Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. února 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 4. února 1922 o 2. hod. odpoledne v místnosti pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška Václav a členové občané: Kalina Matěj, Tomáš Chlupatý, Kliment František, Trýb František, Roubal František, Čermák Jaroslav, Nebeský Josef, Sláma Václav, Mrnka Rudolf, Řehák František, Křížová Ludmila, Pechlát František, Kodet Antonín, Arnold Pavel a Stehlík Václav.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných a konstatuje dostatečný počet přítomných, takže k projednání stanoveného pořadu možno přistoupiti, a prohlašuje, že se ihned přistupuje k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu se dotazuje obč. Sláma, zda jest již něco známo, jak daleko pokročila záležitost připojení obce k okresu Smíchovskému. Obč. starosta odpovídá, že dosud není ničeho známo. Obč. Nebeský se dotazuje, byl-li p. Šroubek vyzván k odklizení rumoviště z pískovny. Obč. starosta odpovídá, že byl, a poněvač rumoviště neodvezl, bude vyzván ještě jednou s pohrůžkou, že odvezení se stane na jeho útraty. K zápisu pak dále poznamenává, že obec Litovice odřekla účast se stavbou společného památníků padlým, poněvač jej bude stavět sama.

Na to zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského.

Štěpán Štolovský i s rodinou mimo dětí již plnoletých se za příslušníka obce přijímá.

Co se pak týče žádostí Kateřiny, Anny, Marie a Hynka Novotných, k návrhu obč. Stehlíka se obecní zastupitelstvo usnáší, že se jim právo domovské přislibuje; definitivní právo domovské jim bude možno býti uděleno, až budou přijati za občany republiky.

 

III. Zakoupení pamětní knihy, zvolení kronikáře a komise letopisecké.

Předčítá se nařízení zemské správní komise ze dne 17. 10. 1921 čís. 122.136, kteráž upozorňuje obce na zákon ze dne 30. ledna 1920 Sb. z. a n. č. 80, dle něhož jsou obce povinny nejpozději do konce roku 1922 zříditi pamětní knihy obecní a tyto vésti v patrné a bedlivé pozornosti. Obč. Stehlík praví, že v této věci není vyhnutí, poukazuje na důležitost takové knihy a doporučuje tuto záležitost bedlivé úvaze. Obč. Pechlát praví, že kronikářem nutno ustanoviti toho, kdo podrobně zná i nedávné paměti zdejší, jakož i poměry místní, a jest náhledu, že by mohl snad úřad ten zastávati tajemník; týž úřad ten přijímá, žádá však, by při tomto zodpovědném úkonu byl podporován co nejvíce občanstvem. Na to zvolena komise letopisecká a zasedají v této: p. Stehlík Václav, p. Kubr František a p. Arnold Pavel; předsedou komise dle zákona jest starosta obce. Pan Pechlát upozorňuje, že kronika má býti též umělecky vypravena, doporučuje k tomu p. Borovičku, jest však mínění, že bude nutno též za to dáti nějakou odměnu. Obč. starosta praví, že obec zdejší zajisté vynaloží i více, než rozpočtem pamatováno jest, a nutno s tím již i počítati, neboť kniha, na níž jest v rozpočtu poukázáno 600 K, nebyla by asi dle nynějších cen ani odpovídající potřebě ani třeba jakostí a proto doporučuje, by vše ostatní bylo ponecháno zvolené komisi, kteráž své požadavky předá obecnímu zastupitelstvu.

 

IV. Usnesení o dalším vybírání dávky nápojové, a aby výnos její určen byl na úpravu nových ulic.

Obč. starosta praví, že jest nutno se usnésti na dalším vybírání dávky nápojové, ježto původní povolení došlo dnem 31. prosince 1921. Obecní zastupitelstvo může nyní své původní usnesení změniti buď jednak zvýšením dávky, jednak použitím výnosu dávky k jinému účeli. Obecní rada již o předmětu tomto jednala a doporučuje obecnímu zastupitelstvu, by setrvalo na dalším vybírání dávky a aby výnosu jejího použito bylo k úpravě nových ulic. Obč. Pechlát upozorňuje, že teď se má výnos dávky použíti k účelu, který při původním povolování byl uznán za nepřípustný. Obč. starosta odpovídá, že od té doby se mnoho změnilo a dnes možno každé dávky použíti k sanaci obecních financí, kdežto ještě před rokem musila býti určena pro jistý účel. Obč. Řehák navrhuje ponechání dávky na nynější výši a obč. Sláma navrhuje věnování výnosu na úpravu ulic.

Oba návrhy přijaty.

