ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. března 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 29. března 1903 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Frt. Linek, p. Frant. Ptáček, p. Josef Horešovský, p. Josef Melcr, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, p. Josef Vorlíček, p. Ant. Šimáček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Po objasnění na vědomí vzato.

 

2. Žádosti za přijmutí ve svazek domovský: Frant. Umana, Václava Helta, Frant. Helta, Josefa Iassa, Josefa Čermáka.

Vesměs jmenovaní ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. až na Františka Helta ve svazek domovský přijati. Žádost obce Jenče za přijmutí ve svazek domovský Frant. Helta se zamítá, poněvadž týž od nabytí svéprávnosti v obci 10 roků nebydlí.

 

3. Žádost za udělení chudinské podpory: Václava Zeleného, Marie Vlčkové Sobín, Marie Matouškové Červ. Újezd, Josefa Helta Litovice, Frant. Najmana ze Stodůlek, Marie Hanzlíkové z Hostivice za zvýšení.

Václavu Zelenému poskytuje se pro rok 1903 podpora v obnosu 12 K.

Marii Vlčkové povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 10 K.

Marii Matouškové povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 12 K.

Josefu Heltovi povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 18 K.

Frant. Najmanovi povoluje se prozatímná podpora pro rok 1903 18 K.

Žádost Marie Hanzlíkové za zvýšení podpory se zamítá.

 

4. Žádost Václava Matouška za odprodej části pozemku od č. parc. 105/1.

O žádosti té rozhodnutí odloženo ku příští schůzi.

 

5. Projednání nájmu obilní sýpky na pp. bratry Hajšl.

Obecní zastupitelstvo usneslo se jednohlasně na tom, by pp. bratři Hajšlové ihned vyrozuměni byli, že se na nimi navrhnuté nájemné 200 K ročně přistupuje, avšak pod tou podmínkou, když nejméně 3leté nájemné před započetím stavby ze strany jich do obecní pokladny zapraveno bude.

Ku zadání stavby a ku uzavření smlouvy zvoleni jsou následující pánové: Frant. Linek, Jos. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Frant. Ptáček, Ant. Šimáček, Jan Špaček a vůbec přizvaní buďtéž všichni pp. členové obecního zastupitelstva, kteří se zúčastniti budou moci.

 

6. Projednání odstavce I. volných návrhů poslední schůze.

Jednohlasně usneseno odprodati část pozemku č. parc. 506 směrem ku Hostivici a sice za cenu 1 čtvereční metr za 2 K 50 h.

 

7. Žádost Štěpána Balouna za úpravu cesty č. parc. 176/2 ve Břvech.

Jednohlasně usneseno vyzvati Petra Volfa, by cestu onu již dle dřívějšího nařízení do 8 dnů upravil, pak-li že by tak neučinil, bude cesta ta na jeho útraty upravena.

 

8. Pan starosta upozorňuje na nařízení zemské, jímž nařízeno celkové hubení hrabošů.

Jednohlasně usneseno zakoupiti pro obec 20 kg přiměřeného jedu. Rozhodnutí o tom, jaký druh má býti zakoupen, ponecháno p. starostovi.

 

 

Skončeno

Horešovský, Šimáček, Frant. Horešovský, Josef Melcr, Fr. Ptáček, Jos. Vorlíček, B. Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. března 1903