Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. července 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané v pátek dne 27. července 1923 o 7. hod. večer v učebně pokračovací školy

 

Schůzi přítomni: I. náměstek p. Závora, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Sláma, p. Pechlát, p. Kapalín, p. Roubal, p. Krajcr, p. Běhák, p. Stehlík, p. Šváb, paní Křížová, p. Nebeský, p. Mrnka, p. Kalina, p. Kodet, p. Arnold, p. Černý, p. Kliment, p. Čermák Jos., p. Čermák Jaroslav, p. Chlupatý, p. Novotný a p. Eiman.

 

I. náměstek p. Závora zahajuje schůzi a předčítá žádost pana Pechláta za změnu pořadu schůze, aby bod 6 pořadu jednání byl vložen na místo druhé, a žádá, zda přítomní souhlasí; návrh p. Pechláta schválen, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku přečtenému zápisu poznamenává p. Šváb, že po osobním zjištění u místní školní rady, byly p. Haklovi dány zbytky cihel za výkon protipráce. Pan Nebeský se dotazuje, proč nebyla úplně dohotovena oprava ulice proti domku p. Matějky, a žádá, by se tak nyní stalo dodatečně. P. Kalina odpovídá, že již nebyly zbytky kamene, z nichž se oprava prováděla, a proto bylo nutno dokončení opravy odložiti. Usneseno, by se oprava cesty dokončila. P. Nebeský žádá, by konečně provedeno bylo propočítání množství písku odebraného p. Haklem a aby se k tomu určil den, pan Hájek prohlašuje, že vzhledem k tomu, že se neprovádí řádně usnesení obecního zastupitelstva o vydávání materiálu; p. Šváb, že stesky tyto jsou skoro v každé schůzi, a že jest nutno usnesení ob. zastupitelstva dodržovati. Na to zápis schválen.

 

II. Čtení protokolu o revisi pokladny.

Protokol sepsaný dne 23. a 24. července t. r. zní stručně asi následovně: Dne 18. července odešel starosta, oznámil lístkem, že jede do Čes. Brodu a na sobotu dne 21. t. m. aby byla svolána obecní rada. Když ani do schůze obecní rady nepřišel, vznikla nedůvěra, že pokladna obecní nebude snad v pořádku, a usneseno pokladnu násilně otevříti zřízencem firmy Blažíček, od níž pokladna byla koupena. Firma však sdělila, že zřízenec může přijíti až v pondělí. V pondělí došel paní Bouškovou telegram, že leží nemocen v Českém Brodě, čímž se bylo utvrzeno v domněnce, že v pokladně obecní nebylo vše v pořádku. Pan Chlupatý, továrník p. Staněk a četnický vrchní strážmistr p. Doubek vydali se autem do Českého Brodu, by zjistili skutečný stav a převzali klíče od pokladny. Čekalo se do 6. hod. večer, a když zpráv nových nedošlo, přikročeno k násilnému otevření pokladny za přítomnosti členů obecní rady a komise finanční.

Po otevření pokladny shledáno, že chybí obnos 32 018 K 92 hal, a že tudíž na hotovosti jest pouze obnos 4 780 K 93 h. Listiny i knížky všecky zaobaleny a zapečetěny.

Dne 24. července byly všechny zjištěné ztráty na haléř vyrovnány, takže obec ztrát zcela žádných neutrpěla. Pan Pechlát se diví, jak jest to možno, tak značný obnos míti po tak dlouhou dobu v pokladně a nemíti nikdo přes to přehled, a táže se, zda jest skutečností, že obnos v protokole uvedený při otevření v pokladně opravdu nebyl. Pan předsedající odpovídá, že tu byla všeobecná důvěra a jen tak mohlo ku skutku dojíti; v protokole uvedený obnos také skutečně v pokladně nebyl.

Na to byl protokol vzat k vědomí.

 

III. Resignace starosty p. Boušky a zvolení starosty nového.

Předčítá se resignace podaná p. Bouškou a zavádí se o ní rozhovor. Pan Pechlát poznamenává, že z dopisu vyplývá, jako by komise finanční byla vinna na činu a otevření pokladny, a odsuzuje způsob psaní; p. Sláma praví, že komise finanční svoji povinnost konala spíše pozdě a že se jí nemůže týkati výtka neoprávněného otevření pokladny; p. Kapalín prohlašuje, že jediným viníkem jest sám starosta a nese vinu i na tom, že tento stav nemohl býti zjištěn dříve, protože nesvolával schůzi komise finanční, ač o to byl panem předsedou téže tolikrát žádán. Pan Šváb se diví, proč dosud není podáno trestní oznámení, a jest v domnění, že tu jest nad činem nějaká ochranná ruka. Pan Chlupatý poukazuje, že trestní oznámení se podati nemohlo, dokud se neznal skutečný stav, a když tento byl zjištěn, byla již zde záruka plné náhrady, čímž trestní čin byl odčiněn; konečně i nutno přihlížeti, že on jest otcem a živitelem četné rodiny, a jest tudíž povinností z tohoto stanoviska na věc pohlížeti. Pan Pechlát praví, že také jen tímto způsobem na věc pohlíží, ale způsob dopisu odsuzuje a navrhuje, by obecní zastupitelstvo postup komise finanční schválilo a důvody v resignaci uváděné neuznalo. Návrh tento schválen. Pan Čermák Jaroslav navrhuje, by se takto stylisovaná resignace nepřijímala a starosta aby byl z úřadu sesazen. I tento návrh přijat.

