ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. června 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 14.6.1902 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, starosta, p. Ant. Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Jos. Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Frant. Ptáček p. Boh. Hrdlička.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Po objasnění odst. Iho volné návrhy, a sice v tom smyslu, že pan Ptáček se zavázal dodaná okna do obecního domku č.p. 7 v Jenečku celkem 3 nechati tamže za obnos 12 K, na vědomí vzato.

 

2. Žádost obce Sobína za přijmutí ve svazek domovský Jana Krále, obce Mýto Františka Lorence, obce Hostivice Antonína Novotného.

Vesměs ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijati.

 

3. Žádost za udělení chudinské podpory Anny Šmídové z Prahy pro ošetřování Václava Zeleného 9 ½ roku starého a Marie Vlčkové ze Sobína.

Na ošacení Václava Zeleného povoleno pro běžící rok obnos 12 K.

Marii Vlčkové usneseno dáti pro běžící rok podporu v obnosu 10 K. Předem jest však vyšetřiti, jak dlouho se v obci Sobíně zdržuje.

 

4. Projednání opětného upomínacího přípisu obce Nebušic ze dne 22.5.1902 čís. 829 v zaplacení školního platu za dítky Štůrce a Rochusa za léta 1881 a 1882 v obnosu 10 K 40 h.

Obec Nebušice budiž vyrozuměna, že ony jejím přípisem citované osvobozovací nálezy zdejšího obecního úřadu nedošly, ani zdejší obec před 6.5.1902 o zaplacení žádaného školního platu upomínána nebyla; na základě čehož trvá obecní zastupitelstvo na usnesení svém ze dne 11.5.1902 č.p. 4 odst. V.

 

5. Zpráva zvolených pánů ve smyslu odst. 6 poslední schůze o vykonané přehlídce, potřebné úpravy rybníka v Jenečku a návrh jejich na odprodání bahna tamže.

Po předneseném návrhu jmenovaných pánů jednohlasně usneseno veřejnou dražbou bahno v rybníku v Jenečku odprodati. Dražba provedena budiž dne 22.6.1902 o 9 h. dopoledne. Provedení dražby svěřeno pánům Frant. Horešovskému, Josefu Vorlíčkovi, Boh. Hrdličkovi, Ant. Hanzlíkovi. Dále usneseno nejméně 2 metry bahna  šířce č.p. 23 neodprodávati a bahno ono ku rozšíření břehu před jmenovaným číslem použíti. Úprava hraničního tarasu prozatímně odpadá.

 

6. Žádost Josefa Malíka a spol. za upravení studánky ve Břvech.

Usneseno potřebnou úpravu zmíněné studánky prohlédnouti. Ku prohlídce té zvoleni pánové: Frt. Linek, Josef Vorlíček, Frant. Ptáček, Boh. Hrdlička.

 

Po vyčerpání pořadu předstupuje Josef Vlček žádaje o podporu.

Usneseno poskytnouti mu stravu v ceně 2 K týdně, a sice u p. Kleina neb u p. Bubníka, a sice po dobu jednoho měsíce dnem 15.6.1902 počínaje.

 

Pan starosta předkládá došlé 2 sešity Hříchy lidu a Břemena obcí, táže se mají-li ony pro obec zakoupeny býti. Brožury Poslední řeč MUDr. Paříka buďtež vráceny.

Usneseno tytéž zakoupiti.

 

7. Volné návrhy.

I. Pan Hrdlička navrhuje, by byla sl. c. k. vrchní správa dožádána, by při úpravě zdi od čp. 35 růžek za účelem rozšíření cesty upustila.

Jednohlasně přijato.

 

II. Pan Vorlíček navrhuje, by bylo c. k. ředitelství soukr. statků v Praze dožádáno, by sleveno bylo obci nájemné z hasičského skladiště.

Jednohlasně přijato.

 

Skončeno.

Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Hanzlík, Jos. Vorlíček, Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. června 1902