Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. srpna 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 4. srpna 1923 v kanceláři obecního úřadu

 

Schůzi přítomni: starosta p. Stehlík, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Sláma, p. Čermák Jar., p. Chlupatý, p. Pechlát, p. Kalina, p. Nebeský, p. Šváb, p. Kliment.

 

Starosta obce zahajuje schůzi uvítáním přítomných a žádá, zda obecní zastupitelstvo souhlasí s rozšířením pořadu o dva body, a sice:

I. Schválení, by nákladem obce zřízena byla chodníková kamenná obruba od cesty ku Břvům až k potoku.

II. Žádost p. Karla Anděla o odprodej části obecního majetku.

Přítomní souhlasí, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku zápisu připomíná p. Čermák, že v protokole není uvedeno, kdo bude hraditi náklad za opravu pokladny; p. předseda odpovídá, že rozhodnutí o té věci se nestalo a stane se tak, až bude známa výše nákladu. – Dále p. Čermák jest náhledu, že není třeba, aby se stavěla zeď u p. Chlupatýho; p. předseda odpovídá, že záležitost byla schválena obecním zastupitelstvem, proti se při hlasování nikdo nestavil a v důsledku toho nelze dnes schválený již návrh anulovati. Pan Šváb jest mínění, že p. Chlupatý nebude zajisté letos požadovati povoleného mu obnosu, který bude kryt teprve příštím rozpočtem, což p. Chlupatý slibuje. – Pan Šváb dále oznamuje, že p. předseda komise finanční žádá o zakoupení pokladní strazzy, což schváleno.

Jiných poznámek k zápisu nebylo, pročež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádosti za udělení práva domovského.

Osobně za udělení práva domovského žádají: p. Sláma Václav dosud příslušný do Litovic; p. Horák Josef dosud příslušný do Velkého Vosova; Krajcr Antonín dosud příslušný do Litovic; Bílek Václav dosud příslušný do Vodochod; Vüster Václav dosud příslušný do Bergensdorfu a Kateřina Šnajberková dosud příslušná do Drachkova. Obecní úřad v Dušníkách žádá o přijetí Aloise Kreutzera, obecní úřad v Dolním Újezdě za Josefa Vodehnala a obecní úřad v Lipanech za Karla Lebedu. Výše jmenovaní bydlí zde všichni dobrovolně a nepřetržitě déle jak 10 roků, chudinskému zaopatření za obtíž nepřipadli, pročež se za příslušníky přijímají.

 

III. Zřízení chodníkové obruby a odbočky do „Čekala“.

Okresní správní výbor navrhuje obecnímu zastupitelstvu, by využitkovalo příležitosti a nechalo si zříditi chodník při nové silnici, a sice od cesty ku Břvům až k potoku, čímž silnice nabude krásného vzhledu a občanstvo schůdné cesty. Důležitost toho všeobecně uznána zvláště pro školu a usneseno, by obruba chodníková byla z kamenů místo bílých cihel.

Jelikož zřízením nové silnice velice jest znemožněno spojení s cestou do „Čekala“, usneseno, by na náklad obce zřízena byla odbočná silnice přes násyp až k pevné cestě, čímž se tato stane snadno používatelnou pro spojení s novou silnicí. Snad se podaří, že náklad s tím spojený, bude možno započísti do celkového nákladu silničního.

 

IV. Hostinská koncese Jar. Blažka z Ruzýně.

Okresní politická správa v Kladně oznamuje, že jmenovaný podal žádost za povolení koncese hostinské a výčepnické pro nádražní restauraci, a žádá za podání dobrozdání v této věci. Obecní zastupitelstvo se usnáší, by vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti nádraží se nachází dva hostince, žádost k příznivému vyřízení nedoporučovati.

 

V. Návrhy obecní rady.

I. Prodej suchého stromoví.

Jelikož v parku i na jiných místech obce nachází se několik suchých stromů, doporučuje obecní rada, aby se ve veřejné dražbě prodaly. Usneseno tak učiniti a pověřiti tím hospodářskou komisi.

 

II. Prodej řetězové pumpy.

Pumpa není k žádné potřebě, a proto usneseno, aby se nejprve z místa odklidila a pak jako nepotřebné železo prodala.

