Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. února 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 24. února 1923 o 3. hod. odpoledne v místnosti školy pokrač.

 

Schůzi přítomni: starosta obce p. Bouška, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Sláma, p. Krajcr, p. Kapalín, p. Šváb, pí Křížová, p. Nebeský, p. Mrnka, p. Trýb, p. Kalina, p. Kliment, p. Chlupatý, p. Pechlát, p. Čermák, p. Stehlík, p. Černý

Omluveni: p. Závora, p. Eiman.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných, konstatuje dostatečný počet členstva a prohlašuje, že se přistupuje k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu poznamenává p. starosta, že s panem Kozákem zavedeno bylo jednání, týž však i přípisem prohlásil, že trvá na svém právu a že dobu vydržecí má a může i svědky dokázati. Pan Šváb připomíná, že bylo usneseno proti němu i soudně zakročiti, a proč se tak nestalo; pan starosta odpovídá, že o tom všem obecní rada vážně uvažovala, ale když nabyla přesvědčení, že spor jest nejistý a k tomu velice nákladný, usnesla se rozhodnutí ponechati obecnímu zastupitelstvu. Pan Nebeský tvrdí, že hranice bývala jiná a že to svědci mohou dokázati; p. Hájek žádá za jich jmenování. Za svědka se přihlašuje p. Nebeský a p. Trýb, kteří žádají, by vyhláškou vyzváni byli občané, by se za svědky přihlásili. P. Chlupatý připomíná, by svědci tito byli nejméně aspoň tři, a to aspoň šedesátiletí. Usneseno ve věci té vydati vyhlášky a pak zaříditi další kroky.

Pan Nebeský se dotazuje, zda p. Hakl zapravil již poplatek za písek. Pan starosta odpovídá, že poplatek jest zaručen prohlášením p. stavitele, ale množství vykopaného písku není dosud zjištěno.

Jiných poznámek nebylo, pročež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského.

Obec Litovice žádá za přijetí Anny Vlčkové, obec Jenč za přijetí Marie Nejedlé a Antonín Svoboda z čp. 42 žádá za udělení práva domovského.

Žádost obce Jenče se odkládá, ostatním se vyhovuje.

 

III. Zpráva o činnosti obecní knihovny za rok 1922.

Zprávu předčítá předseda knihovní rady p. Sláma, dle níž se nachází v knihovně 846 svazků a výpůjček bylo 5 868.

Zpráva vzata na vědomí.

 

IV. Usnesení o stavbách:

a) Silnice do Sobína.

Pan starosta sděluje, že stavba této silnice jest zajištěna a stát na ní zaručil státní subvenci ve výši 50 % nejvýše do obnosu 154 000 K; dále zemská subvence činí 10–20 %, takže na okres a na obce zbývá 30–40 % nákladu. Náklad se stavbou spojený ovšem bude nutno hraditi výpůjčkou, jejíž výše se teprve zjistí.

 

b) Regulace potoka.

Pan starosta dále oznamuje, že jest na dobré cestě žádost zdejší za regulaci potoka, kterou by provedla zemědělská rada a na níž přispívá až 80 %, takže by na obec zdejší zbývalo jen 20 %. Regulace potoka spjata jest i se stavbou silnice, ale pro regulaci dosud není provedeno zaměření. Pan Šváb navrhuje, aby se tedy projednání odložilo, až proň budou nějaké jisté podklady, což též schváleno.

 

c) Elektrisace obce.

Pan starosta oznamuje, že elektrárenský svaz vyzval obec zdejší, aby se připojila k elektrisaci, a že by jistě letos se provedlo rozdělení sítě primerní. Jakým způsobem bude možno toto nejlépe provésti, vysvětleno bude na schůzi svolané na den 13. března, kdež své referáty podají ředitel p. Tůma a okresní předseda p. Kučera. I v tomto případě bude nutná výpůjčka. Jelikož tu není zase určitějších podkladů, usneseno projednání odložiti.

 

d) Stavba silnice u zbrojnice.

Pan starosta sděluje, že nutnost úpravy této nové ulice nedá se jinak než řádnou silnicí. Obecní rada uvažujíc, že z výnosu dávky nápojové se toho za rok mnoho nepořídí, usnesla se na podání návrhu, aby výnos dávky byl na 5–6 let zkapitalizován, takto se získá potřebného obnosu na zřízení řádné silnice. Pan Šváb se dotazuje, zda se silnice zadá; odpovězeno, že ano; pan Nebeský žádá, by se silnice nestavěla a raději se upravily cesty. Pan Chlupatý připomíná, že dávka byla určena pro dobro všech občanů, a nikoliv jen určité části, a tudíž i účelu tomu musí také věnována býti, navrhuje, by obecní rada byla zmocněna, by opatřila potřebný náklad výpůjčkou a tato se hradila z výnosu dávky. Návrh tento schválen.

