Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. dubna 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 27. dubna 1922 o 6. hod. večer v místnosti pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni: starosta obce obč. Bouška a členové občané: Krajcr Antonín, Eiman Bohuslav, Pechlát František, Kliment František, Nebeský Josef, Arnold Pavel, Závora Antonín, Šváb František, Řehák František, Kodet Antonín a Čermák Jaroslav.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, konstatuje, že sbor k usnášení se způsobilým jest, a prohlašuje, že se přistupuje k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu poznamenává obč. starosta, že p. Šroubek rum z pískovny odvezl, zápůjčka p. Chlupatýho byla zpět na knížku vložena a že výměna pozemků byla správně provedena, jak z protokolu obecního zastupitelstva v roce 1906 viděti jest. Obč. Nebeský se táže, jak se to má vlastně s mezníky v poli pana Henycha, které on tam odsud vyházel. Tajemník podává vysvětlení, že u skládky jsou dvě pastviny, jichž hranici činí potok; pastvina u pole p. Henycha náleží velkostatku, pastvina na straně ku skále obci. Mezníky v poli p. Henycha značí hranici mezi polem velkostatku a pastvinou, poněvač v mapě pěšina oddělující pole pana Henycha od pole velkostatku vyznačena není. Jiných poznámek k zápisu nebylo, protož tento schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského Tomáši Krejzlovi a Ferd. Jindřichovi.

Tomáš Krejzl se přijímá za příslušníka s celou svou rodinou.

Ferdinandu Jindřichovi a jeho rodině se rovněž udílí právo domovské mimo syna Jaroslava, který jest již svéprávným.

 

III. Náhrada za pozemek Josefu Vlčkovi.

Vzhledem k tomu, že všichni majitelé domků musili svého času pozemek na ulici postoupiti zdarma, p. Vlček pak podpisem stavebního protokolu se zavázal pozemek zdarma obci popustiti, obecní zastupitelstvo se usnáší nedávati p. Vlčkovi žádnou náhradu.

 

IV. Oprava mostku u mlýna p. Bočka.

Jelikož mostek vyžaduje skutečné opravy, obecní zastupitelstvo se usnáší jej opraviti, a sice v režii obce, při čemž se pan Boček a správa velkostatku požádají, zda by vypomohli aspoň bezplatnými povozy. Obecní rada se pověřuje provedením.

 

V. Rozhodnutí protestu pí Havlůjové proti zřízení studny.

Předčítá se protest paní Boženy Havlůjové a starosta podává k tomu vysvětlení, jakož i jednání provedené v obecní radě, která navrhuje zamítnutí protestu jako neodůvodněného. Občan Nebeský zastává stanovisko, že studna by byla v lepším místě, kdyby byla postavena proti zahrádce p. Klimenta, a žádá, by zájemníci byli dotázáni, kde si jí přejou míti. Obč. Eiman poukazuje na vylévání všech možných kalů, kde si obč. Nebeský přeje studnu míti, nehledě již k tomu, že v těchto místech by studna vyžadovala nákladu o 3–4 000 K většího. Obč. Čermák se táže, zda jest obec povinna pro několik obyvatelů stavěti studnu. Obč. starosta odpovídá, že obec jest povinna postarati se o dostatečné množství pitné vody. Že jí byl a jest nedostatek, pociťovali jsme všichni a snad by se této kalamitě bylo předešlo, kdyby dřívější stavební komise dávaly podmínky, že při každém domku musí být zřízena též studna pro pitnou vodu. Co se pak týče ještě námitek obč. Nebeskýho, odpovídá, že místo jím hájené jest samo s sebou vylévajícími výkaly prosáklé a všude v blízkém okolí jsou nádrže na hnojůvky a odpadky. Obecní rada o všech těchto okolnostech uvažovala a doporučuje místo u domu paní Havlůjové za jedině vhodné, načež návrh obecní rady se schvaluje.