 

V. Usnesení o zřízení nové studny s pumpou.

Obč. starosta poukazuje na nutnost zřízení nové studny pro obyvatelstvo „na vršku“ a komise stavební doporučuje jako nejvhodnější kout u domu paní Havlůjové, kdež stojí agát. Komise nemohla nalézti místa vhodnějšího, jelikož v bezprostřední blízkosti míst jiných byla hnojiště nebo nebyl odpad pro vodu. Obecní rada uvažující o těchto okolnostech navrhuje toto místo za jedině vhodné. Obč. Pechlát praví, že v době zimní bude pak v těchto místech tolik náledí, že nebude možno vůbec choditi. Občan Mrnka navrhuje zřízení zvláštního odpadového kanálu a vyústění jeho pokud možno co nejníže. Obč. Stehlík se za návrh tento rovněž přimlouvá, a poněvač zkušenosti z letošní zimy máme dosti značné, bude nutno pomýšleti, aby kus po kuse byl zřízen kanál až do vršku; obč. Sláma poukazuje, že na řádnou úpravu vršku dojíti musí, občanstvo samo musí hleděti zachovávati čistotu a pořádek, a kdyby jen trochu toho hledělo, nemohlo by dojíti k takovému úkazu, jaký se dnes v rigolu na vršku vidí. Obč. Chlupatý nahlíží, že bude svého času nutno přikročiti k úpravě vršku též tím, že se v něm zřídí postupná schodiště, což ovšem bude možno učiniti, až bude seřízen spodní kanál. Obč. Kalina připomíná, že bude též dobře pamatovati na to, aby pumpa nebyla svévolně lámána, a doporučoval by zazdění pumpy do tak zvané kapličky, z níž by vyčnívaly jen páka a výpustní roura. Obč. starosta shrnuje podané zde náměty, o nichž se při stavbě bude uvažovati, a žádá za schválení návrhu obecní rady.

Návrh obecní rady jednohlasně schválen.

 

VI. Schválení odprodeje části veřejného statku p. Houškovi.

Obč. starosta odvolávaje se na usnesení obecního zastupitelstva ze schůze poslední, vyslal k p. Houškovi komisi hospodářskou, kteráž pak podala svůj úsudek v tom smyslu, že doporučuje obecnímu zastupitelstvu žádost p. Karla Houšky k příznivému vyřízení. K návrhu p. Řeháka se obecní zastupitelstvo usnáší část veřejného statku ve výměře asi 15–18 m² p. Houškovi za cenu 2 K za 1 m² odprodati, když tento veškeré výlohy spojené s připsáním do vlastnictví ponese ze svého.

 

VII. Schválení účtu chudinského a obecního za rok 1921 a zpráva komise finanční.

Účet chudinský za rok 1921 se předčítá a přebytek pokladní v obnosu 7 841 K 38 h převádí se do rozpočtu pro rok 1922.

Na to se předčítá účet obecní. Celkový příjem činí 125 888 K 63 hal. a vydání 85 808 K, takže pokladní hotovost dne 31.12. činila 40 040 K 63 h, z obnosu tohoto se má však ještě vyplatiti 53 161 K 40 hal a oproti tomu se má ještě přijati 18 675 K 19 hal, činí přebytek pokladní z roku 1921 3 594 K 42 h a přenáší se do rozpočtu pro rok 1922.

Finanční komise obecnímu zastupitelstvu navrhuje, aby položky na nevykonané práce, tj. na mostek u školy v obnosu 3 600 K, na mostek u Bočka v obnosu 3 000 K a na regulaci strouhy byly dány Reifeisence na splátku dluhu.

Na dotaz obč. starosty, má-li kdo k účtům nějakou připomínku, táže se obč. Trýb, za koho jsou placeny léčebné výlohy. Obč. starosta odpovídá, že za zdejší chudé příslušníky, a dává přečísti, za koho a kolik se platilo. Dále se táže, jak jest to možno vykazovati tak značnou položkou za přemístění sochy svatojánské. Starosta odpovídá, že to jsou z největší části mzdy prací pověřených osob. Obč. Pechlát se táže, že v účtě jest položka za úpravu cest, ale tuto opravu není nikde vidět; obč. starosta odpovídá, že tento náklad vyžadovala jen správa cesty do Jenečka. Obč. Stehlík se táže, zda jsou vyplaceny dary na mohylu; obč. starosta, že všecky až na dar obce z r. 1921. Obč. Pechlát se dotazuje, kde jest vysázeno ono stromoví, o němž jest v účtě zmínka; obč. starosta odpovídá, že ve višňovce jest 55 stromů, ostatní v úvoze; obč. Trýb poukazuje, že nájemce višňovky pole příliš blízko orá u stromků a že je tím poškozuje; obč. Pechlát odpovídá, že nájemci letos vyprší nájemní lhůta a že dle usnesení hospodářské komise zůstane pole po této době oseto jen travinami. Obč. Stehlík poukazuje na položku pohledávky p. Chlupatýho a táže se, co s tím jest; obč. starosta odpovídá, že to jest výpůjčka z knížky aprovisační a že dle usnesení má býti na zmíněnou knížku vypůjčený obnos vložen, což se nyní také stane. Tím byla povšechná debata o účtech skončena a tyto i s návrhem komise finanční schváleny.

