Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. března 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 12. března 1921 o 2. hod. odpoledne v učebně pokračovací školy v Hostivici.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Hájek Tomáš a členové občané: Řehák František, Krajcr Antonín, Končil Frant., Křížová Ludmila, Mrnka Rudolf, Kodet Antonín, Černý Bohumil, Arnold Pavel, Sulán Jan, Kliment František, Tomáš Chlupatý, Pechlát František, Sláma Václav a Eiman Bohuslav.

Dále jsou přítomni náhradníci: paní Andělová Anna za Josefa Čermáka a Kučera Ladislav za Františka Švába.

Omluveni: Novotný Jan a Nebeský Josef.

Neomluveni: Stehlík Václav, Kapalín Václav a Kalina Matěj.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, konstatuje, že jest přítomno více jak 2/3 členů a že tedy možno jednání zahájiti, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze 15/I.

Zápis čten a bez poznámek schválen.

 

II. Udělení práva domovského: Marii Jindrové, Antonínu Charvátovi, Josefu Dvořákovi a Emilu Schmidovi.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, že přijímá ve svazek domovský Marii Jindrovou a Antonína Charváta. Ohledně přijetí Josefa Dvořáka usneseno žádost odložiti, dokud se nezjistí, že matka jeho Julie jest příslušnicí obce Podlešína. Co se pak týče žádosti Emila Schmieda, usneseno, že se může o žádosti jeho rozhodovati tehdy, až dokáže, ze byl přijat za příslušníka republiky československé, a v záležitosti této podati dotaz, načež by se záležitost tato v příští schůzi projednala.

 

III. Schválení úpravy služebních a hmotných poměrů obecních zaměstnanců.

Obč. starosta odůvodňuje návrh tento a poukazuje na služné, které potřebám nijak nevyhovuje. Obecní rada z uložení obecního zastupitelstva po společné úradě se zaměstnanci vypracovala návrh, který se obecnímu zastupitelstvu doporučuje ku příznivému vyřízení. Návrh tento zní:

Návrh na úpravu služebního a hmotného poměru obecního tajemníka:

Zákonem ze dne 17. prosince 1919 č. 16/1920 upraveny jsou služební poměry a platy okresních a obecních zaměstnanců. Jelikož ale obci zdejší není možno nésti náklady finanční ze zákona toho vyplývající, upravila obecní rada návrh na zlepšení následovně, přičemž ostatní odstavce zákona zůstávají beze změny.

I. Dle § 7 tohoto zákona nesmí provisorium trvati déle než jeden rok, a proto se navrhuje udělení definitivy obecnímu tajemníkovi od nastoupení místa 1. 1. 1913, ale jen jako obecnímu písaři.

II. Dle § 11 se navrhuje úprava služného takto: základní služné se ponechává ve výši 3 600 K ročně od nastoupení místa do 31. prosince 1920, se započítáním let válečných v rakouské armádě a času stráveného v čs. legii má tři tříleté postupy a 27 měsíců pro postup čtvrtý, takže s těmito třemi postupy by činilo jeho služné od 1. ledna 1921 4 650 K ročně.

III. Dle odstavce IV. tohoto § náleží mu 50% drahotní přídavek ze služného, který činí 2 325 K, a 20% příbytečné ve výši 930 Kor.

Měl by tedy tajemník od 1. ledna 1921 celkového služného 7 905 K čili 658 K měsíčně.

Jednodenní dovolená v týdnu upravuje se tak, že tajemník bude míti prázdno v úterý a v pátek odpoledne. Jelikož tajemníkovi se vyplácí služné pozadu, bude se témuž vypláceti předem, jak jest zvykem a též i zákonem nařízeno.

Vzhledem k tomu, že tajemník musí býti zaměstnán někdy i mimo povinný čas služební, navrhuje mu obecní rada zvláštní odměnu 5 K za hodinu, ale jen za takové práce, které jsou v souvislosti s agendou obecní.

Následkem velké drahoty mají zaměstnanci obecní též nárok na nákupní přídavky a obecnímu zastupitelstvu se ponechává na vůli, zda jim jaký přizná.

Obecní zastupitelstvo návrh obecní rady beze změn schvaluje.

