ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. února 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.2.1901 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frt. Linek, starosta, p. Josef Melcr, p. A. Šimáček, pan Václav Blecha, c. k. vrchní správce, p. Boh. Hrdlička, p. Josef Vorlíček, p. A. Burgr, p. Ant. Hanzlík, p. F. Horešovský, při odstavci 4 dostavil se p. F. Ptáček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Po objasnění odst. 3 a I volných návrhů schváleno.

 

2. Žádost Magdaleny Náprstkové z Dušník o podporu.

Vzhledem ku jejím hmotným poměrům a vzhledem ku novému v platnost přišlému zákonu se zamítá. Obecní úřad žádejž za udělení jí práva domovského v Dušníkách.

 

3. Žádosti za udělení domovského práva: Josefa Mynaříka až dosud do Záhořan, okres Benešov příslušného, Vojtěcha Bělíka do Plichtic s. okres Klatovy příslušného, Josefa Malíka do Vyšetic, s. okres Tábor příslušného a Františka Vorla do Úhonic, p. okres Kladno příslušného.

Veškeří jmenovaní žadatelé se dle § 2ho zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 říš. zák. do domovského svazku zdejší obce přijímají.

 

4. Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 22.1.1901 čís. 1116, jímž povolená obci subvence na stavbu silnice ve výši 1/3 dle kolaudačního účtu v obnosu 4 594 K 88 h.

Na vědomí vzato.

 

5. Žádost Josefa Holoubka za uhražení víceprací.

Jednohlasně usneseno na návrh pana c. k. vrchního správce vyplatiti žadateli obnos 200 K.

 

6. Volba revizorů účtů.

Jednohlasně zvoleni pan Josef Horešovský, c. k. správce a pan Antonín Šimáček.

 

7. Žádost Barbory Chalupové z Hostivice za zvýšení podpory.

Jednohlasně usneseno zvýšiti žadatelce podporu na ročních 48 K.

 

8. Volné návrhy.

Pan c. k. vrchní správce navrhuje udržení silnice v osadě Jenečku ve stavu sjízdném.

Pan navrhovatel se vyrozumívá, že již v rozpočtu na udržení její pamatováno.

 

Pan Burgr navrhuje, by byly sestry Kopřivové přes zimu podpořeny.

Povolen jim na návrh pana navrhovatele denně obnos 60 h, za správce povoleného obnosu zvolen pan Josef Vorlíček, který se opravňuje potřebné pro ně po částech zakoupiti. Povolený obnos bude jím vyplácen po dobu 3 měsíců, a sice únor, březen, duben.

 

Pan Ptáček upozorňuje na rušení cesty u Břvů ku Bažantnici.

Pan c. k. vrchní správce vyrozumívá, že nechá vedle se nalézající pískovnu nově ohraditi.

 

Skončeno.

Vác. Blecha, v zas. ...., Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Melcr, Bohumil Hrdlička, Josef Vorlíček, Hanzlík Anton, Šimáček, Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. února 1901