Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. srpna 1921

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 21. srpna 1921 o 5. hod. odpoledne v místnosti pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav, I. náměstek obč. Závora Antonín, II. náměstek obč. Hájek Tomáš a členové občané: Sláma Václav, Řehák František, Čermák Josef, Kalina Matěj, Krajcr Antonín, Černý Bohumil, Mrnka Rudolf, Křížová Ludmila, Kodet Antonín, Arnold Pavel, Nebeský Josef, Kapalín Václav a Tomáš Chlupatý.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných a žádá, zda obecní zastupitelstvo souhlasí s rozšířením pořadu o dva body, a sice: žádost Karla Houšky o odprodej části veřejného statku a zvolení komise pro sestavení zásobovacího katastru. Přítomní souhlasí s rozšířením pořadu, načež předsedající prohlašuje, že se přikročuje k projednání dnešního

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu poznamenává obč. Kodet, že jest několik členů obecního zastupitelstva, kteří schůze velice zřídka navštěvují, a že by bylo záhodno proti těmto liknavým vystoupiti. Obč. starosta odpovídá, že poznámka tato, ač jest plně oprávněna, netýká se poznámek k zápisu, a žádá obč. Kodeta, by tuto stížnost podal ve volných návrzích. Na to starosta podává zprávy k zápisu, dle nichž vidno, že veškery úkoly, jež obecní zastupitelstvo uložilo jednak obecní radě, jednak obecnímu úřadu samotnému, byly vykonány tak, jak jen bylo možno. Obč. Kalina připomíná, že p. Záborec si stěžoval do příliš vysoké výše uznávacího poplatku. Jiných poznámek nebylo, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského: Josefa Dvořáka, Josefa Vodolána, Marie Kenclové, Bohuslava Sýkory, Josefa Kloubka, Anny Foubíkové, Václava Jabůrka, Antonína Matouška a Františka Dusíka.

Mimo Františka Dusíka, který pobyt přerušil a zde bydlí teprve od roku 1918, přijati všichni za příslušníky.

 

III. Zvolení hřbitovního výboru.

Obč. starosta oznamuje, že na podkladě usnesení obecního zastupitelstva svolal zástupce farní obce ku společné poradě, na níž bylo usneseno, by se hledělo jak nový, tak i starý hřbitov převésti jako hřbitov obecní, k čemuž jest třeba zvoliti dva členy do společného hřbitovního výboru, který by pak byl pověřen provedením usnesení původní porady. Žádá přítomné, by ze svého středu zvolili dva zástupce. Na to byli zvoleni občané Kapalín Václav a Černý Bohumil.

 

IV. Schválení parcelace role čk. 259.

Předčítá se protokol komise stavební i protokoly súčastněných stran, a to jak vrchní správy jako majitelky, tak i sousedů mezujících. Obč. starosta připomíná, že obec tu bude míti sice jisté povinnosti s úpravou ulic, ale bude tu též míti i značné zisky zvětšením majetku obecního, který nabývá zdarma, ale i bude jí možno vyměřením užívacích poplatků z míst veřejných statku připadajících míti značný příjem. Na to byla parcelace role i rozdělení jeho schválena.

 

V. Pojednání o stavbě obecního činžovního domu.

Obč. starosta poukazuje, jak na jedné straně k odpomožení krise bytové jeví se palčivá nutnost stavby tohoto domu a jak naproti tomu zase není možno přehlížeti, že stavba, vyžadující nákladu téměř 200 000 K jest dnes tak těžko proveditelná, nemělo-li býti občanstvo dluhy přetíženo, neboť jen stavba domku pro pana řídícího a adaptace školy nové zatěžuje obec zdejší 100 000 Kor. Jsou tu sice vyhlídky na značné ulehčení obdržením státní subvence, ale není též jisto, zda se dostane. Proto by byl náhledu, by se se stavbou posečkalo, až v jak velké výši bude udělena státní subvence na domek p. řídícího. Náhled tento uznán správným a též i schválen.

