ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. května 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 11ho května 1902 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan Frant. Linek, starosta, p. Jos. Vorlíček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Boh. Hrdlička, p. Josef Melcr, p. Ant. Burgr.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Po objasnění na vědomí vzato.

 

2. Žádost Václava Vlčka za udělení chudinské podpory.

Povoluje se žadateli okamžitá podpora v obnosu 10 K.

 

3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 17.4.1902 čís. 13768, jímž zdejší obecní úřad vyrozuměn, že příslušníku Václavu Vlčkovi bytem v Modlanech přiřknutá renta ročních 204 K.

Na vědomí vzato.

 

4. Žádost obce Hostivice za přijmutí ve svazek domovský Václava Henycha.

Na základě § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijat.

 

5. Projednání upomínacího přípisu ku zapravení školního platu za dítky Šturce a Josefa Rochusa za léta 1881 a 1882 obecním úřadem v Nebušicích dne 6.5.1902 č. j. 142 sem zaslaného.

Zamítá se, poněvadž tamní obec měla vymahací prostředky po ruce, by dlužný plat na rodičích, jichž prostředky ve zmíněných létech neznámy, potažmo byli-li osvobozeni, na zdejší obci včasně a ne po tolika letech vymohla.

 

6. Žádost p. Josefa Evana, rolníka v Jenečku za upravení tarasu u obecního rybníka v Jenečku, potažmo projednání návrhu jeho, by mu uděleno bylo povolení ku vývozu nánosu ze zmíněného rybníka.

Usneseno, by páni Ant. Burgr, Josef Vorlíček a Boh. Hrdlička potřebu výpravy a množství bahna odhadli a příští schůzi ku usnesení oznámili.

 

7. Volné návrhy.

I. Pan Hrdlička upozorňuje, že bylo usneseno zakoupiti do obec. domku v Jenečku okna dvojitá a že tamže se nalézají jednoduchá.

Vzato na vědomí, pan Ptáček budiž vyzván, by zmíněnému usnesení vyhověl.

 

II. Pan starosta přednáší žádost Frt. Nejedlého za slevu činže za dobu úpravy jemu pronajatého bytu.

Zvýšené nájemné čítáno mu budiž od Jiří 1902.

 

III. Pan starosta přednáší návrh p. Jana Špačka, by ze strany obecního strážníka byl polní pych pokud možno nejvíce obmezen.

Usneseno, by ve volném, přípustném čase obecní strážník polní hlídku konal.

 

IV. Pan zástupce c. k. velkostatku se táže, byla-li cihláři Vojtěchu Fantovi dána na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14.7.1901 výpověď z obce.

Pan starosta vyrozumívá, že ano.

 

V. Pan Vorlíček navrhuje úpravu vjezdu do strouhy v Litovicích.

Jednohlasně usneseno týž upravit.

 

VI. Pan Melcr navrhuje úpravu cest v obci.

Jednohlasně přijato.

 

VII. Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byla pastva husí úplně zakázána.

Většinou hlasů přijato. Zákaz budiž veřejně vyhlášen.

 

Skončeno.

Horešovský, Burgr, Jos. Vorlíček, Hrdlička,  J. Melcr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. května 1902