Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 5. května 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 5. května 1921 o 6 ½ hod. odpoledne v učebně pokračovací školy v Hostivici.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Hájek Tomáš a členové: Kapalín Václav, Křížová Ludmila, Kalina Matěj, Šváb František, Eiman Bohuslav, Roubal František, Sláma Václav, Kliment František, Arnold Pavel, Tomáš Chlupatý, Kodet Antonín, Stehlík Václav, Nebeský Josef, Černý Bohumil, Mrnka Rudolf, Pechlát František, Čermák Josef, Řehák František a Krajcr Antonín.

Nepřítomni občané: Sulan Jan a Novotný Jan.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, prohlašuje dostatečný počet přítomných a k usnášení se způsobilých, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku zápisu z poslední schůze poznamenává obč. Nebeský, že kleštění stromů provedl se svolením dozorců a že to tedy nečinil o své újmě. Obč. Kodet odpovídá, že mu nikdo svolení nedal. Obč. Sláma praví, že záležitost tato jest již projednána a obč. Nebeský jako člen obec. zastupitelstva měl stromy oklestiti řádně.

Obč. Šváb žádá za podání vysvětlení o dalších bodech zápisu. Obč. starosta odpovídá, že žádost o povýšení obce za městys byla podána a ve schůzi správní komise schválena. Dále oznamuje, že výsledek sbírky na červený kříž činil celkem 2 105 K 96 hal a byl také svému účelu odeslán. Co se týče opravy věžních hodin, s panem Kozákem o věci té nejednal, ježto byly večery krátké a bylo to až dosud v době pilných prací. Nyní však bude hleděti, by ku opravě co nejdříve mohlo dojíti.

Obč. Nebeský žádá, aby se předčítal též zápis o schůzi obecní rady. Obč. starosta odpovídá, že by mohl připustiti přečtení jen některého bodu jednání obecní rady, poněvač schůze ty jsou neveřejné, a tudíž i čtení zápisů na schůzi veřejné dle zákona nepřípustné. Souhlasí-li s tím však členové obecní rady, připustí i čtení zápisu. Obč. Nebeský odpovídá, že pak vlastně by si mohli členové obecní rady dělati, co by chtěli, a nikdo by je nemohl kontrolovati. Obč. Pechlát k tomuto praví, že všecky politické strany mají v obecní radě své zastoupení a tu jest přece zcela dobře možno se dozvěděti v klubech stran, oč se v obecní radě jedná, a zajisté že se v ní jedná vždy jen ku prospěchu celku. Takto by se však členům obecní rady projevovala prašpatná důvěra.

Jiných poznámek a dotazů nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Schválení koncese hostinské Václavu Procházkovi.

Okresní pol. správa v Kladně přípisem ze dne 31. března 1921 čís. 18.788/4 žádá, by obecní zastupitelstvo vyslovilo se o žádosti Václava Procházky za udělení koncese hostinské. Obč. starosta k tomu podotýká, že mu není ničeho známo, z jakých důvodů o koncesi žádá, když tuto již po mnoho let provozuje. Obč. Chlupatý praví, že se sice již určitě nepamatuje, ale tolik ví, že mu prvotní koncese byla udělena jen na jistou dobu, a sice asi do doby ukončení staveb vojenské zbrojnice, lhůta tato již prošla a on asi pravděpodobně žádost svoji obnovuje. Obč. Šváb podotýká, že zajisté nikdo by se proti dalšímu provozování koncese hostinské nestavěl, ale jsou tu obavy, že by p. Procházka mohl v nynější krisi bytové několik bytů zrušiti a z těchto zříditi sál taneční. Obč. Mrnka praví, že před několika dny se p. Procházka vyslovil, že na dílu odkoupeném od p. Černýho míní ještě byty postaviti, a že zajisté úřad stavební by mu nedal svolení k zřízení tanečního sálu. Obč. Chlupatý jest mínění, že by se mu další povolení k provozování hostinství dáti mohlo, nebude-li rušit byty. Obč. Mrnka se k náhledu tomuto též připojuje a žádá, by odstavec ten byl dán jako podmínka. Obč. Šváb navrhuje, by se povolení ku koncesi hostinské dalo s podmínkou, že tuto bude provozovati v tom rozsahu jako až dosud. Obč. Eiman žádá, by předvolán byl p. Procházka a aby tu podal vysvětlení v této věci, poněvač se tu má činiti rozhodnutí o věci, do které jest třeba podati vysvětlení. Obč. Mrnka navrhuje, aby se o bodu tomto dnes nejednalo a dalším šetřením se pověřila obecní rada. Návrh tento schválen.