 

VI. Schválení výpůjčky 84 000 K na stavbu domku p. řídícího.

Projednání nutno odložiti, poněvač tu není přítomna 2/3 většina členů obecního zastupitelstva.

 

VII. Zvýšení dávek stavebních.

Obč. starosta připomíná, že jest naprosto nemožno dávku stavební vybírati v nynější výši, když celou dávku tuto požaduje než jedno odborný znalec, takže obec musí na stavební komise dopláceti, a jest třeba, aby tato byla zvýšena nejméně na 100 K. Z důvodů obč. starostou přednesených usneseno, aby se dávka pod a) pravidel vybírána byla ve výši 100 K, ostatní pak dávky v poměru zvýšení pod literou a) poměrně zvýšeny. Nezvyšuje se dávka z výměry parcelovaného pole.

 

VIII. Odloučení od okresu Unhošťského a přivtělení k okresu Smíchovskému.

Okresní politická zpráva vyzývá poznovu obec zdejší, by opětovala své usnesení k okresu Smíchovskému. K tomuto obč. starosta podotýká, že tu nutno předložiti k úvaze výhody i nevýhody z toho plynoucí, poněvač okres smíchovský nebude již ten, který býval, jelikož obce nejvíce poplatné připojeny budou k Velké Praze. Okres tento však nemá dluhů, silnice jsou v dobrém stavu, a poněvač tento bude na poplatnost jeden z nejmenších, postarají se dosavadní činitelé, aby též co nejméně závazků měl. Současně se tu jedná i o nové sídlo okresu a pomýšlí se mezi jinými i na Hostivici. Okres Kladenský jest silně zadlužen, musí vydržovati téměř k 50 cestářům, úprava silnic bude vyžadovati stále značného nákladu a jsouc připojen k župě Lounské, má s tímto sídlem i nevýhodné spojení. Obč. Chlupatý poznamenává, že již i při schůzi správní komise bylo jednáno o odloučení několika obcí, proti čemuž se ovšem okres staví, pro obec zdejší, jež nemá nic společného s celým okresem mimo placení a povinností, bude vždy výhodnější spojení s Prahou, ač dosud není rozřešeno rozdělení žup. K návrhu obč. Slámy usneseno trvati na připojení k okresu smíchovskému.

 

IX. Usnesení o vydržování paralelek.

Obč. starosta oznamuje, že při IV. a V. třídě školy obecné a při I. ročníku školy měšťanské jest nutno zříditi pobočky, poněvač tyto třídy jsou žactvem přeplněny. Obce tím nebudou míti žádného zvláštního zatížení, forma jich zřízení však žádá, by obecní zastupitelstvo se usneslo, že je bude vydržovati. Obecní zastupitelstvo se usnáší na již zřízení a udržování nákladem obce dle repatrice daňové na obec zdejší vypadající.

 

X. Návrh na zvýšení dávky ze zábav o 30 kor.

Obč. Sláma odůvodňuje návrh tento jako žádost knihovního výboru, aby dávka zvýšena byla o 30 kor. a aby toto zvýšení bylo věnováno knihovně, aby mohly býti převázány knihy, které to již tolik potřebují. Obnos poukázaný obcí vystačuje sotva na krytí běžných výdajů a jiného příjmu knihovna nemá. Obč. starosta k tomuto podotýká, že způsob tento jest málo úspěšný, poněvač ze zvýšené dávky by se zase musil odváděti díl zemské pokladně, a poněvač zajisté každý uznává důležitost knihy, nebude nikdo proti tomu, jestliže se v příštím rozpočtu položka tato přiměřeně zvýší. Knihy skutečně jest velice nutno dáti jak vázat, tak i převázat, a nechá se to učiniti i na účet příští dotace. Návrh na zvýšení dávky zamítnut a knihy se dají vázat třeba i na účet příštího nákladu.

