ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. září 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 17. září 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. A. Zikán,  p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. J. Stříbrný.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Projednání přípisu c. k. okres. hejtmanství na Kladně ze dne 25.8.1899 č. 27409 ohledně příslušnosti Václava Procházky.

Údaje V. Procházky u c. k. okres. hejtmanství učiněné shledány za nepravdivé. Poněvadž ten samý se na základě výroku pamětníků vůbec v obci nezdržoval, usneslo se obecní zastupitelstvo jemu podporu nadále odepříti. Údaj jeho ohledně stáří shledán též nepravdivým.

 

3. Podati dobrozdání ohledně přípisu místní školní rady v Hostivici ze dne 10.9.1899 č. 78 týkajícího se úpravy v panské zahradě, na níž rozpočten obnos as 700 zl.

Usneseno dožádati místní školní radu za bližší vysvětlení, hlavně ohledně výše rozpočteného obnosu a výše dožadovaného nájemného.

 

4. Žádost Antonína Baráška o podporu.

Zamítá se.

 

5. Volné návrhy.

Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by co nejpřísněji zakázáno bylo pouštění husí.

Jednohlasně přijato. Usneseno za husy zajmuté zaplatiti prvně za jednu 10 kr. podruhé za 20 kr. V pádu, že by husy majitelem nebyly do 48 hodin vyzvednuty, buďtež prodány veřejnou dražbou. Denně stravovné obnášej  za jednu husu 5 kr. denně.

 

Pan Ladislav Novotný, jednatel sboru dobrovolných hasičů tlumočí žádost správního výboru sboru ku obecnímu výboru za zakoupení nové stříkačky.

Většinou hlasů přijato, následkem toho odstavec IV. z minulé schůze odpadá. Usneseno dožádati pana Kozáka z Hostivice, by koupě nové stříkačky a příslušenství se zúčastnil. Pan Frt. Ptáček zvolen ku prohlédnutí množství a způsobilosti c. k. velkostatkem přislíbeného nářadí a výzbroje, by počet, který zakoupen býti má, byl přísně stanoven.

 

Skončeno a podepsáno

Linek, Horešovský, Josef Stříbrný, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Šimáček, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. září 1899