 

III. Vyřízení protestů proti regulaci a schválení téže.

Obč. starosta oznamuje, že opravený regulační plán východní části obce byl po dobu dalších čtyř neděl k veřejnému nahlédnutí vyložen a že proti tomuto opětně byly podány námitky, tentokráte jen pana Staňka a pana Suchýho. Dává přečísti podané protesty, jakož i dopis státní regulační komise ze dne 30. března 1921 jednající o tom, proč pánům stěžovatelům nemohlo býti plně vyhověno. Obč. Nebeský poukazuje, že státní regulační komise i těmto zajisté by byla vyhověla, kdyby to bývalo možné, a proto navrhuje, aby námitky stěžovatelů byly z důvodů uváděných v přípise státní regulační komise. Návrh tento schválen.

 

IV. Žádost strážníka za zlepšení hmotných poměrů.

Obč. starosta oznamuje, že strážník nyní povinnosti své řádně koná, poněvač mu více nebyla sdělena žádná stížnost, a že v důsledku toho i obecní rada navrhuje obecnímu zastupitelstvu 20% zvýšení příjmu jako příplatek nouzový.

Obč. Sláma se táže, jak velké má měsíční služné; starosta odpovídá, že 390 Kor. Obč. Šváb navrhuje, aby přídavek tento zaokrouhlen byl na měsíčních 500 K s platností od 1. dubna, a sice jako přídavek nouzový, který bude zase možno vzíti zpět, ale strážník musí i nadále své povinnosti řádně konati.

Návrh tento schválen.

 

V. Zaopatření školních místností.

Obč. starosta praví, že dnes může jen podati zprávy o dosavadních krocích ve věci té učiněných. Školy zdejší od nového školního roku potřebovati budou nové tři učebny, a sice škola měšťanská dvě a obecná jednu. Byly uvažovány a vyhledávány všecky možné způsoby, jak místnosti tyto zaopatřiti, až se dospělo k úsudku, že se musí stavět. Pomýšlí se na postavení nového obytného domku pro pana řídícího, a sice za pomoci státní subvence, a z dosavadního bytu by se zřídily dvě učebny. Dále se zřídí kabinet i sborovna na půdě a z nich se zřídí třída třetí. Projekt tento schválila i komise stanovená okresní školní radou na den 2. května a bude potom na obecním zastupitelstvu, by se staralo o úhradu nákladů, které dle repartice daňové na obec zdejší připadnou. Stavbu by prováděly jen obec Hostivice, Litovice a Sobín, škola měšťanská z použitých místností by platila škole obecné nájem, o jehož výši se svého času musí obě školní rady dohodnouti.

Zpráva tato vzata na vědomí.

 

VI. Rozšíření hřbitova a krytí nákladu s tím spojeného.

Obč. starosta k odstavci tomuto podotýká, že o předmětu tom bylo jednáno již roku loňského, ale nepřítomností několika zástupců nebylo toto ukončeno. Teprve letos došlo k dalšímu jednání, a poněvač se nemohl jednání osobně súčastniti, vyslal za sebe obč. Závoru, který po oboustranné dohodě přinesl s sebou protokol sepsaný dne 21. dubna u okresní politické správy v Kladně, a dle něhož by obci zdejší připadlo hraditi obnos 7 873 K 82 h z celkového nákladu. Obč. Závora praví, že potřeba i nutnost rozšíření hřbitova jest všeobecně uznávána a že celkový náklad jest stanoven něco přes 40 000 K, z něhož polovici platí patronát a polovici přifařené obce. Žádá přítomné, by ujednání toto též schválili. Obč. Černý podotýká, že dle doslechu vůkolní přifařené obce mají v úmyslu něco jiného než rozšíření hřbitova. Obč. Stehlík navrhuje, aby svoláni byli zástupci přifařených obcí ku společné poradě a v této otázku tuto pokud možno jednotně rozřešili, aby se celá věc zbytečně nekomplikovala, což též schváleno.

 

VII. Žádost Miloslava Kolareviče za přislíbení práva domovského.

Týž ve své žádosti uvádí, že jest dosud příslušníkem srbským, tam se však nemíní vrátit, a poněvač tu má své stálé zaměstnání, žádá za přijetí za občana republiky, tohoto se mu však dostane jen tenkráte, když mu některá obec přislíbí právo domovské. Jelikož odmítnutím tohoto byl by i existenčně skracován, prosí za kladné vyřízení. Usneseno za příslušníka jej i s rodinou přijmouti, bude-li též ovšem za občana republiky přijat.

 

Různé.

VIII. Kopání písku.

Obč. Hájek oznamuje, že p. Stádník z Jenečka kopá a odváží z obecní pískovny písek, aniž by komu co ohlásil, a žádá zastupitelstvo, by ve věci té obecní zastupitelstvo zaujalo své stanovisko. Obč. Sláma praví, že čin tento zasluhuje potrestání, poněvač se tu kopá a odváží písek bez opovězení, a že jest nyní třeba množství odvezeného písku zjistiti a p. Stádníkovi uložiti pokutu. Obč. Nebeský sděluje, že jest ho odvezeno dobře přes 40 m na silnici ku Středoklukům, a jest náhledu, že každý, kdo odváží písek mimo obec, zapravil poplatek 4 K za 1 m. Obč. Kalina navrhuje, aby na účet p. Stádníka vyslán byl dozorce lomů, kam a kolik písku bylo p. Stádníkem odvezeno, a aby ostatní všechen písek byl kopán jenom dělníkem placeným obcí. Obč. Kodet navrhuje, by byl p. Stádník povinen za každý odvezený metr zapraviti obnos 10 Kor. Návrhy obč. Kaliny a Kodeta schváleny.

