ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 4. září 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 4.9.1902 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: p. B. Hrdlička, p. Josef Horešovský, J. Melcr, p. Ant. Burgr, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Jos. Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Na vědomí vzato, Václ. Zelenému více nepovoleno.

 

2. Žádost sboru míst. dobrovolných hasičů za přijmutí protektorátu ku slavnosti svěcení stříkačky v den 21.9.1902.

Protektorát se přijímá. Nedostatek snad se vyskytnuvší bude z obecní pokladny kryt.

 

3. Žádost obce Jenče za přijmutí ve svazek domovský Josefa Helta.

Zamítá se, poněvač jmenovaný v obci nebydlí a pobyt před dvěma roky přerušil.

 

4. Vzetí na vědomí rozhodnutí zemského výboru pro Král. České ze dne 18.6.1902 ohledně stížnosti příslušnice Kateřiny Hochové z Chýně proti zdejšímu usnesení ze dne 26.3.1902.

Na vědomí vzato.

 

5. Usnesení ohledně výnosu okres. výboru ze dne 23.7.1902 čís. 746, jímž obec vybídnuta ku zaopatření si regulačního plánu.

Budiž odůvodněná žádost za opětné poshovění podána.

 

6. Žádost obecního úřadu ve Veleslavíně ze dne 20.8.1902 č. 693 za poskytnutí příspěvku na pohřeb vdovy Marie Klatovské.

Příspěvek na pohřeb se povoluje.

 

7. Vzetí na vědomí výnosu zemské školní rady ze dne 4.8.1902 čís. 26702 a usnesení se ve smyslu jeho, zda-li se se zřízením pobočky IV. dívčí třídy při obecné škole v Hostivici souhlasí spolu se závazkem krytí nákladu se zřízením a vydržováním pobočky té spojeného.

Souhlasí se s usnesením místní školní rady v Hostivici, které bylo ve známost uvedeno.

 

8. Žádost obce Chrášťan ze dne 21ho srpna 1902 čís. 364 za přiznání domovského práva p. Bohumilovi Hrdličkovi.

Přijat.

 

9. Volné návrhy.

Pan starosta oznamuje, že Adolf Košerák společně s Karolínou Košerákovou přerušili držbu jízdy na veřejném pozemku parc. č. 506, a sice tím způsobem, že tamže hromady kamení narovnali.

Jednohlasně usneseno majitelku domu č. 23 Karolínu Košerákovou pro rušení držby žalovati a dále usneseno zplnomocniti p. Dr. Bohumila Zelenku, advokáta v Unhošti, by žalobu zpracoval a obec při stání zastupoval.

 

Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byly p. Eduardu Košerákovi upraveny kanály na cestě č. parc. 424 a v pozemku č. p. 30 spolu s nařízením, by kanály do 3 dnů odstranil pod uvarováním žaloby na jich majitele. Žaloba budiž po uplynutí lhůty té ihned podána a ohledně podání a zastupování pan JUDr. B. Zelenka spolu splnomocněn.

Jednohlasně přijato.

 

Pan starosta vyrozumívá, že má kupce na špýchar k č.p. 18 připsanému

Prozatímně usneseno špýchar ten neprodávati.

 

Lití splašků na cesty budiž pod pokutou 5 K na návrh starosty zakázáno.

 

Skončeno.

Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Hanzlík  Anton, Josef Melcr, Hrdlička

 

 

List vložený v knize zápisů ze zastupitelstev u tohoto zápisu:

 

Paní Karolíně Košerákové v Jenečku!

Na základě usnešení obecního zastupitelstva ze dne 4. září 1902 nařizuje se Vám, by Jste pozemek č. parc. 506 nyní do 3 dnů v původní stav uvedla, by chůze a jízda na pozemku tom obmezovaná nebyla.

Podotýká se, že jste s ohlášenou úpravou odvodního kanálu již hotová býti mohla, pročež se varujete pod následky podání na Vás žaloby pro rušení držby, by Jste ve shora zmíněné lhůtě nařízení tomuto vyhověla.

 

Panu Eduardu Košerákovi v Litovicích!

Na základě usnešení obecního zastupitelstva ze dne 4. září 1902 zakazuje se Vám užívání Vámi zřízeného kanálu vedeného po veřejné cestě č. parc. 424 a kanálu vedeného skrze obecní zahrádku č. parc. 30, a sice z následujících důvodů:

a)     Vámi předsevzatou úpravu kanálů těch Jste u obecního úřadu dle výroku pamětníků neohlásil, aniž se můžete dokázati, že Jste ku zmíněné úpravě ze strany obecního zastupitelstva povolení byl dostal.

b)     Do kanálů těch vlévány nejen ze strany Vaší, nýbrž i ze strany Vašich nájemníků veškeré splašky, které odtékajíce do veřejné strouhy č. parc. 479/1 vodu skrze obec tekoucí znečišťují a vzduch jich se usazováním ve strouze té nezdravým činí, což jest důkazem, že nejsou to kanály odvodňovací, nýbrž veškreou nečistotu do veřejné strouhy vyvádějící.

Nařizuje se Vám, by Jste zařízené kanály do 3 dnů odstranil, an jinak po projití lhůty na Vás žaloba na jich odstranění podaná bude.

 

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 4. září 1902