ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. května 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 27.5.1903 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: L. Novotný, J. Špaček, Frt. Linek, J. Malý, Frt. Ptáček, Ant. Rohla, J. Horešovský, V. Novák, V. Fiala.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Po objasnění na vědomí vzato.

 

2. Vzetí na vědomí přípisu firmy R. Smekal ze dne 7.5.1903 a usnesení se ve smyslu jeho.

Odloženo ku příští schůzi.

 

3. Schválení návrhu petice na uzákonění starobního a invalidního pojištění živnostnictva a dělnictva (ref. p. Ptáček).

Schválení petice jednohlasně přijato.

 

4. Žádost Josefa Kafky z Litovic za odprodej 150 čtverečních sáhů od pozemku č. parc. 105/1 (ref. p. Linek).

Vyřízení žádosti odloženo až po zaopatření situačního parcelačního plánu. Zaopatření plánu toho svěřeno p. starostovi. Ku rozměření buďtéž páni členové obecního zastupitelstva přizváni.

 

5. Konečné usnesení se ohledně odprodeje potažno pronájmu pozemku č. parc. 506 v Jenečku ve výměře 20 čtverečních sáhů (ref. p. J. Horešovský).

Na základě prohlášení žadatele Adolfa Košeráka, že od žádosti ustupuje, odpadá.

 

6. Projednání návrhu pana Jana Špačka za úsporné vedení samosprávy obce (referent p. Špaček).

Ponecháno do příští schůze. Direktiva pro obecního strážníka budiž obecním představenstvem do příští schůze zpracována.

 

7. Schválení dražebních podmínek na pronájem obecních pozemků (ref. p. Rohla).

Dražební podmínky jednohlasně schváleny.

 

8. Volné návrhy.

I. Pan Špaček navrhuje, by byla podána žádost za přijmutí části silnice v Jenečku pod správu okresu.

Jednohlasně přijato. Za účelem informace ohledně požadavku ze strany okresu činěných jmenováni p. starosta a p. Špaček.

 

II. Pan Špaček navrhuje, by p. Adolfovi Košerákovi spolu Karolíně Košerákové písemně nařízeno bylo překážky na pozemku č. parc. 506 v Jenečku do 8 dnů odstraniti.

Jednohlasně přijato.

 

III. Pan Ptáček navrhuje, by byla Frant. Vobořilovi udělena zvláštní odměna za knihovní převod dluhu malostranské záložny.

Jednohlasně povolena odměna 5 K.

 

IV. Pan Horešovský navrhuje, by byla Karolína Košeráková vyzvána by zeď na obecním pozemku č. parc. 506 i kámen na něm uložený do 8 dnů odstranila.

Jednohlasně přijato.

 

V. Pan Linek navrhuje, by bylo každému zemřelému jednotlivci při farním chrámu zvoněno.

Jednohlasně usneseno se předem v té věci řádně informovat.

 

VI. Pan Fiala navrhuje, by byla rychlá jízda ve všech osadách zakázána pod pokutou 4 K.

K účelu tomu usneseno nechati zříditi 6 výstražných tabulek. Jich obstarání ponecháno p. starostovi.

 

VII. Pan Rohla upozorňuje na špatný výjezd u podtrubí.

Usneseno c. k. správu dvora v Litovicích na to upozorniti a možné neštěstí téže připamatovati.

 

 

Skončeno

Rohla Ant., Linek, Fiala Václ., Malý, Novák, Jan Špaček, Josef Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 27. května 1903