Obč. Kliment dále žádá, by se stanovila i cena za 1 m písku pro lidi domácí a pro lidi přespolní, aby pak se písek nemohl svévolně odvážeti, dále dáti přes cestu posunovací závoru s případnou výstražnou tabulkou. Obč. Hájek navrhuje, aby pro domácí byl 1 m písku po 11 Kor., pro cizí po 15 Kor. Což též přijato.

Občan Sláma navrhuje dále v této věci, by kopání písku a zabezpečení pískovny pro volné vyvážení písku dáno bylo obecní radě k projednání. Obč. Krajcr pak žádá, by se panu Stádníkovi další kopání a odvážení písku ihned zakázalo. Obč. Hájek se přimlouvá, aby dělník zaměstnaný ve skále použit byl pro kopání písku, poněvač ve skále nemůže stále pracovati a každou chvíli jej odhlašovati a zase přihlašovati by vedlo jen ku zmatkům. Návrhy občanů Slámy, Krajcra a Hájka přijaty.

 

XI. Úprava strouhy.

Obč. Krajcr praví, že skoro v každé schůzi jest poukazováno, by nějakým způsobem upravena byla strouha, ale až dosud se ve věci té nic nestalo. Proto žádá, aby na pořad schůze příští byl tento odstavec dán, což přijato.

 

X. Strhávání plakátů.

Obč. Arnold si stěžuje, že z oznamovacích tabulí jsou strhávány plakáty, žádá funkcionáře spolků, by členstvo na tuto nepřístojnost i na následky upozornili; současně pak žádá, by na tento zlořád upozorněno bylo občanstvo vyhláškami, což též schváleno.

 

XI. Dotaz o navrácení reg. plánu a o vál. půjčkách.

Obč. Nebeský se táže, byl-li již navrácen ztracený regulační plán a ne-li, proč se tak již nestalo, a jak daleko pokročila záležitost o válečných půjčkách. Obč. starosta odpovídá, že plán stracen byl u okresního cestmistra a dosud nalezen není. Co se týče válečných půjček, byl zde v jedné schůzi přečten dopis okresní správní komise a vzat byl přítomnými na vědomí.

 

XII. Dotaz o silnici u pracháren.

Obč. Kliment se táže, zda již konečně vojenská správa přikročí k odstranění závady na jimi stavěné silnici, aby byl aspoň do žní zjednán příjezd na pole. Obč. starosta odpovídá, že poslední odpověď vojenské správy byla, že se silnice pro sjízdnost co nejdříve upraví, a jestliže tak dosud neučinili, bude nutné důtklivě je k tomu vyzvati.

 

XIII. Odstranění sochy.

Obč. Sláma žádá, by odstraněna byla stržená socha svatojánská a aby úkolem tím pověřena byla obecní rada, což schváleno.

 

XIV. Správa cest.

Obč. Kalina žádá, by se částečně vyspravily cesty po obci najmě ku mlýnu od nádraží a k novému mostu. Dostatečné množství materiálu by dala jistě dráha, když by o to byl požádán pan traťmistr.

Obč. Hájek připomíná, že o tom již s panem traťmistrem mluvil a ten mu materiál přislíbil. Obč. starosta podotýká, že již ve schůzi obecní rady bylo o tomto jednáno a přislíbená žádost podána.

 

XV. Otrhání květů ve višňovce.

Obč. Kapalín žádá, by byl co nejdříve vyslán strážník do višňovky, aby na mladých stromcích otrhal květy; obč. starosta slibuje, že se tak stane hned ráno.

 

XVI. Vybírání poplatků z kompostů.

Obč. Kliment se táže, proč až dosud nejsou vybírány poplatky z kompostů. Obč. starosta odpovídá, že až dosud hospodářská komise své práce neukončila, ale vyzve ji, by tak nyní určitě učinila.

 

XVII. Jízda úzkou uličkou.

Obč. Pechlát upozorňuje, že úzkou uličkou u paní Kubrové jezdí cizí povozy a že není vyloučena ani možnost nějakého úrazu a neštěstí. Obč. starosta odpovídá, že ten, kdo nemusí, jistě tam tudy nejede, a jízdu touto ulicí zakázat nejde.

 

Jiných poznámek a dotazů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou o 10. hod. večer.

 

Najman, zapis.

Starosta:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 5. května 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003