Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. července 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 8. července 1922 o ½ 7. hod. večer v místnosti pokračovací školy.

 

Schůzi přítomni pánové: starosta obce p. Bouška, I. náměstek pan Závora, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Nebeský, p. Kapalín, paní Křížová, p. Arnold, p. Černý, p. Kliment., p. Čermák Josef, p. Kodet, p. Pechlát, p. Eiman, p. Sláma, p. Řehák, p. Čermák Jaroslav, p. Krajcr, p. Kalina a p. Šváb.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, konstatuje dostatečný počet členstva a prohlašuje, že se přistupuje k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku zápisu poznamenává p. starosta, že jednání s panem Kozákem ohledně pozemku provedeno bude po sklizni; p. Nebeský žádá, by se p. staviteli Haklovi zakázalo další kopání v obecní pískovně, poněvač prý v otevřené již pískovně p. Šrobka má místa dosti; pan starosta poukazuje na dané prohlášení p. stavitele, že veškerý vykopávkou získaný písek obci zaplatí. Pan Čermák Jaroslav poukazuje, že dosud se nacházejí mezníky v obecním pozemku před mlýnem. Pan starosta odpovídá, že pan ing. Parýzek byl již po dvakráte vyzván, by pozemek odměřil a rozdělil, ale dosud nepřišel. Teprve až hranice pozemku budou zjištěny, bude možno s mezníky též opatření učiniti. Jiných poznámek k zápisu nebylo, pročež tento schválen a podepsán.

 

II. Žádost Ant. Kavky za udělení práva domovského.

Proti žadateli důvodů vylučujících nestává, pročež byl za příslušníka přijat.

 

III. Povolení koncese hostinské Miroslavu Neradovi.

Okresní polit. správa v Kladně žádá, by se obecní zastupitelstvo vyslovilo o udělení koncese této. K návrhu p. Eimana usneseno proti udělení téže nečiniti žádných námitek.

 

IV. Schválení pravidel o vybírání dávky stavební a dávky z nápojů.

Pravidla o vybírání dávek vydává ministerským nařízením ze dne […] čís. […] ob. z. a nař. se předčítají, a poněvač proti nim nebylo učiněno námitek, se jednohlasně schvalují. Výnos dávek věnován bude na úpravu nových ulic a cest. Pan Krajcr žádá, by se stavebním znalcům určila též výše odměny, a navrhuje, by za 1 komisi se platilo 40 K, za dvě v týž den a tutéž dobu konané 40 K a 30 K, za každé další v tutéž dobu a týž den konané po 10 K. Pan Pechlát připomíná, že bude asi za těžko usnesení tomuto vyhověti, neboť techničtí znalci mají svoji taxu, které se přidržují. Návrh pana Krajcra schválen.

 

V. Žádost Anny Sládkové za udělení chud. podpory.

Vzhledem k tomu, že jak žadatelka, tak i příbuzní jsou nemajetní, navrhuje p. Eiman, by ve smyslu usnesení obecní rady se žadatelce udělila chudinská podpora měsíčním obnosem 30 K s platností od 1. června 1922.

 

VI. Obnovení usnesení o zřízení nové studny.

Pan starosta k bodu tomuto osvětluje dosavadní postup, a poněvač tento byl zmatečný tím, že obecní zastupitelstvo dříve schválilo zřízení studny a místo, než komise stavební podala své dobrozdání, jest nutno provésti celou akci znova. Za tím účelem konala se dnes komise stavební, která vzavši v úvahu všecka možná místa na vršku, zjistila, že jest jedině vhodné místo u domu paní Sulánové, a dává přečísti protokol při komisi této sepsaný. Pan Čermák Jaroslav se táže, zda by nebylo dobře dotázati se úsudku občanů na vršku, případně zda by se nenechala zveřejnit některá studna soukromá. Pan Eiman k tomuto poznamenává, že odvolávati se na posudek lidu by bylo zbytečné protahování, poněvač by chtěl každý míti studnu jinde, co se pak týče zveřejnění některé studny soukromé, je dokázáno, že jest v nich nedostatek vody hlavně při strouze, a jednání o studni v domě p. Šafaříka by konečně nevedlo k cíli pro stálé otevření domu a pod. nepříjemnosti. Pan Řehák navrhuje, by se schválil návrh komise stavební a po vyřízení případných protestů se se stavbou ihned započalo. Pan Pechlát připomíná, že během jednání bylo poukázáno na dosti nevýhod a aby při zřizování studny bylo těmto pokud možno nejvíce předejito. Na to byl návrh pana Řeháka jednohlasně schválen.

