ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. ledna 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního výboru odbývané dne 14ho ledna 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský,  p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, p. G. Čáp,  zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. Jos. Stříbrný.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Intervenující důvěrník ve smyslu odstavce druhého z minulé schůze pan František Ptáček podal vysvětlení ve smyslu jmenovaného odstavce, proti kterémuž vysvětlení nebylo žádných námitek.

 

2. Schválení navržených stanov pro zřizující se hasičský sbor.

Bez dodatků stanovy schváleny.

 

3. Prozkoumání a schválení účtů za rok 1898.

Účty přečteny a shledáno, že veškerý příjem za rok 1898 činí        1 464 zl. 07 kr.

                                                     vydání                                1 522 zl.

Následkem toho jeví se nedostatek                                                  57 zl. 93 kr.

 

Usneseno jevící se nedostatek pojmouti do předpočtu na rok 1899.

Ku prozkoumání účtů zvoleni p. J. Horešovský, zást. c. k. velkostatku a pan Frt. Ptáček.

 

Přikročeno ku prozkoumání předpočtu a shledáno, že

  veškerý příjem na rok 1899 činí                      248 zl. 97 kr.

  veškeré vydání na rok 1899                         1 789 zl. 94 kr.

  jeví se schodek                                          1 540 zl. 97 kr.

 

Usneseno schodek ten krýti 36% obecní přirážkou ku veškerým c. k. přímým daním, které činí

  pro c. k. velkostatek Tachlovice          2 345 zl. 03 kr.

  pro poplatníky                                  1 935 zl. 46 kr.

Celkem činí c. k. přímé daně                4 280 zl. 49 kr.

36% přirážka                                     1 540 zl. 97 kr.

 

4. Volné návrhy.

Pan Ptáček navrhuje, by se určitě stanovilo komu sýpka v Litovicích patří, zda-li hlásícím se o ni podílníkům, neb obci.

Návrh jednohlasně přijat, projednání ponechá se panu starostovi.

 

5. Pan Ant. Šimáček připomíná na usnesení obecního výboru ze dne 18. února 1898 odst. 6 týkající se vybídnutí slv. c. k. vrchní správy v Jenči ku upravení cesty u bažantnice č. p. 439.

Zástupce c. k. velkostatku vyrozuměl, že podá do nejblíže příští schůze vysvětlení.

 

6. Pan starosta se táže, jak má býti dopraven nalámaný kámen ve skále p. F. Horešovského na místo zamýšlené opravy cesty v Jenečku. Usneseno vybídnouti Jenečské pány rolníky, zda-li by dobrovolně ten samý odvezli.

 

7. Pan starosta upozorňuje, že Pražsko-Duchcovská dráha užívá veřejnou cestu č. p. ...

Usneseno tu samou vybídnouti, by od dalšího užívání ustoupila.

 

Tím  protokol ukončen a podepsán

Frant. Linek, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Josef Stříbrný, Frant. Horešovský, Ant. Šimáček, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. ledna 1899