Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 15. ledna 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici konané dne 15. ledna 1921 v učebně pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Tomáš Hájek a členové obecního zastupitelstva občané: Kalina Matěj, Kodet Antonín, Sláma Václav, Šváb František, Křížová Ludmila, Řehák František, Černý Bohumil, Arnold Pavel, Pechlát František, Kliment František, Tomáš Chlupatý, Mrnka Rudolf a Novotný Jan.

Náhradníci přítomni občané: Roubal František, Kučera Ladislav a Andělová Anna.

Omluveni: obč. Nebeský Josef a Krajcr Antonín.

Nepřítomni a neomluveni občané: Končil František a Sulán Jan.

Čermák Josef zaměstnáním.

 

Starosta obce zahajuje schůzi o 2 ½ hod. odpolední uvítáním přítomných, konstatuje dostatečný počet členů, načež prohlašuje, že se přistupuje k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Zápis čten a bez poznámek schválen.

 

II. Usnesení, jak čeliti prodeji lihovin.

Občan Sláma praví, že již při schůzi minulé bylo dostatečně o předmětu tomto mluveno, a jelikož není obecní zastupitelstvo kompetentní k vydání zákazu prodeje lihovin při zábavách, by tomuto zlu čeleno bylo tím způsobem, aby hostinští a výčepníci lihovin byli hromadně sezváni a upozorněni na zákon, jímž prodej lihovin v sobotu a v neděli se zakazuje, a aby dle toho se též řídili. Náhled tento uznán za dostatečný a též schválen.

 

III. Zrušení usnesení o omezení počtu zábav v týž den.

Obč. starosta praví, že svého času usneslo se obecní zastupitelstvo, že v jeden a týž den nemůže býti povoleno více než jedna zábava. Leč dobou při praxi se zjistilo, že při nejlepší vůli není možno zákazu tomuto dodržovati, a proto jest nutno k uvarování nepříjemností usnesení to zrušiti, což také schváleno.

 

IV. Schválení usnesení m. šk. rady pro školu měšťanskou.

a) Rozpočtu na rok 1920.

Položky rozpočtu se předčítají a obč. starosta praví, že schodek rozpočtu jest hrazen pivní dávkou. Obč. Pechlát se táže, jak to asi bude s rozdělením nápojové dávky, jejíž výnos jest určen též pro školu mateřskou. Obč. starosta odpovídá, že výnos bude skutečně použit jen k těmto účelům školským, a to tak, že zbytek dávky věnuje se škole mateřské; rozpočet pak schválen.

b) Vyučování frančtiny a němčiny.

Občan starosta praví, že na školách měšťanských jest zavedeno jako předmět nepovinný vyučování dvěma cizím jazykům bez omezení vyučování předmětům povinným, a žádá pana Pechláta, by účel toho případně osvětlil, poněvač sám o tom vědomostí nemá. Obč. Pechlát praví, že osnova učebná pro školy měšťanské požaduje vyučování cizím jazykům v zemi nejvíce používaným, a jelikož jest tu němčina co jazyk potřebný a frančtina co nejvíce používaná vedle němčiny, bylo uznáno za vhodné těmto jazykům vyučovati.

Obč. Chlupatý praví, že vlastním účelem schválení těchto věcí jest hrazení nákladů s vyučováním tím spojených po tu dobu, než zemská školní rada náklad ten vezme na se. Obč. Šváb oznamuje, aby se usnesení toto schválilo, což přijato.

c) Přípravných prací pro přístavbu školy.

Obč. starosta praví, že následkem zřízení III. třídy školy měšťanské není tuto kam umístiti, a proto místní školní rada nemajíc jiného východiska odhodlala se ku stavbě přístavby školy měšťanské, kteráž by obsahovala dvě učebny, kreslírnu, nějaký kabinet a tělocvičnu, kteráž by se nechala též používat za učebny. Náčrtky přístavby pracuje pan architekt Viktorin Šulc při ministerstvu osvěty a bude snad již co nejdříve s tímto hotov. Zpráva vzata k vědomí.

 

V. Vyřízení žádostí za udělení práva domovského Bohuslavu Eimanovi, Josefu Šimáčkovi, Václavu Šípovi, Františku Vodolánovi a Marii Koucké.

Jelikož proti žadatelům nestává vylučujících důvodů, usneseno těmto práva domovského uděliti mimo dětí již svéprávných. Jelikož dosud ale není změněno ustanovení zákona domovského, kdy svéprávnost nastává 24. rokem, kdežto zákonem nastává svéprávnost již rokem 21., usneseno dotazem zjistiti, zda při udělování práva domovského má se bráti dovršená hranice věku 21 let.

 

VI. Udělení chudinské podpory Alexandru Novákovi z Košíř.

Obč. Chlupatý se táže, zda byla též zjištěna délka pobytu žadatelova v Košířích, než se o udělení podpory rozhodne. Obč. starosta praví, že žadatel nikde nevydržel 10letý pobyt. Obč. Sláma navrhuje, aby žadateli udělena byla nejnižší měsíční podpora, jaká jest již někomu vyplácena, a která činí 12 Kor. měsíčně. Obč. Řehák navrhuje měsíční příspěvek ve výši 15 K s platností od 1. prosince 1920. Návrh tento schválen.

 

VII. Volby.

a) 4 členů a 3 náhradníků do míst. škol. rady pro školu obecnou.