 

VII. Účast obecního zastupitelstva při odhalení pomníku.

Ježto pomník padlým jest postaven a na den 16., případně 23. července ustanoveno odhalení, usneseno, by obecní zastupitelstvo se korporativně súčastnilo a sešlo se před 9. hod. dopolední v kanceláři obecního úřadu. Pan Šváb se táže, zda v pořadatelstvu jsou též zástupci obecního zastupitelstva, pan starosta odpovídá, že jest jich pět. Pan Čermák Jaroslav žádá, kdyby bylo možno sezvati sirotky po padlých, by byli sezváni; pan Pechlát poukazuje, že by to pro ně bylo bolestné; p. Čermák Jar. jest náhledu, že v upomínku by se pro pozůstalé siroty mělo přece něco učiniti, a snad by bylo na místě, kdyby každému sirotku se složil do Reifeisenky jistý obnos, který by se vinkuloval a teprve při plnoletosti se vyplatil, k čemuž by mohl přispěti i polévkový ústav. Pan Čermák Josef míní, by k polévkovému fondu připojen byl z výtěžku slavnosti obnos, aby dosahoval 1000 K, a z něho sirotci stejným dílem poděleni. Pan Řehák jest náhledu, že by se každému dítěti po padlém vojínu mělo uložiti po 50 K i pro děti z Jenečka, a sice do 16 let, a aby každé dítě dostalo vkladní knížku, ty děti, jež zde nejsou, obdrží je poštou; do knížky nechť se vpíše den odhalení pomníku. Návrh tento jednohlasně schválen. Pan Závora připomíná, že by bylo dobré pod zábradlí zříditi podezdívku z červených šamotových cihel; usneseno svolati na zítřek užší výbor a tuto věc v něm projednati; p. Čermák se táže, proč jest podstavec pomníku jen z bílého kamene a ničím nekrytý, kdyžtě v tomto stavu bude vlivem počasí v krátké době zničen; p. starosta odpovídá, že práci měl zadanou p. stavitel a ten měl vědět nejlepší, jak věc před zkázou uchrániti.

 

Různé:

Nedovolené napájení dobytka.

Pan Arnold žádá p. Nebeského, by zakázal svému synovi napájeti krávy ze studny, kde se béře voda pro potřebu. Teď to sice hoch již nedělá, ale činil tak.

 

Uschlé stromoví ve višňovce.

Pan Kliment poukazuje na veliké množství suchých mladých višní a žádá, by se mladému stromoví tam věnovala větší péče; pan starosta odpovídá, že se tak stalo panujícím dlouhým suchem.

 

Vodoteč u p. V. Procházky.

Pan Klaina žádá za urychlené nařízení p. Procházkovi, by tento upravil si výtok pro vodu ze svého dvora kolem svého majetku a ne přes silnici, přes níž již není možno ani přejížděti. Pan Nebeský navrhuje lhůtu 5 dnů, jinak by se práce provedla obcí na účet p. Procházky. Usneseno ve smyslu tom mu nařízení vydati.

 

Jiných návrhů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Najman, zapis.

Sláma Václav

Krajcr Antonín

Starosta: Bouška

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 8. července 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003