 

Co se strážníka týče, připomíná obč. starosta, že tento béře služného více, než zákon předpisuje, není však takový, aby kryl spotřebu tohoto. Ale v poslední době došlo na strážníka celá řada stížností do nesprávného konání svých povinností, takže obecní rada se usnesla prozatímně služné mu nezvyšovati, dokud nedokáže, že povinnosti své řádně koná. Po zjištění tohoto fakta jest možno strážníkovi služné zlepšiti i se zpětnou platností.

I tento návrh beze změn schválen.

 

IV. Návrh na povýšení obce na městys.

Obč. starosta oznamuje, že jej došel ze řad obyvatelstva přípis o předmětu tomto jednající a že byl i v obecní radě vzat v úvahu. Tato se usnesla, by obecní zastupitelstvo rovněž v úvahu vzalo tuto okolnost a rozhodnutí své učinilo. V debatě po té rozpředené usouzeno, že podnět tento jest přijatelný a že může i značný rozkvět obci přinésti a jednohlasně schváleno, by se obec o povýšení toto zasadila.

 

V. Zpráva o revisi účtů za rok 1920 a schválení těchže.

Komise finanční svým protokolem uvádí, že účty obecní byly revidovány, s doklady porovnány a úplně správnými shledány, a navrhuje tyto ku schválení. Obč. starosta předčítá ony položky, na něž byl náklad loňským rozpočtem povolen, ale jsou nedostatečný, nemohl býti použit a jsou obnosy tyto k disposici pro rok letošní. Obč. Pechlát žádá, by nevyčerpaný obnos na regulaci strouhy byl použit roku letošního na její úpravu. Obč. starosta odpovídá, že obnos ten byl určen na regulaci strouhy od nádraží kolem p. Kozáka, a připouští, že se strouhou nějaká úprava provésti se musí.

Obč. Chlupatý navrhuje, by se účty schválily, což jednohlasně schváleno.

 

VI. Schválení rozpočtu pro rok 1921 a stanovení výše přirážky na úhradu schodku.

Obč. starosta konstatuje, že rozpočet byl po zákonitou dobu k veřejnému nahlédnutí vyložen a že proti tomuto žádných námitek nebo připomínek podáno nebylo. Dává předčítati jednotlivé položky rozpočtové a o nich dává hlasovati. V rozpočtu chudinském navrhuje obč. Eiman, aby chudinská podpora Fr. Novotnýmu se zvýšila na 1 000 Kor. a aby zvýšení toto vzato bylo z položky na Boženu Konopovou, která bude nyní dána do bezplatného ošetřování. Návrh tento schválen. Jiných změn v rozpočtu nebylo navrhováno.

Celkové vydání činí 47 273 K 58 h, příjem 7 563 K 35 h, jeví se tedy schodek 39 710 K 23, k jehož krytí jest zapotřebí 92% přirážky k dani činžovní a 270% přirážky ku všem ostatním daním. Obč. Řehák navrhuje, by se rozpočet i výše přirážky schválily tak, jak navrženo jest, což jednohlasně schváleno.

 

V. Schválení regulace východní části obce a rozhodnutí o podaných námitkách proti téže.

Obč. starosta oznamuje, že veškeří zájemníci podali proti regulaci námitky a obecní rada jednajíc o těchto uznala je za odůvodněné. V důsledku toho se též usnesla, aby se vypravila komise k státní regulační komisi a vzavši s sebou podané protesty dotázala se na další kroky. Komise tato sestávala se starosty, obč. Závory a pana Hakla co odborného znalce, a bylo jí řečeno, že vše toto zavinil pan ing. Škach. Navrhla pak, by námitky tyto byly uznány za odůvodněné a pak zaslány státní regulační komisi, která na podkladě jich zhotoví sama novou regulaci i parcelaci.

Obč. Krajcr navrhuje, aby námitky proti regulaci byly uznány za odůvodněné a spisy a plány zaslány státní regulační komisi k opravě. Obč. Závora se přimlouvá za návrh obč. Krajcra a jest toho mínění, že by se další práce neměly panu Škachovi dávati, kdyžtě takovýmto způsobem připravuje obec nejen do zbytečných výdajů a nepříjemností, ale hlavně tak potřebnou věc donekonečna oddaluje. Obč. starosta odpovídá, že dnes již by to vedlo k dalšímu průtahu, protože nový zeměměřič by musil pozemek znovu rozměřovati. Pan Pechlát praví, že se měl pan Škach domluviti dříve se stavební komisí, než plány začal pracovati; obč. Řehák odpovídá, že jednání toto bylo, ale p. Škach si provedl plán, jak sám chtěl. Na to byl návrh obč. Krajcra jednohlasně schválen.