 

III. Schválení nákladu na taras u Lad. Kučery.

Ježto taras nenechá se nijak opraviti, usneseno zříditi taras nový, kterýž bude vyžadovati nákladu asi kolem 2 000 K; usneseno taras nechati zříditi. P. Hájek připomíná, že p. Soukal staví v tarase pod cestou nějaký chlívek, aniž věc dříve oznámil. Usneseno vyžádati si od p. stavitele dobrozdání a pak zaříditi další.

 

IV. Zřízení nové pumpy u cihelny.

Dosavadní pumpa železná jest více rozlámána, než se upotřebuje, a proto obecní rada navrhuje, aby se místo ní zakoupila pumpa dřevěná, jež bude vyžadovati nákladu nanejvýše asi 700 Kč. Usneseno, by obecní rada si vyžádala od několika firem nabídky a dle toho zadala zřízení nové studny.

 

VI. Zavedení noční hlídky.

Obecní rada uvažujíc o povinnosti bezpečnosti za noci proti ohni, usnesla se na zavedení noční služby tím způsobem, že by strážník konal posílky ve dne 3 hod. a noční službu 5 hod., za vícepráce denní by byl zvlášť honorován. Pan Chlupatý praví, že strážník byl za těchto podmínek přijat a že se tudíž nic více na něm nepožaduje, naopak se mu služba upravuje jen na 8 hod. Pan Nebeský poukazuje, že dnes jest služba jiná a že jest nemožno, aby denní posílky odbyl na tři hod. Pan Šváb navrhuje, by byl strážník předvolán a aby podal svůj posudek a požadavek. Přivolaný strážník po vysvětlení věci prohlašuje, že mu není možno posílky za tři hodiny odbýti a žádá, by mu placeno bylo za noční hlídky měsíčně 300 K. Pan Šváb navrhuje 150 K, p. Hájek 200 K měs., oba návrhy však propadají a návrh strážníka se nepřijímá. Pan Chlupatý navrhuje, aby jeden měsíc v době žní strážník konal noční hlídky za odměnu 250 Kč, dalším provedením se splnomocňuje obecní rada. Návrh tento schválen.

 

VII. Prodej písku a kamene.

Jelikož při každé schůzi jsou probírány tyto záležitosti a jsou v platnosti mnohá usnesení, přece je nutno učiniti opatření další, aby prodej a hlavně výdej poukázek byl pro strany snazší.

Pan Šváb navrhuje, aby každá objednávka se děla jen na obecním úřadě a tento jest povinen vyrozuměti dozorce lomu, aby straně vykázal místo pro kopání písku nebo lámání kamene, množství vykopaného písku a kamene oznámil obecnímu úřadu a tento vyzval stranu k zaplacení a odebrání materiálu. Tak bude míti dozorce lomu přehled o množství dobytého materiálu a obecní úřad kdo platil a kdo ne. Návrh přijat.

 

VIII. Odloženo z pořadu.

Žádost Nikolaje Nalovajky za přislíbení práva domovského a žádost Karla Anděla za odprodej části obecního majetku se odkládají do příští schůze.

 

Různé.

Protokol o cestě o pracháren.

Pan Kliment upozorňuje, že poznovu se opakují případy, že stráž nechce pouštěti zemědělce na pozemky u pracháren, a táže se, je-li zde protokol sepsaný o té věci již loni. Pan starosta odpovídá, že zde dosud není, ale že se určitě vyžádá.

 

Vykopávka u studny.

Dále žádá p. Kliment, by zastaveno bylo odvážení materiálu od nové studny, jelikož jej bude hodně třeba za skruže; pan starosta odpovídá, že se to p. staviteli oznámí.

 

Dávka stavební.

Pan Šváb oznamuje, že mu bylo p. Janem Vávrou vytýkáno vybírání dávky stavební, a je-li obec k ní oprávněna a v jaké výši; tajemník odpovídá, že dávka stavební se vybírá na základě zákona i schválených pravidel a že tato jest schválena nadřízenými úřady.

 

Dluhopisy u Raifeissenky.

Pan Čermák poukazuje, že výpůjčka jest vyplacena, ale dosud není podepsán dluhopis. Usneseno, že se tak stane tuto nejbližší neděli.

 

Pan Pechlát žádá, by na místo uschlé lípy „Svobody“ vsazena byla z parku lipka jiná, menší. Usneseno tak na jaře učiniti.

 

Jiných návrhů nebylo, pročež předsedající schůzi končí.

 

Jar. Čermák

Sláma Václ.

Starosta: A. Závora

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 4. srpna 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003