ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. září 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve a Jeneček dne 24.9.1903.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: p. L. Novotný, starosta, p. V. Fiala, Frt. Linek, p. V. Novák, Frt. Ptáček, Jos. Horešovský, Jos. Horešovský, Jan Špaček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Pan Špaček se táže, zda-li usnášení ze dne 2.7.1903 odst. I se vyhovuje. Po zprávě pánů, kteří dozor vésti mají, navrženo p. Špačkem zakoupiti knížku, z níž by bylo zřejmo, které doby se do jednotlivých osad v noci obecní strážník dostavil. Přijato.

Stran použití zapraveného obnosu Josefem Kafkou za odkoupený pozemek navrhuje p. Špaček, by byl obnos ten ponechán k použití p. starostovi ku hražení obec. výloh do doby zaplacení obecních přirážek. Přijato.

 

2. Prohlášení se o žádosti p. Josefa Stříbrného za povolení ku výčepu pálených lihových nápojů při živnosti hostinské v č.p. 14 v Jenečku. Vyzvání c. k. okres. hejtmanství v Kladně ze dne 3.8.1903 č. 25288.

Obecní zastupitelstvo, vzhledem k tomu, že v osadě Jenečku žádný výčep kořalky nestává a vzhledem ku vzdálenosti osady Jeneček od osad sousedních, v nichž podobné živnosti stávají a dále vzhledem ku osobě žadatele, že proti téže výlučných důvodů ve smyslu § 18 živn. řádu nestává, usneslo se jednohlasně učiniti návrh na udělení žádaného povolení.

 

3. Prohlášení se o žádosti p. Frant. Ptáčka za povolení ku výčepu pálených lihových nápojů při živnosti hostinské v č.p. 5 ve Břvech. Vyzvání c. k. okres. hejtmanství v Kladně ze dne 17.8.1903 č. 26768.

Obecní zastupitelstvo učinilo totožné usnesení jako v odst. 2hém.

 

4. Prohlášení se o návrhu c. k. lesní správy v Dobré, dle něhož mají enklávy až dosud k sousedním honitbám přidělené, přiděleny býti k samostatné honitbě c. k. velkostatku.

Referent p. Frant. Linek navrhuje, by honební výbory sousedních honiteb dotázány byly, zda-li na enklávy, resp. na jich dosavadní přidělení nároky činí, neb ne. Zodpovězené dotazy buďtéž okresnímu výboru přímo zaslány. Co pak se týče rozvrhu nájemného, navrhuje týž p. referent, by okresnímu výboru oznámeno bylo, že obecní zastupitelstvo žádá, by jednáno bylo dle § 7 honebního zákona.

Pan Špaček navrhuje, by spolu se zodpovězenými dotazy okres. zastupitelstvu oznámeno bylo, že jest obecnímu zastupitelstvu těžko zasahovati do soukromých práv jednotlivců, pročež že se doporoučí, by celková záležitost v cestě zákonné projednána byla, a jest proti návrhu p. referenta podotýkaje, že již byli někteří hlavní majitelé pozemků dotyčných enkláv na jich smýšlení stran dalšího opatření dotázáni a vyslovili se, jak příloha obecního úřadu ze dne 11.12.1901 č.j. 1618 dokazuje, by rozhodnutí okresního výboru dodnes stávající v platnosti zůstalo.

Návrh p. Frant. Linka 6 hlasy se přijímá.

 

5. Povolení příspěvku na pohřeb Johany Foubíkové ze Střešovic.

Jednohlasně zamítnuto.

 

Po vyčerpání programu táže se p. starosta, jak jest se mu zachovati stran podpisu petice farního úřadu z Hostivice za upravení platu duchovenstva.

Podpis 4 hlasy proti 3 odepřen.

 

Pan starosta předkládá poděkovací přípis jednoty Sokol v Hostivici za peněžitý dar ku oslavě M. Jana Husy.

Na vědomí vzato.

 

Pan starosta vyrozumívá, že pro krupobitím poškozené kraje zaslán byl obnos 20 K.

Jednohlasně schváleno.

 

Pan Špaček navrhuje, by proti členům obec. zastupitelstva bez omluvy ku schůzi se nedostavujícím zakročeno bylo dle toho se týkajících předpisů.

Jednohlasně přijato.

 

Pan Linek se táže, jak daleko pokročilo přijímání dosavadních příslušníků jinde.

P. starosta oznamuje výsledek.

 

 

Skončeno

Špaček, L. Novotný, Horešovský, Linek, Horešovský, Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. září 1903