných jednáních a podotýká, že schválí-li obecní zastupitelstvo tento protokol, bude umožněno všem občanům stavební místa si zakupovati, aniž by byli povinni do určitého času stavěti. Obč. Řehák v důsledku toho navrhuje, aby ony parcely, o něž Sokol žádá, byly témuž ponechány, ostatní pak dáti ihned do prodeje těm zájemníkům, jež se o ně ucházejí. Obč. Šváb k tomuto připomíná, že se však musí též dbáti podmínek protokolu sepsaného na hejtmanství. Návrh obč. Řeháka s dodatkem obč. Švába schválen.

 

VIII. Schválení návrhu na pořízení 30 mezníků.

Státní regulační komise přípisem žádala mimo jiné též pořízení 30 mezníků ½ m vysokých, potřebných k účelům měřickým. Obecní rada o předmětu tomto již jednajíc, a vzhledem k tomu, že zde není skal pískovcových nebo tvrdého kamene, se usnesla tyto dáti poříditi z cementu, předpokládajíc, že obecní zastupitelstvo náklad potřebný též schválí. Obecní zastupitelstvo pak opatření obecní rady schvaluje.

 

IX. Volby

a) revisora nápojové dávky:

Obč. starosta poukazuje, že dle pravidel o vybírání nápojové dávky má býti zvolen též její revisor, a obecní rada se usnesla navrhnouti na revisora obč. Kodeta. Obč. Závora praví, že bude nutno tonuto určiti jistou odměnu, poněvač s funkcí touto jsou spojeny mimořádné výdaje. Obč. Šváb žádá, by si revisor výši odměny určil. Obč. Řehák navrhuje, aby revisorem byl jmenován obč. Kodet dle návrhu obecní rady, témuž do konce roku 1920 určena odměna ve výši 50 Kor. a na příští rok řádně stanovena z výnosu dávky. Týž nechť si nechá kontrolu stvrditi a tuto ve výkazech též potvrzuje; bližší nechť určí obecní rada. Návrh tento přijat, revisorem zvolen obč. Kodet a týž funkci tuto též přijímá.

b) zvolení dvou odhadců pro odhad pozůstalostí:

Za odhadce zvoleni obč. Řehák a obč. Kalina.

c) zvolení 4 členů do komise pro očíslování domů.

Obč. starosta oznamuje, že po Novém roce byl vydán zákon o jednotném očíslování obytných budov a že zde jest celá řada budov, které k řádnému číslu mají ještě přídavky a), b), což jest nepřípustno, a že tu jsou mnohde domy obydlené sice v jednom nádvoří, ale od sebe oddělené, nesoucí jen jedno číslo. Nepřístojnosti tyto musí zmizet a každý obydlený dům musí míti své vlastní domovní číslo. To jest úkolem komise, která má být právě volena. Do komise zvoleni: obč. Nebeský, Krajcr, Černý a Arnold.

 

Tím byl pořad dnešní schůze vyčerpán, načež přikročeno k odstavci Různé.

 

X. Návrh na zákaz prodeje lihových nápojů při zábavách.

Obč. starosta oznamuje, že během jednání byl mu přítomnými podán návrh, kterýž však na pořad dáti nemohl, a jenž týká se zákazu prodeje lihovin při zábavách a stanovení pokut za přestupky, a žádá, zda má býti dán na pořad schůze příští, což schváleno.

 

XI. Zamezení podomního obchodu.

Obč. Závora poukazuje na velice rozšířený a neoprávněnými osobami provozovaný podomní obchod, a to ponejvíce za plodiny, s nimiž se pak provozuje nekalý řetězový obchod. Žádá, aby strážník byl vybídnut, by dohlížel na takovéto obchody a přistiženým zboží zabavoval. Obč. starosta slibuje, že strážníkovi potřebné nařídí.

 

XII. Špatné uhlí.

Obč. Kodet pronáší stížnost pana Procházky, že v dodávaném uhlí jest mnoho kamene, a že by bylo záhodno, aby vždy někdo z obecního zastupitelstva při otevření vagonu byl přítomen, by se patřičné kroky o nápravu mohly činit. Obč. Řehák praví, to že jest věcí komise uhelné, na tu nechť se pan Procházka obrátí. Obč. Kalina oproti tomu zase prohlašuje, že při každém vagonu jest, ale nyní chodí uhlí opravdu pěkné, dříve sice bylo v něm dosti kamení, a kdyby se snad podobné případy měly dít, nabízí se k součinnosti, což vzato na vědomí.