Jelikož k resignaci více poznámek nebylo, dává předsedající přečísti § 66 vol. řádu do obcí, dle něhož nárok na starostu má strana soc. demokratická. Pan Šváb žádá, by na tuto krátkou dobu byl straně starosta ponechán, a p. Sláma navrhuje za starostu p. Václava Stehlíka. Rozdány straně hlasovací lístky a ze 12 odevzdaných lístků zní na jméno Václav Stehlík 11 a jeden lístek prázdný; jest tudíž starostou zvolen p. Václav Stehlík. Úřadující náměstek žádá zvoleného, by převzal další vedení schůze. Nově zvolený nastupuje místo předsednické, děkuje za projevenou důvěru a žádá za podporu všecky přítomné slibujíc, že ve svém úřadě bude vždy jeho úkolem, by hájil spravedlnost každého občana, nechť jest jím kdokoliv.

Na to žádá, by ve smyslu téhož § provedena byla doplňovací volba člena obecní rady a k návrhu p. Eimana jest z 11 odevzdaných lístků zvolen 9 p. Sláma Václav, který též volbu přijímá.

 

IV. Schválení výpůjčky u Zemské banky v obnosu 200 000 K na elektrisaci obce.

Obecní rada i komise finanční výhodnost této půjčky zkoumala a komise finanční doporučuje ji k přijetí. Pan Chlupatý se za přijetí též přimlouvá, a to tím spíše, že obec tím nijak zatížena nebude, poněvač celá půjčka, splatná ve 20 létech, rentovat se bude plně z výnosu odběru proudu.

Návrh na výpůjčku jednohlasně schválen.

 

V. Návrhy komise finanční.

I. Schvaluje se návrh na zřízení kontokorentního účtu do výše 10 000 Kč u Spořitelního a záložního spolku pro případ pasivity pokladny.

II. Do komise elektrárenské za obecní zastupitelstvo zvoleni: p. Závora, p. Čermák Jar. a p. Šváb.

III. Za pokladníka zvolen p. Kalina Matěj; klíče se rozdělí takto: od hlavních dveří je bude míti starosta obce, od tresoru pokladník; reservní klíče bude míti předseda komise finanční. Každé položky přesahující 1 000 K, a to jak příjmové, tak i výdajové, musí nésti podpisy starosty a pokladníka a tito je také budou vydávati a přijímati. V pokladně obecní nesmí přesahovat hotovost 3 000 Kč. Pro běžnou výplatu bude míti tajemník příruční pokladnu, v níž bude míti nejvýše přípustný obnos 500 Kč.

IV. Vzhledem k tomu, že pokles dávky z tanečních zábav činí za I. pololetí 1923 o více jak 3 500 Kč oproti I. pololetí roku 1922, usneseno konati při tanečních zábavách revisi vstupenek.

 

VI. Návrhy obecní rady.

I. Zvolení revisorů účtů a pokladny.

Zvoleni p. Kapalín Václav a p. Pechlát František, tuto mohou konati kdykoliv a náhle

II. Žádost sboru dobrovolných hasičů za výpomoc v obnosu 2 000 Kč. Sbor obnosu toho nutně potřebuje na zakoupení nových hadic. Usneseno žádosti vyhověti, že se jim v roce letošním poskytne jako půjčka a definitivně upraví při sdělání rozpočtu pro rok 1924.

III. Povolení nákladu na stavbu zdi u p. Chlupatýho. Stavbou silnice z Hostivice do Sobína zabírá se p. Chlupatýmu polovice zahrádky a polovice pastviny čk. 138/2. Na zbývající polovici pastviny zůstává však kout se záchodem, chlívkem a hnojištěm u samého chodníku, jelikož nešvar tento nutno odstraniti, uvoluje se p. Chlupatý, že na zřízení nové ohradní zdi přispěje ještě sám 1 000 K a obci pozemky postoupí zdarma. Pan Nebeský se staví proti postavení zdi, aby se p. Chlupatému pozemek zaplatil a on aby si zeď postavil sám. Pan Chlupatý praví, že ho nikdo nemůže donutit ku stavbě nové ohradní zdi, ale poněvač se tímto způsobem obec snadno zbaví velice nečistého místa, a to zrovna při tak frekventované cestě, činí tuto nabídku, když zeď bude vyžadovati nákladu asi 3 000 Kč. Pan Závora navrhuje, by se na stavbu zdi věnoval z prostředků obecních obnos 2 000 Kč a p. Chlupatý aby si zeď postavil. Pan Sláma praví, že obec musí odstraňovati takové nečisté kouty, a je-li zde tato příležitost, použít ji. Pan Roubal a p. Šváb se za návrh p. Závory přimlouvají. Pan Kapalín navrhuje, by každá strana přispěla obnosem polovičním. Pan Roubal odpovídá, že stavba této zdi bude státi mnohem více jak 3 000 K, a doporučuje přijetí návrhu p. Závory, kterýž také přijat.

 

Jelikož doba velice již pokročila, žádají přítomní, by ostatní body jednání byly odloženy a aby se raděj svolala ještě jedna schůze.

Předsedající za souhlasu přítomných schůzi končí a oznamuje svolání schůze nové na sobotu dne 4. srpna.

 

Tom Chlupatý

Frant. Pechlát

Sláma Václav

 

Starosta: Stehlík Václav

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 27. července 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003