ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. ledna 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 6. ledna 1903 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Frt. Linek, starosta, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Melcr, p. Frant. Ptáček, p. Josef Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze výboru.

Po objasnění schváleno.

 

2. Vzetí na vědomí přípisů JUDr. Boh. Zelenky ze dne 21.10.1902 a ze dne 25.11.1902 týkajících se sporu obce proti Karolíně a Adolfovi Košerák v Jenečku.

Na vědomí vzato s vyrozuměním p. starosty, že z rozhodnutí zemského výboru odvolání k nejvyšš. soudu do Vídně zasláno bylo.

 

3. Žádost Eduarda Košeráka z Litovic za povolení ku zřízení odvodního kanálku po cestě č. parc. 502 směrem ku strouze.

Žádosti té se vyhovuje a žadatel budiž vyrozuměn, že dosud ním upravené kanálky může na dále užívati, že však nemá nikdy právo držby vydržením a v pádu potřeby, že jest nucen na nařízení obecního zastupitelstva tytéž odstraniti.

 

4. Žádost obce Červený Újezdec za přijmutí ve svazek domovský Josefa Rohly.

5. Žádost obce Chýně za přijmutí ve svazek domovský Josefa Fišera.

6. Žádost Františka Zárybnického dosud do obce Velc příslušného za přijmutí ve svazek domovský.

Žadatelé odst. 4., 5. a 6. ve smyslu §2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijati

 

7. Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 9.10.1902 týkajícího se zaopatření regulačního plánu pro obec.

Na vědomí vzato.

 

8. Schválení navrženého předpočtu na rok 1903.

Předpočet v jednotlivých položkách přečten a nezměněn schválen. Dle toho jest jevící se v roce 1903 schodek 3 458 K 16 h krýti 38% obecní přirážkou.

 

9. Volba přehližitelů účtů za rok 1902.

Jednohlasně zvoleni p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Ant. Burgr, p. Josef Vorlíček.

 

10. Volné návrhy.

I. Pan starosta předkládá žádost Jana Kohoutka za příspěvek na pohřeb Kateřiny Houšildové.

Zamítá se poněvadž příslušnost zemřelé byla sporná a pozůstalí nejsou tak nuzní, by nebyli sto pohřeb zapraviti.

 

II. Pan Burgr navrhuje, by byl někdo stanoven ku zvonění v Litovicích.

Opatření zvoníka zůstavuje se p. starostovi.

 

III. Pan starosta žádá, by p. Jos. Horešovský, p. Ant. Burgr, p. Jos. Vorlíček a p. Boh. Hrdlička se zúčastnili jako členové volební komise při volbách obecního zastupitelstva v den 11.1.1903, které k účelu tomu jmenuje.

 

IV. Pan Melcr navrhuje úpravy obecní šatlavy.

Tu samou usneseno zříditi z obecního chléva.

 

 

Skončeno

Horešovský, Jos. Vorlíček, Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Hanzlík  Anton, Josef Melcr, Bohumil Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. ledna 1903