 

VIII. Schválení rozpočtu chudinského a obecního pro rok 1922.

Jednotlivé položky účtu chudinského se předčítají. Obecní zastupitelstvo se usnáší, aby chud. podpora Frant. Novotnýmu zvýšena byla o 200 K a sirotku po Karlu Veselým se v roce 1922 vyplácel příspěvek ve výši 720 K. Veškeré vydání činí 8 491 K 38 h a kryt jest úplně přebytkem z roku 1921 a předpokládaným příjmem, takže obec na chudinství v roce 1922 ničeho nepřiplácí.

Obecní zastupitelstvo rozpočet jednohlasně schvaluje.

Na to přikročeno k projednání rozpočtu obecního. Jednotlivé položky jak příjmu, tak i vydání se předčítají. K položce zakoupení knihy pamětní poznamenává obč. Řehák, že položka tato jest příliš malá, a pováží-li se, že bude též nutno odměniti osoby, jež povedou uměleckou výzdobu této knihy, bylo by též záhodno předem na toto pamatovati. Obč. starosta připomíná, že by obecní zastupitelstvo o této záležitosti mohlo pověřiti obecní radu plnou mocí, kteráž pak by byla nucena najíti úhradu na tyto výdaje. Obč. Sláma navrhuje schválení rozpočtu tak, jak navržen jest, a případné výlohy spojené s úpravou knihy pamětní, rozpočtem dosud nekryté, postoupiti obecní radě v tom smyslu, jak obč. starosta naznačil.

Na to byl obecní rozpočet v povšechné debatě schválen. Vydání činí celkem 85 887 K 87 h a jest ku krytí tohoto vydání třeba 92% přirážky z předepsané daně činžovní 2 033 K 45 hal, jež by vynesla 1 870 K 77 hal, a 400% přirážky ku všem ostatním daním předepsaným obnosem 14 123 K 02 hal, jež by vynesla 56 492 K 08 h, a spojeno s předpokládanými příjmy činí celková úhrada 85 887 K 87 hal. Obecní zastupitelstvo se usnáší, aby schodek rozpočtu hrazen byl 92% přirážkou k dani činžovní a 400% přirážkou ku všem ostatním daním v obci předepsaným mimo osobní daně z příjmu.

 

Tím byl pořad jednání vyčerpán a přistoupeno k bodu poslednímu Různé.

 

I. Velkostatem zabraný pozemek.

Obč. Čermák praví, že otec jeho vyprávívává o pozemku v pískovně, který patřívával obci, ale který si velkostatek zabral a také asi připsal do vlastnictví, a poukazuje na dobu nynější, kdy snad by se dalo jednati o navrácení pozemku. Usneseno předvolati před obecní radu p. Kubra, p. Čermáka Matěje a p. Henycha jako pamětníky z té doby.

 

II. Nesrovnalost obyvatelů v obecním domku.

Obč. Kliment se táže, kolik platí obyvatelé obecního domku činže, a poukazuje na stálé nesváry a hádky mezi nimi. Obč. starosta odpovídá, že Novotná a Čermáková platí po 80 kor., Dvořáková 10 K ročně, a poněvač obecní rada již téměř v každé schůzi se těmito obírá, dala jim na vědomí, by si buď byty vyměnily, anebo si tyto zaopatřily jinde.

 

III. Osvětlování přechodu u p. Jelínka.

Obč. Kliment interpeluje obč. starostu, proč se za tmavých večerů a nocí nesvítí u přechodu přes strouhu u domu p. Jelínka. Lidé se tam v noci brodí vodou anebo s přechodu spadnou a z toho jsou tam každodenní křiky a nadávky na správu obce. Obč. starosta poznamenává, že nařídí strážníkovi bezpodmínečné svícení za tmavých večerů a nocí.

 

IV. Místo pro svážení odpadků.

Obč. Roubal se táže, zda jest určeno místo, kam se mají odkládati odpady; obč. starosta odpovídá, že toto místo jest ve skále u isolačního baráku.

 

V. Mostek v pískovně.

Obč. Kalina žádá za zřízení přejezdu z pískovny na silnici. Obč. Nebeský odpovídá, aby si do škarpy naházel hlínu a tak si přejezd upravil. Obč. Chlupatý poukazuje, že škarpa jest příliš mělká, takže každý mostek by byl velmi brzy rozbit.

 

VI. Odměření pískovny.

Obč. Nebeský se táže, proč dosud nebylo provedeno odměření pískovny; obč. starosta odpovídá, že geometr zde již byl, s pracemi započal a slíbil, že po vynajití pevného bodu v mapě práci dokončí. Ač byl vyzván, aby tak učinil, na dopis ani neodpověděl. Obč. starosta slibuje, že jej znovu vyzve, by práci dokončil. Obč. Chlupatý poznamenává, že obec na písku ničeho tratit nemůže, neboť p. Hakl se zavázal, že obci zaplatí všechen písek, který by jí po odměření pozemku náležel.

 

Jiných poznámek nebo dotazů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman

Frant. Řehák, František Šváb, Sláma Václ.

Starosta: Bouška

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. února 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003