ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. dubna 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 30.4.1903 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 10, a sice: L. Novotný, J. Horešovský, J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, J. Novák, Frt. Linek, M. Fiala,  Frt. Ptáček, A. Rohla, J. Malý, J. Špaček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Po objasnění na vědomí vzato s připomenutím p. Jana Špačka, by veškerá usnesení obecního zastupitelstva přesně vykonávána byla. Úprava cesty č. p. 176/2 budiž ještě jedenkráte prohlédnutá.

 

2. Vyřízení stížnosti osadníků v Jenečku proti zamýšlenému odprodeji části pozemku č.p. 506.

Pan Špaček ohledně věci té navrhuje, by byla Karolína Košeráková v Jenečku vyzvána, by oznámila, mnoho-li od pozemku č. parc. 506 zakoupiti hodlá. Pozemek ten budiž obchozí komisí ohledán, o čemž buďtež stěžovatelé vyrozuměni. Komise ona stanovená na den 3.5. o 9 hod. dopoledne.

 

3. Schválení návrhu místního sboru hasičského na zakoupení potřebného náčiní z peněz zemskou anketou pro obec povolených.

Povoleno zakoupení 12 vodních košíků, přilbic 6, ochranné přístroje do kouře 2, pláště 3, hadice 60 metrů, žebříky 3, háků 6.

 

4. Volba dvou členů ku klasifikaci koní na den 10.6.1903.

Jednohlasně zvoleni p. Frant. Linek a p. Josef Horešovský.

 

5. Volba přehlížitele masa pro rok 1903.

Jednohlasně zvolen p. Jan Malý.

 

6. Žádost Frant. Zelenky za udělení chudinské podpory.

Jednohlasně povoleno 24 K ročně.

 

7. Žádost Aloise Koutného z Jenečka za udělení domovského práva.

Ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 jednohlasně přijat.

 

8. Stanovení dne pronájmu obecních pozemků.

Ku pronájmu stanoven den 7.6.1903 v 1 hod. odpoledne. K odstavci tomu navrhuje p. Jan Špaček, by louka u Břvů č. p. 217 rozdělena byla na 6 dílů. Jednohlasně přijato. Veškeré role usneseno rozděliti as na 400 čtverečních sáhů.

 

Po vyčerpání pořadu předkládá p. starosta žádost V. Matouška z Litovic za odprodání části pozemku č. parc. 105/1 ve výměře as 100 čtverečních sáhů.

Jednoznačně usneseno žádaných 100 čtverečných sáhů V. Matouškovi odprodati, a sice na straně od špýcharu k Hostivici, a sice za 3 K za 1 čtverečný sáh. Výměra ta bude mu v neděli dne 3.5. vytknutá.

 

Dále předkládá pan starosta provolání ku přistupování ku spolku rakouských národů.

Jednohlasně usneseno vyžádati si předem stanovy zmíněného spolku.

 

Poté jednáno o žádosti spojených společenstev v Unhošti za příspěvek ku spolku pro zaopatření živnostníků a řemeslníků ve stáří.

Jednohlasně usneseno předem se informovati, jak v záležitosti té jiné obce pokračují.

 

9. Volné návrhy.

I. Pan Antonín Rohla navrhuje úpravu rigolu u zvoničky ve Břvech.

Jednohlasně přijato, úprava svěřena dozoru p. starosty.

 

II. Pan Václav Novák navrhuje úpravu obecní studny ve Břvech, pan Jan Špaček k návrhu tomu připojuje návrh na úpravu studny v Litovicích.

Jednohlasně usneseno stávající studánku ve Břvech upraviti. Dozor svěřen p. starostovi.

Pro Litovice usneseno předem přiměřené místo vyhlédnouti. Občané Litovičtí buďtéž vyzváni ku podání toho se týkajících návrhů.

 

III. Pan Josef Horešovský z Jenečka žádá, by pro osadu Jeneček povolen byl nějaký obnos na úpravu cest.

Jednohlasně povolen obnos 20 K.

 

IV. Pan Špaček navrhuje, by byl ku příští schůzi úsporný návrh na vedení samosprávy zpracován.

Přijato.

 

V. Pan Jan Špaček připomíná, by na dopisech stálo Obecní úřad v Litovicích na Břvech.

Přijato.

 

VI. Pan starosta žádá za zakoupení nového razítka ve slohu u obce se nalézajících vignet.

Jednohlasně přijato.

 

VII. Pan starosta připomíná, že by bylo záhodno dožádati slv. c. k. vrchní správu v Jenči, by táž dovolila kámen z rybníka na Břvech na cesty použíti.

Přijato.

 

 

Skončeno

L. Novotný, Horešovský, Rohla, Špaček, Linek, Novák, Malý

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. dubna 1903