ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. července 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 2.7.1903 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: Lad. Novotný, J. Špaček, J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, V. Fiala,  J. Malý, Frt. Linek,  Frt. Ptáček, V. Novák.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Na vědomí vzato.

Nástin parcelačního plánu jednohlasně schválen.

Co se týče direktivy pro obecního strážníka, usneseno, aby on mimo kancelářské práce a posílky konal noční hlídky ve všech třech obcích střídavě, a sice v létě od 11ti hodin do 2 hodin a v zimě od 9 hod. do 3 hod v noci. Dozor nad správným vykonáváním hlídek má míti v Jenečku pan Jos. Horešovský, radní, na Břvech p. Václav Fiala, člen ob. zastupitelstva a v Litovicích p. Ant. Burgr, soukromník, který zároveň jest jednohlasně zvolen policejním komisařem pro spojenou obec. Policejní komisař má právo revidovati činnost obecního strážníka a budiž mu obecním úřadem oznámeno a zároveň vyzván, aby sdělil, jestli vloženou naň funkci přijímá.

Návrh p. J. Špačka o zaslání žádosti k okresnímu výboru za přijmutí silnice v Jenečku ve správu okresu. Jednohlasně přijato.

 

2. Vyřízení odst. 4 protokolu poslední schůze (žádost J. Kafky za odprodej části pozemku č. parc. 105/1 ve výměře 129 čtverečních sáhů dle parcelačního plánu).

Jednohlasně usneseno 129 čtverečních sáhů dle parcelačního plánu parc. č. II. Josefu Kafkovi odprodati, a sice za 4 K za jeden čtvereční sáh.

 

3. Opětná žádost Ad. Košeráka za pronájem as 25 čtverečních sáhů od pozemku č. parc. 506 v Jenečku.

Jednohlasně usneseno Ad. Košeráka vyzvati, by nyní do 3 dnů překážky na pozemku č. parc. 506 odstranil, an by jinak ty samé na jeho útraty odstraněny byly.

 

4. Schválení nájemců obecních pozemků.

Jednohlasně schváleni s připomenutím, by Václav Helt byl vyrozuměn, že na ním pronajatém pozemku jest služebnost cesty.

 

5. Žádost Kat. Černé o chudinskou podporu.

Jednohlasně usneseno žadatelku vyzvati, by se u obecního úřadu osobně představila. V pádu, že by ze strany obecního úřadu shledáno bylo, že jest jí podpory třeba, ponechává se mu na vůli jí podporu v obnosu 12 K ročně uděliti.

 

6. Vzetí na vědomí výnosu zemského výboru ze dne 8.4.1903 č.j. 31658 (udělení podpory z hasičského fondu).

Jednohlasně usneseno, by se p. starosta u firmy Fichtner a Smekal předem ohledně zákoupi dvou dvoukolových stříkaček informoval.

 

7. Vyřízení odvolání p. Jana Špačka proti pí. Marii Linkové z nálezu obecního úřadu ve Břvech ze dne 13.6.1903 č. 706 pro přestupek čeledního řádu.

Jednohlasně usneseno sporné strany i nimi vedené svědky v sobotu na 7 hod. večer předvolati, poněvadž po prozkoumání protokolů nemohlo obecní zastupitelstvo nabýti přesvědčení o vině některé strany. Strany buďtéž upozorněny, že nedostavením se dokazují svoji vinu.

 

8. Volné návrhy.

I. Pan starosta se táže, v které bance uložiti má ztržené peníze za část pozemku č. 105/1, obnos 430 K.

Jednohlasně usneseno obnos ten uložiti v zemské bance.

 

II. Pan starosta předkládá žádost Anny Fialové za udělení domovského práva.

Odloženo ku příští schůzi.

 

III. Pan starosta předkládá žádost V. Vajze z Želenic za zvýšení podpory.

Jednohlasně usneseno zvýšiti žadateli podporu na ročních 36 K.

 

IV. Pan starosta předkládá přípis tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici ze dne 1.7.1903.

Jednohlasně usneseno se oslavy mistra J. Husa v den 5.7. korporativně zúčastniti a na zakoupení dříví na hranici jednohlasně povolen obnos 10 K.

 

V. Pan Špaček připomíná, že Zpěváček z Litovic pase dobytek na provaze.

Jednohlasně usneseno vyhláškami pasení dobytka zakázati. Na vyhláškách budiž na následky přestupku polního pychu poukázáno.

 

 

Skončeno

L. Novotný, Horešovský, Ptáček, Fijala, Jan Špaček, J. Malý

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. července 1903