ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. října 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 5ho října 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Stříbrný, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr, p. F. Ptáček, p. J. Evan.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Projednání koupě stříkačky pro místní hasičský sbor.

Ku uzavření smlouvy dostavil se p. J. Kocourek, zástupce firmy R. Smékal. Jednohlasně usneseno zakoupiti jednoproudní stroj za podmínek ve smlouvě se zástupcem uzavřených. Originál smlouvy obecním úřadem deponován.

 

3. Žádost pí Marie Sobotkové za udělení povolení ku proražení dveří na veřejnou cestu kolem jejího obytného stavení vedoucí.

Poněvadž dvojité dvéře, za povolení ku jichž proražení se žádá, otevírati se budou dovnitř a v ničem frequenci nebudou překážeti, budiž povolení žadatelce vydáno.

 

4. Usnesení se ve smyslu přípisu c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 6.10.1899 č. 3838 týkající se úpravy učeben v laboratoři.

Sedmi hlasy proti dvoum přistoupilo obecní zastupitelstvo na usnesení místní školní rady a delegátů obcí při komisi s ... ohledání místa uzavřeném.

 

5. Žádost mistra zednického pana Josefa Holoubka ze dne 4.10.1899 za prohlédnutí rekonstrukce jím upravované silnice a za poskytnutí nějaké peněžité zálohy.

Poněvadž dosud vadium podnikatelem nesloženo, žádost se zamítá. Ten samý budiž vybídnut dle podmínek dále pracovati, měnění podmínek nepřístupné.

 

6. Usnesení ve smyslu přípisu c. k. okresního soudu v Unhošti ze dne 11.10.1899 p. č. 439/99/320, přeje-li si zdejší obec, by přidělená byla k novému krajskému soudu v Slaném, aneb přeje-li si, aby ponechána byla jako dosud u c. k. zemského soudu v Praze.

Vzhledem ku vzdálenosti, železničnímu spojení, jízdních cen, schůdnosti cest pro pěší, jednohlasně usneseno setrvati při c. k. zemském soudu v Praze.

 

7. Volné návrhy.

8. Pan starosta navrhuje, by žádané na obci sbírky hraženy byly z obecní pokladny.

Shledány budou-li odůvodněné, budiž přiměřený obnos zaslán. Stanovení výše obnosu ponechává p. starostovi.

 

9. Pan starosta se táže, ponechá-li si p. Vorlíček na dále sirotka Annu Mölzrovou.

Pan Vorlíček žádá, by si jmenovaného sirotka vzal opět někdo jiný. Pan Burgr jest ochoten Annu Mölzrovou na rok k sobě vzíti za obnos 12 zl. ročně. Ta samá budiž dnem 4ho listopadu 1899 p. Ant. Burgrovi předána.

 

 

Skončeno a podepsáno

Frt. Linek, starosta, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Josef Evan, Šimáček, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. října 1899