 

XI. Návrh na přípravné práce k postavení památníku padlých ve válce.

Obč. starosta praví, že obecní rada o tomto již uvažovala, vyžádala si též z několika stran návrhy a předkládá nyní návrh, má-li se památník stavěti. Obč. Mrnka připomíná, že v této věci bylo již zde mluveno a že obč. Pechlát tu i jistý návrh podal. Obč. starosta odpovídá, že obč. Pechlát podával o věci této jen svůj náhled, který v podobě návrhu vůbec nepodal a o němž tedy nemohlo býti rozhodováno. Obč. Krajcr se dotazuje, jak velký kapitál jest k účeli tomu pohromadě, a pak navrhuje zvolení 4 členů do komise, aby tato celou věc propracovala. Obč. Sláma navrhuje postavení památníku, a to památníku důstojného, jenž by obci sloužil i k okrase, poukazuje dále, že tak jako tak se musí pomýšleti na úpravu parku nacházejícího se vedle živé tepny komunikační, a přimlouvá se za zvolení komise, kteráž za součinnosti zástupců místních korporací by zamýšlené dílo uvedla ve skutek. Obč. Chlupatý se rovněž přimlouvá za tento náhled a jest mínění, že by se snad nechalo toto dílo postaviti také za přispění a součinnosti obcí Litovic a Sobína. Podané návrhy schváleny a do komise zvoleni: obč. Bouška, Sláma, Mrnka, Arnold, Chlupatý a Čermák.

 

XII. Žádost Karla Houšky za odprodej části veřejného statku.

Jelikož uznáno, že žadatel místa velmi nutně potřebuje, obecní zastupitelstvo však neví, v jaké rozloze, usneseno vyslati příslušnou komisi k návrhu obč. Řeháka, a aby tato rozsah požadovaného pozemku zjistila a do příští schůze zprávu podala.

 

XIII. Zvolení komise pro ustavení katastru osob pro veřejné zásobování.

Okresní politická správa přípisem dnes dodaným nařizuje zvolení této komise, a to 4 členů z obecního zastupitelstva a 4 členů konsumentů, kteráž má dle poměrů rodinných a hmotných přiznati nebo vyloučiti osoby hlásivší se do veřejného zásobování. Do komise této zvoleni jsou občané: Sláma, Kodet, Čermák a Kliment. Členové konsumentů budou delegováni.

 

Různé.

Svévolné ježdění automobilem.

Obč. Arnold si stěžuje, že syn pana Beránka, který jest šoferem, přejíždí úzkou uličkou až k domku svých rodičů a zde již i nejen že poškodil ochrannou zeď, ale na domluvy se ještě vysmívá, a proto žádá za zákaz této jízdy. Obč. Mrnka poznamenává, že toto činí zúmyslně, navrhuje, aby byl mu zákaz jízdy těžkým autem dodán, pohroženo pokutou od 50 do 100 K a vůbec aby touto uličkou byla jízda všem těžkým povozům zakázána, jež by touto uličkou mínily jen projížděti.

Návrh tento schválen.

 

Nenavštěvování schůzí.

Obč. Kodet opětuje svoji stížnost pronesenou k zápisu a žádá za učinění vhodných opatření. Obč. starosta slibuje, že v příštím pozvání vyzve zvolené členy k řádnému konání svých povinností.

 

Vyhazování smetí na ulice.

Obč. Černý si stěžuje, že na mnoha místech se ve dvorečkách smete sláma, papíry a podobná nečistota a místo, aby to dali na hnůj, vyhodí smetené na ulici a vítr to pak roznese. Žádá, aby vydány byly v té věci vyhlášky a zjištěným osobám vyměřeny též pokuty.

Obč. starosta praví, že tak učiní.

 

Odklízení smetků z pískovny.

Obč. Nebeský upozorňuje, že rolník p. Šroubek přivezl do pískovny na voze smetky ze dvora, a když stěžovatel říkal, že to tam nepatří, čeledín přes jeho zákaz to tam složil. Obč. starosta praví, že vyzve p. Šroubka, aby toto odklidil.

 

Jiných návrhů a dotazů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapis.

Sláma Václav

Frant. Řehák

Starosta: Bouška

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. srpna 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003