 

VI. Rozhodnutí o příorku užívaného p. Jos. Kozákem.

Obč. starosta oznamuje, že hranice pískovny byly p. ing. Porýzkem vytýčeny a vyznačeny, při čemž zjištěno, že nepatrný pruh pozemku používá p. Ant. Šroubek, který se ihned dalšího užívání zřekl, u pana Josefa Kozáka pak zjištěno, že používá část obecního pozemku ve výměře 389 m², a byv obecní radou vyzván, by sdělil, co hodlá s pozemkem činiti, odpovídá, že jej užívá od roku 1887 a že jej tedy nabyl vydržením 40letým. Obč. Řehák žádá, by p. Kozák podal ale také důkazy, že jej v tomto rozsahu užívá 40 roků; obč. Eiman podotýká, že se zcela určitě pamatuje na staré višně mnohem výše stojící, a že nynější stromky p. Kozáka nejsou ani 30 let staré. Občan starosta praví, že pan Kozák v přípise měření neuznává, a jelikož každý geometr jest přísežným zeměměřičem, jest mínění, že bude nutno postupovati následovně: Pana Kozáka bude nutno vyzvati, by pozemek obci náležející do jisté lhůty obci odevzdal v užívání, aneb dokázal, že v tomto rozsahu pozemek užívá 40 roků. Obč. Šváb béře tento náhled za návrh a žádá za stanovení lhůty 4 neděl. Obč. Pechlát připomíná, že zajisté p. Kozákovi zřeknutí se tak malého dílu neublíží, a žádá, by pan Kozák před vydáním nařízení byl požádán k dostavení se na obecní úřad, a zde hleděno, zda by bylo možno smírně věc urovnati. Obč. Sláma ještě žádá, by se zaopatřily informace od nadřízených samosprávných úřadů. Na to byl návrh obč. Švába i s dodatkem obč. Pechláta přijat.

 

VII. Zavírání závor u polních cest buštěhr. dráhy.

Buštěhradská dráha žádá za vydání prohlášení, že obec souhlasí, by uzávěry polních cest přes dráhu vedoucí, a to v km 12,842; 13,239 a 15,391 mohly být v noci uzavřeny, a sice: v době od 1. 10. do 31. 1. od 8 hod. večer do 6 hod. ráno a v době od 1. 4. do 30. 9. od 10 hod. večer do 5 hod. ráno.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, by po dotaze dotyčných zájemníků se dráze buštěhradské vydalo prohlášení, ale jen co se týče prvních dvou přejezdů mezi Hostivicí a Ruzyní, ohledně přejezdu v Jenečku u domu p. Protivy k celonoční uzávěře se souhlas nedává.

 

Různé:

VIII. Zapravení kupní ceny velkostatku za stavební místo na náměstí.

Vrchní správa v Jenči žádá o zapravení zakoupených míst pro stavbu obecního domu na náměstí v obnosu 14 576 K 80 h. Usneseno obnos ten po srážce dávky parcelační, jež má činiti 9 819 K 08 h, vrchní správě v Jenči zapraviti.

 

IX. Zakupování stromoví.

Obč. Pechlát žádá, by na příště zakupováno stromoví pěkné, neboť stromky posledně došlé jsou pod kritikou; obč. Čermák poukazuje, že v ohrádce jsou mladé lípy, které by potřebovaly přesazení, ježto jsou odrostlým stromovím stíněny. Obč. starosta prohlašuje, že uvedené béře na vědomí.

 

X. Vyklizení potoka.

Obč. Pechlát poukazuje na znečištění potoka slámou z vyváženého sněhu a žádá o odklizení; obč. starosta odpovídá, že nařídí strážníkovi, aby slámu odklidil.

 

XI. Dotaz o cestě u pracháren.

Obč. Kliment se táže, jak daleko pokročila záležitost cesty u pracháren; obč. starosta odpovídá, že stížnost byla podána přímo M. N. O., žádáno o komisi, ale strany M. N. O. neučiněno dosud ničeho. Usneseno sepsati stížnost a dáti ji některému poslanci, by ve věci té zakročil.

 

XII. Odklizení vykopávky.

Obč. Arnold oznamuje, že adaptací svého domku má trochu odpadků, které částečně odváží k novému mostu, a žádá za svolení, by zbytek mohl složiti po obou stranách mostu, kde jsou značné prohlubně, případně na prostranství za cestou u studánky; odpověděno žadateli, by rumoviště dal jak k mostu, tak i za cestu, jenom ne před domek p. Kroupy, by cestu nesúžil.

 

Jiných návrhů a dotazů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapis.

Starosta:

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. dubna 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003