 

Opravy jiných cest.

Pan Nebeský žádá, by se upravily stoky na odtok vody od domu p. Procházky, což schváleno.

Pan Kalina žádá za vyzvání p. Vlasáka, by tento odklidil vykopávku z novostavby a vyčistil stoku pro odtok vody. Usneseno jej vyzvati.

Pan Kapalín žádá za doštětování cesty v délce asi 20 m u výjezdu při domě p. Matějky a tak se zbaviti kaluže. Usneseno tak učiniti.

 

V. Zpráva komise finanční o revisi účtů obecních za rok 1922 a schválení těchže.

Zprávu revisní předčítá p. Sláma. Dle této provedena byla revise účtů ve dnech 10., 12., 15 a 20. února a shledáno, že celkový příjem činil 222 203 K 02 h, vydání 181 604 K 20 h, takže ku dni 31. XII. 1922 byla pokladní hotovost 40 598 K 82 hal.

Na nedoplatcích se má ještě přijmouti 7 113 K 99 h a má se ještě vydati 25 497 K 27 hal, takže skutečný přebytek vykazuje obnos 22 315 K 54 hal. a jest také v rozpočtu uveden.

Účty jsou vedeny správně a přehledně, každá položka ať příjmová nebo výdajová dokladem doložena, takže jak vedení, tak i úpravě není čeho vytknouti, a proto doporučují se účty ku schválení.

Na to byly účty jednohlasně schváleny.

 

VI. Schválení rozpočtu pro rok 1923 a stanovení výše přirážky na úhradu schodku.

Položky rozpočtem navržené se předčítají. Příjem obnáší 88 650 K 21 hal a vydání 114 805 K 77 hal, takže se jeví schodek 35 814 K 07 hal. K úhradě tohoto schodku jest zapotřebí 200% přirážky ku všem daním mimo daně činžovní, k níž jest třeba přirážky 92%. Komise finanční rozpočet též přezkoumala, správným shledala a doporučuje jej ku schválení. Pan Nebeský jest mínění, že tajemník nemusí míti za večerní práce zvláštní, to že mu patří vykonávati při službě, a odměnu za dovolenou také mít nemusí. Pan Pechlát připomíná, že na dveřích kanceláře jsou úřední hodiny a jen v té době možno od něho požadovati úkony. Pan starosta dále připomíná, že obecní zaměstnanci mají právo na dovolenou, a jelikož by za ně musila být náhrada a té zaplaceno mnohem více, dává se jim místo dovolené peněžní odměna. Na to rozpočet schválen a usneseno, aby ku krytí schodku se vybírala 92% přirážka k dani činžovní a 200% přirážka k daním ostatním. Odvolání podané vrchní správou v Jenči proti rozpočtu se zamítá jako opožděné.

 

VII. Návrh komise finanční na zavedení dávky ze psů.

Předčítají se pravidla pro vybírání dávky, jež se schvalují, a usneseno, aby se tato dávka zavedla a vybírala, a sice u I. hlídacího psa téhož majitele 5 K, z II. a každého dalšího vždy o 50 % více. Z ostatních psů chovaných k zábavě z I. 20 K a z každého dalšího vždy o 50 % více. Výnos dávky určuje se k úhradě nákladů kontumačních.

 

VIII. Usnesení o úředním názvu obce.

Následkem vzniklých a již dlouho se vlekoucích sporů, jak se má správně říkati a psáti, zda v Hostivici, z Hostivice, nebo v Hostivicích a z Hostivic, požádán byl p. profesor Kubr o podání dobrozdání, kteréž se předčítá. Důvody uváděné svědčí, že se má říkati v Hostivici, z Hostivice, pročež se obecní zastupitelstvo na tomto názvu usnáší. Pan Pechlát se dodatečně ještě přeptá u redakce „Naše řeč“.

 

Různé:

Pan Pechlát poukazuje na dostatek hlíny z vykopávek a doporučuje, by se příležitostně navezla též do višňovky.

Pan Nebeský žádá za zjištění, čí jest taras cesty u p. Kučery, a aby se nechal opravit.

Pan starosta prohlašuje, že uvedené béře k vědomí a vyšetří.

Pan Nebeský se dotazuje, co dal p. Hakl za cihly ve škole. Pan starosta odpovídá, že za ně vyvezl všecky odpadky a zřídil chodník k bytu p. řídícího.

 

Jiných poznámek a dotazů nebylo, pročež p. starosta prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Sláma Václav

Krajcr Antonín

Starosta: Stehlík Václav

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 24. února 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003