ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. června 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10. VI. 1900.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Jos. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, p. Ant. Burgr, p. Ant. Šimáček, p. Ant. Hanzlík, p. Jos. Melcr.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Dodatek k odstavci 8. minulé schůze. Pan starosta vyrozumívá, že ku provedení zmíněné ohrady podali 2 podnikatelé nabídky, a sice p. Procházka z Hostivice a p. Černý. Prvý žádá 120 h za postavení běž. metru, druhý 1 K za běž. metr. Ponecháno p. starostovi ku projednání.

 

2. Žádost Jana Kováře ze Strašnic o podporu pro sirotka Růženu Procházkovou.

Žadatel budiž vyzván za předložení dokladů příslušnost zmíněného sirotka dokazující.

 

3. Žádost Marie Najmanové o podporu.

Na základě usnesení odst. 3 protokolu z minulé schůze odpadá.

 

4. Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti, kterýmž obecní zastupitelstvo vyzváno za vydání listiny uznávající vlastnické právo pánům podílníkům špýcharu k č. p. 18 v Litovicích obci připsaného.

Zástupce c. k. velkostatku jest pro to, by zmíněná listina byla vydaná s tím však vyhražením, by pozemek, na němž špýchar stojí a majetkem obce jest, byl podílníky vykoupen a za léta soudně přikázaná nájemné do pokladny obecní podílníky zaplaceno bylo. V pádu právního sporu vyhražuje si, by velkostatek nebyl ku hražení výloh tímže vzniklých přitahován.

Pan Horešovský Jeneček: dto.

Pan Ant. Šimáček jest proti zmíněnému návrhu. Ohledně útrat vyhražuje si, že žádné platiti nebude.

Pan Josef Melcr souhlasí s tím, by připadl špýchar teprv tenkráte podílníkům, až ti samí předloží doklady vlastnické právo dokazující.

Pan Ant. Hanzlík souhlasí s návrhem p. J. Melcra.

p. Boh. Hrdlička dto.

Pan Vorlíček též.

Pan Burgr souhlasí s návrhem p. zástupce c. k. velkostatku.

Pan František Linek též v plném znění.

P. Melcr věnuje svůj podíl obci.

 

5. Usnesení se ve smyslu přípisu zemské banky ze dne 2.6.1900 čís. 4502, týkající se povolení zápůjčky v obnosu 4000 K.

Obecní zastupitelstvo přijímá nabídnutou zápůjčku za podmínek v citovaném přípisu uvedených.

Pan starosta se táže, jak má býti mimo přijatou zápůjčku nedostávající se obnos opatřen. Panu dotazujícímu ku projednání ponecháno.

 

6. Volné návrhy.

Pan starosta navrhuje volbu dohlédací komise na stavbu upravované silnice.

Ku komisi jednohlasně zvoleni p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička.

 

Pan Vorlíček navrhuje, by okresní výbor byl dožádán, by s úpravou strouhy skrze obec se rychleji započalo.

Jednohlasně přijato.

 

 

Skončeno

Josef Melcr, Frant. Horešovský, Hanzlík Anton, Hrdlička Bohumil, Horešovský, Linek, Jos. Vorlíček, Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. června 1900