 

XIII. Ohražení pro napadení tiskem.

Obč. Pechlát praví, že v důsledku posledního jednání v obecním zastupitelstvu napaden byl články ve Večerníku Práva Lidu a v Kladenské Svobodě, kteréž předčítá. Po jichž přečtení prohlašuje, že pro hrubý způsob psaní nežádá žádné satisfakce, neboť tu mu dává prohlášení výtvarných umělců, jelikož jest tu i napadena činnost vzdělávací a interpelant jest předsedou komise vzdělávací, není možno, aby v čele této vzdělávací činnosti stál, a proto se místa tohoto vzdává. Obč. starosta praví, že prohlášení toto lze jen vzíti na vědomí a že nutno vyrozuměti stranu republikánskou, by si jmenovala nového člena do osvětového sboru; co se pak týče uveřejněných článků novinářských, nelze o tom obecnímu zastupitelstvu rozhodovati. Obč. Sláma prohlašuje, že pan učitel nemůže prokázati, že by pisatelem článků byl obč. Stehlík, k čemuž poznamenává obč. Pechlát, že to přeci obč. Stehlík prohlásil, načež obč. Sláma pokračuje, že záležitost tato jest čistě osobní věcí jich obou. Obč. Řehák poukazuje i na svůj předešlý případ, jak záležitost tohoto druhu jsou nemilé.

 

XIV. Urgence na zřízení ubikací vojenských.

Obč. Sláma doporučuje, by se podala urgence na M. N. O., co jest se stavbami vojenských ubikací, kteréž se již měly dávno stavět. Obč. starosta odpovídá, že obec vykonala již všecky možné kroky, potřeba stavby vojenských ubikací zjištěna i zástupci vojenského eráru, kteří též se domáhali toho, aby obec na stavbu těchto přispívala, což ovšem bylo zástupci obce zamítnuto; M. N. O. povolení uděleno bylo již před více jak dvěma měsíci, a kde věc ta uvázla, nutno ovšem pátrati.

 

XV. Nutnost překročení školního rozpočtu.

Obč. starosta oznamuje, že následkem zřízení školy měšťanské jest nařízeno provésti nutné opravy ve staré škole, na něž v rozpočtu nemohlo být pamatováno, a mnoho-li budou opravy ty vyžadovati, nelze dosud určiti. Jest však nutno na toto upozorniti. Zpráva vzata na vědomí.

 

XVI. Okleštění stromoví.

Obč. starosta oznamuje, že byl p. Neradem požádán, by se nechal oklestiti agát, který mu na střeše působí značné škody; obč. Nebeský poznamenává, že by bylo záhodno prořezati i mnoho stromoví jiného, ovšem ale v době pozdější. Shledáno, až bude čas k oklešťování stromoví, by se toto provedlo. Obč. Pechlát žádá, by se věnovala větší pozornost nově vysazené višňovce, v níž letošním rokem jich zašla celá řada. Usneseno se tímto přáním říditi.

 

XVII. Používání řetězovky.

Obč. Nebeský žádá, by se upravilo používání řetězové pumpy u rybníka, která zbytečně se ničí a nemůže se používati. Jest jen nutno vyčistiti žumpu a používání její by tím bylo zajištěno. Usneseno záležitost tuto předati obecní radě.

 

XVIII. Úprava místa po kompostech.

Obč. Kalina poukazuje, že pozemek po kompostech jest neupraven a cesta vytlučena; jest toho mínění, že by se měl Kloubek vyzvat, by si místo urovnal a upravil v pole a cestu aspoň popelem vyspravil.

Dále se táže, jak se to má s příorkem u pole pana Henycha, odkudž zase zmizel jeden mezník, a konečně poukazuje na neustálé vytékání hnojůvky z kravína velkostatku do strouhy a žádá, zda u velkostatku se nějaké opatření se strany obce učinilo. Obč. starosta odpovídá, ohledně odměření některých míst obecních učinil ujednání s panem inženýrem Škachem, že jakmile bude hotov s parcelačním plánem, ihned přistoupí na vyměření pískovny, skály a odprodávaných částí pozemků. Co se pak týče stížnosti do vytékání hnojůvky, obecní úřad správě velkostatku vyzvání dal, a jelikož od té doby nebylo podáno žádných stížností, předpokládal, že náprava nějaká sjednána zde byla. Následkem dnešní stížnosti zašle se však správě velkostatku řádné upozornění za odklizení této závady.

 

XIX. Dotaz o regulačním plánu.

Obč. Nebeský se táže, zda již byl nalezen regulační plán. Obč. starosta odpovídá, že dosavadní pátrání bylo bezvýsledné a že p. správce silnic prohlásil další pátrání prováděti, jelikož jej obč. Chlupatý o vydání tohoto požadoval; obč. Nebeský prohlašuje, že za ztrátu jeho jest zodpovězen jedině obč. Chlupatý a ten že jej musí nahradit.

 

XX. Co bude se sochou svatojanskou.

Obč. Kodet se táže, jak se má naložit se shozenou sochou, jelikož takto zůstat nemůže. Obč. Kalina míní, že by bylo dobře ji uložit na hřbitově. Jelikož farní úřad odpovědi nedává, usneseno uložiti obecní radě, by se postarala o odklizení.

 

Jiných poznámek a dotazů nebylo, prohlašuje předsedající schůzi za skončenou.

 

Najman

Starosta: Bouška

Hájek Tomáš

Václav Kapalín

V. Sláma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. září 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003