ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 12. ledna 1902 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Frant. Linek, p. Frant.. Ptáček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Hanzlík, p. Josef Melcr, p. J. Vorlíček, p. Boh. Hrdlička.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu o poslední schůzi výboru.

Na vědomí vzato.

 

2. Žádosti za udělení podpory Magdaleny Náprstkové z Dušník, Marie Hanzlíkové z Hostivice, vdovy Hochové z Chýně.

Žádost Magdaleny Náprstkové se jednohlasně zamítá z důvodu, že podána byla obcí zdejší žádost za její přijmutí v Dušníkách. Za vyřízení podané žádosti budiž opětovně žádáno.

Marii Hanzlíkové povoleno pro rok 1902 12 K. Vdova Hochová budiž vyzvána, by se přistěhovala do obce domovské, kde jí bude byt zdarma poskytnut.

 

3. Žádost za zvýšení podpory manželů Kácl ze Břvů.

Povoluje se zvýšení ze 36 K na 48 K ročně.

 

4. Žádost Vojtěcha Křivánka z Chýně za uhražení dopravného Anny Císařové do nemocnice – obnos 6 K.

Jednohlasně zamítnuto.

 

5. Usnesení se, jak naloženo býti má se sirotkem Frant. Zeleným.

Budiž dosavadnímu ošetřovateli za obnos v roce minulém ponechán.

 

6. Usnesení se o žádosti pana Antonína Šimáčka za povolení ku schválení provozování živnosti hostinské v č.p. 2 ve Břvech.

Obecní zastupitelstvo 4 hlasy doznávalo zvláštní potřebu druhého hostince ve Břvech, 4 hlasy opětně tutéž nedoznávalo. Na základě toho žádost c. k. okresnímu hejtmanství ku rozhodnutí ponechává. V spojené obci Litovice, Břve a Jeneček jest dle posledního sčítání 936 duší a nalézají se v těchže 4 koncesované hostince a 3 prodeje piva v láhvích, a sice: V Litovicích 2 a 1 prodej piva v láhvích, ve Břvech 1 konc. a 1 prodej v lahvích, v Jenečku 1 konc. a 1 podej piva v lahvích. 4. prodej na stanici Litovice.

 

7. Schválení navrženého předpočtu na rok 1901.

Navržený předpočet po zvýšení položky 26 o 250 K jednohlasně schválen a usneseno jevící se schodek 3 180 K 99 h krýti 38% obecní přirážkou ku všem daním, které činí pro c. k. velkostatek 4 730 K 80 h, pro poplatníky obce 3 650 K 39 h, celkem 8 381 K 19 h.

O podaných námitkách panem J. Špačkem rozhodnuto následovně:

Podaná námitka proti položce č. 20 jeví se bezdůvodná, poněvadž se zakládá na usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23.5.1901 odst. 1.

Na námitku 2 proti položce č. 26 vzat zřetel a položka ona o 250 K zvýšena.

O tom budiž stěžovatel vyrozuměn.

 

8. Volba revizorů účtů za rok 1901.

Jednohlasně zvoleni pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku a p. Ant. Burgr

 

9. Usnesení se o způsobu prodeje bahna v rybnících v Jenečku.

Usneseno bahno ono prodati veřejnou dražbou, a sice 19ho ledna 1902. Ku stanovení odhadní ceny ustanoven pan obecní starosta.

 

10. Usnesení se, jakým způsobem odprodány býti mají stromy ku kácení určené na obecním a veřejném majetku se nalézající.

Jednohlasně usneseno, by byla podána žádost za úřední ohraničení obecních pozemků. Do doby vyřízení nebuďtěž stromy poráženy.

 

11. Po svolání došlá žádost obce Hřebeč za přijmutí Václava Zimy bytem v Jenečku ve svazek domovský obce zdejší.

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijat.

 

12. Volné návrhy.

I. Pan Hanzlík připomíná, by byli majitelé potahů v Jenečku vyzváni, by kámen (šutr) na silnici tamtéž co nejdříve dovezli.

Přijato.

 

II. Pan Vorlíček připomíná, že se má platiti konkurenční příspěvek na ohradu kostela, obnos 76 K 26 h.

Příspěvek ten se ku výplatě poukazuje.

 

III. Pan Hrdlička navrhuje úpravu cesty od obecního domku č. 18 v Litovicích ku strouze č.p. 31.

Jednohlasně přijato.

 

IV. Pan starosta se táže, komu má býti svěřen dozor na opravu obecního domku č.p. 7 v Jenečku.

Ku stanovení podmínek a odhadu ceny ustanoveni p. Boh. Hrdlička a p. Josef Melcr. Na to budiž oprava cestou ofertního řízení zadána.

 

V. Pan Hrdlička upozorňuje, že jsou v kuchyni v obecním domku č. 18 špatná kamna a trouba.

Jednohlasně usneseno zakoupiti nová kamna a troubu, která dána budou do velké světnice.

 

Skončeno.

Linek, Horešovský, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Ant. Burgr, Anton Hanzlík, Fr. Ptáček, Josef Melcr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1902