Předčítá se nařízení okresní školní rady, že volby ty mají být provedeny dle poměrného zastoupení; k tomuto obč. starosta podotýká, že dle toho stranám přináleží: 2 členové a 1 náhradník soc. demokratům, 1 člen a 1 náhradník čs. socialistům, 1 člen a 1 náhradník stranám republikánským a lidové, o kandidátech nechť se pak jednotlivé kluby stran dohodnou. K tomu účeli přerušuje jednání na pět minut. Po opětovném zahájení schůze navrhují jednotlivé kluby tyto kandidáty:

soc. demokr. za členy Bouška Václav a Šváb František, náhradníkem Sláma Václav,

čs. socialisté za člena Závora Antonín, náhradníkem Černý Bohumil,

rep. strana venkova za člena Tomáše Chlupatýho,

čs. strana lidová náhradníka pí Annu Andělovou.

Navržení jsou obecním zastupitelstvem schváleni a též volbu přijímají.

 

b) 1 člena do m. š. rady školy měšťanské.

Za člena m. š. r. školy měšťanské navržen jest obč. Řehák František, který jest též schválen a volbu tu přijímá.

 

c) Dvou členů do komise pro tlumení slintavky a kulhavky.

Předčítá se nařízení okr. pol. správy v Kladně, dle něhož mají být v každé obci zvoleny komise pro tlumení slintavky a kulhavky, a to ze řad samostatných zemědělců, do komise této zvoleni občané: Chlupatý a Nebeský.

 

d) Revisora nápojové dávky.

jelikož obč. Kodet vzdává se funkce revisora nápojové dávky, jest nutno provésti volbu novou. Občan Šváb navrhuje, aby za revizora ustanoven byl strážník a aby jak odměna, tak i povinnost určena mu byla obecní radou. Obč. Chlupatý míní, že ustanovení revisorem jest ilusorním, kdyžtě hostinští předkládají odběrní knížky nebo listy. Obč. Řehák na to odpovídá, že povinni k tomu nejsou a jest to jejich dobrá vůle. Na to přijat návrh obč. Švába.

 

VIII. Žádosti obecních zaměstnanců za úpravu služebních a hmotných poměrů.

K bodu tomuto obč. Sláma navrhuje, aby obecní rada předem záležitost tuto projednala a detailní návrh pro obecní zastupitelstvo vypracovala, jakož i aby úprava ta měla zpětnou platnost od 1. ledna tohoto roku. Obč. Pechlát k tomu připomíná, aby tato úprava provedena byla na základě předpisů zákona poměr zaměstnanců upravující, takže by pro příště nebylo třeba předmět tento projednávati. Návrh obč. Slámy s dodatkem obč. Pechláta schválen.

 

IX. Žádost Antonína Mráze za udělení koncese hostinské pro prodej vína a teplých nápojů.

Obč. Sláma k tomuto praví, že živností hostinských jest v obci zdejší sdostatek, mimo toho žadatel provozuje již živnost jinou a z ohledů existenčních není mu nové živnosti třeba. Ta budiž udělena takovému žadateli, který bude v ní pohledávati své živobytí. Mimo to nejsou místnosti žadatele k provozování živnosti způsobilé a proto navrhuje, aby žádost tato byla zamítnuta.

Návrh tento schválen.

 

Různé.

X. Oznamovací tabule v Jenečku.

Obč. Pechlát žádá, by oznamovací tabule v Jenečku umístěna byla na jiném vhodnějším místě, jelikož nynější její umístění jest velice nevhodné. Usneseno, aby obč. Hájek vynašel v Jenečku pro tuto tabuli jiné místo a o přemístění její se postaral.

 

XI. Doplnění stromoví.

Obč. Závora žádá, aby v založené višňovce vyměněny byly uschlé stromky a aby případně toto doplněno bylo i na jiných místech. Usneseno, aby svolána byla hospodářská komise a záležitost tuto upravila.

 

XII. Opatření v pískovně.

Obč. Kalina žádá za učinění vhodných opatření, aby zamezeno bylo samovolnému odvážení písku, a jest náhledu, že by bylo dobře, kdyby se tam dal dělník placený obcí. Obč. starosta odpovídá, že tento způsob by byl riskantní a snad by bylo lepší, kdyby v pískovně i lomu určen byl dozorce, a aby týž kontroloval jak způsob práce, tak i odvážení. Obč. Šváb navrhuje, aby každá objednávka předem byla ohlášena v kanceláři obecního úřadu a tento aby dal o tom vědomost dozorci. Ohledně dobývání písku nebo kamene budiž každý žadatel vyrozuměn, že jest si povinen na svou zodpovědnost písek a kámen nakopati a že obec za způsobené škody nijakým způsobem neručí. Za dozorce lomů navrhuje obč. Hájka. Návrh obč. Švába přijat a obč. Hájek funkci tuto též přijímá.

 

XIII. Dotaz o okleštění stromoví.

Obč. Mrnka oznamuje, že byl požádán obč. Nebeským, aby se dotázal, jak daleko pokročila záležitost okleštění stromoví. Obč. starosta odpovídá, že záležitost tato byla v obecní radě projednávána a obč. Hájek a Kodet určeni, by za pomoci továrního zahradníka zjistili, čeho třeba zaříditi. Zahradník jest ochoten toto učiniti, jakmile bude k tomu vhodná chvíle.

 

Jiných poznámek nebo dotazů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapisovatel

Sláma

Krajcr A.

Starosta: Bouška

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 15. ledna 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003