 

Různé.

VI. Protesty V. Schona.

Předčítají se protesty p. Václava Schona proti zamýšlené stavbě ohradní zdi panem Žeberou. Obč. starosta praví, že po celou dobu zákonných ustanovení a ani při komisi samé stěžovatel námitek nepodal a že by se vlastně nemělo k nim již ani přihlížeti, jsouce opožděné, přece však je předkládá, by obecní zastupitelstvo samo rozhodnutí své učinilo. Obč. Mrnka navrhuje jich zamítnutí jako opožděných, což též schváleno.

 

VII. Vyzvání na uspořádání slavností ve prospěch čs. červeného kříže.

Předčítá se vyzvání pro uspořádání slavností ve dnech 26. března až 9. dubna pod heslem Vše pro zdraví lidu. Obč. Pechlát podotýká, že jest to instituce zasluhující všemožné podpory veškerého obyvatelstva, a navrhuje, by se ve věci té nějaké kroky učinily. Obč. Eiman navrhuje, by svolány byly všechny spolky a organisace ku společné schůzi a v této nechť se rozhodne, jakým způsobem buď slavnost provésti, anebo nějaký finanční výsledek zajistiti. Návrh tento schválen.

 

VIII. O okleštění stromoví.

Obč. Pechlát poukazuje, jak nevhodným způsobem bylo okleštěno stromoví, z něhož zbyly jen holé kmeny, což nejen že na každého činí nemilý dojem, ale tropí se různé posměšky nad činností obce. Jest to nemilá věc, zástupci obce nezaviněná, a proto navrhuje, aby pachatelům byla vyslovena při nejmenším nelibost se strany obecního zastupitelstva. Obč. Hájek praví, že okleštění stromoví anebo odporažení některých stromů v parku bylo nutné pro vzrůst stromků mladých a že byly odporaženy jen stromy postižené hnilobou. Na to přichází k jednání obč. Nebeskýho, který provedl toto nemístné okleštění mnohých stromů mimo park proti jeho svolení, takže jednání jeho jest tím odsouzení hodnějším, že jako člen obecního zastupitelstva tak jednati neměl. Co se Šroubka týče, tomu svolení dal s poukazem, že musí za klest něco odvésti obci, a ukázal mu, jak má agáty ořezati. Že i on je tak seřezal jako Nebeský, za to nemůže, poněvač u něho býti nemohl. Obč. Krajcr poukazuje, jak si počínal obč. Nebeský vloni, kdy hned navrhoval 200 K pokuty za ořezanou vrbu u Poláčka, a že by se mu dle toho též i nyní mělo měřiti, a navrhuje, by obč. Nebeský byl povinen dáti za dříví nejméně tolik, kolik v poměru bylo vydraženo dříví v parku, a aby o výši té rozhodla obecní rada. Obč. Mrnka se táže, proč nebyl k vyřezání stromoví přizván zahradník, jak bylo v poslední schůzi usnešeno. Obč. starosta odpovídá, že požádán byl několikráte, ale stále odkládal, a že se konečně odhodlal jen k prohlídce stromoví ovocného. Obecní rada pak ustanovila dozorce obč. Hájka a obč. Kodeta. Na to byly návrhy obč. Krajcra a obč. Pechláta schváleny.

 

IX. Úřední hodiny kancelářské.

Obč. Krajcr žádá, aby na dveřích kanceláře byly nyní vyvěšeny správné úřední hodiny. Usneseno, že tyto jsou následující: každodenně od 8 do 12 hod. dopoledne a od 2–6 hod. odpoledne mimo úterka, pátku a neděle.

 

X. Oprava věžních hodin.

Obč. Mrnka navrhuje, aby přikročeno bylo pokud možno nejdříve k opravě hodin. Obč. Eiman k tomu podotýká, že mnozí dělníci v továrně se usnesli býti nápomocni při této správě. Obč. starosta praví, že promluví s panem Kozákem, zda by byl ochoten za přispění několika řemeslníků z továrny opravu tuto provésti.

 

XI. Návrh obč. Klimenta na úpravu strouhy přikázán obecní radě.

 

Jiných návrhů nebylo, načež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapisovatel

Krajcr Ant.

Sláma

Starosta: Bouška

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 12. března 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003