ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 12.1.1904 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 8, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, Josef Horešovský, Jan Špaček, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Václav Novák, Václ. Fiala, Frt. Ptáček, Jan Malý.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Protokol na vědomí vzat a schválen. Na to učiněny následující dotazy a upozornění:

- Pan zástupce c. k. velkostatku činí dotaz, kde uložená jest chudá percenta z rozprodávaných pozemků od usedlosti č.p. 2 ve Břvech a č.p. 12 v Litovicích.

Usneseno, by pan starosta o věci té při příští schůzi určitou zprávu podal.

- Pan Jan Špaček připomíná, že by bylo žádoucno p. Josefa Stříbrného z Jenečka donutiti, by za slevu na nájemném z obecního pozemku cestu v Jenečku od č.p. 14 – č.p. 23 upravil.

Jednohlasně schváleno.

- Pan Jan Špaček upozorňuje na nutnost úpravy pěšiny od Litovic na stanici tamže.

Jednohlasně usneseno podati žádost na ředitelství c. k. státních drah za poskytnutí k účelu tomu potřebného popele. Výklad popela a úprava pěšiny předsevzatá bude na náklad obce.

- Pan Josef Horešovský žádá, by tomu za správu cest poukázán byl obnos 20 K z obecní pokladny ku výplatě.

Ku výplatě poukázáno.

- Pan Jan Špaček navrhuje, by štěrk na úpravu cest zakoupený byl od obce Hostivice a ze skály c. k. velkostatku v Jenči, a uvoluje se spolu p. obecního starostu v Hostivici dožádati, by sleven byl obci zdejší poplatek z místa.

Jednohlasně přijato a ku působení k tomu, by i v c. k. skále v Jenči poplatek z místa sleven, byl zvolen obecní pan starosta.

 

Přikročeno ku dennímu pořadu.

 

2. Prozkoumání a schválení položky č. 26 a 27 navrženého předpočtu na rok 1904.

Celý rozpočet ve všech jednotlivých položkách přezkoumán a na to beze změny jednohlasně schválen.

 

3. Zadání v opatrovnictví dítka Marie Schonové.

Po vzetí na vědomí učiněných přihlášek a po důkladném uvážení poměrů přihlašovatelů, jednohlasně usneseno zadati děvče Marii Schonovou v opatrování p. Václ. Fialovi za obnos 50 h denně. Usnesení to má platnost do konce roku 1904.

 

4. Žádosti za udělení chudinské podpory Rosálie Volfové z Libušína, Boženy Vlčkové z Kročehlav na dítko Matildu Vlčkovou 3 ½ roku starou, Antonína Tichého ze Zahrádky na dítko Antonii Hanzlíkovou 6 roků starou.

Rozalii Volfové povolena chudinská podpora pro rok 1904 v obnosu 18 K.

Na dítko Matildu Vlčkovou podpora prozatímně nepovolena a odloženo ku příští schůzi, do kteréž doby jest obecnímu úřadu poměry její matky vyšetřiti.

Opatrovníka dítka Antonie Hanzlíkové usneseno vyzvati, by oznámil, kým mu bylo dítko ono v opatrovnictví předáno, spolu s upozorněním, že dítko to mělo býti po uplynutí 6. roku předáno do nalezince.

 

5. Volba 2 členů ku upravení klasifikačních výkazů koní.

Jednohlasně zvoleni pan Frant. Linek a pan Josef Horešovský.

 

6. Volba přehlížitelů účtů za rok 1903.

Jednohlasně zvoleni pan Jan Špaček, pan Jan Malý a pan Josef Horešovský. Pan zástupce virilního hlasu vyhražuje si spoluúčast.

 

7. Žádost Antonína Svobody za pronájem prázdného bytu v obecním domě č.p. 18 v Litovicích.

Jednohlasně usneseno uprázdněný byt žadateli pronajmouti. Stanovení výše nájemného ponecháno p. obecnímu starostovi. Uzavřená s Antonínem Svobodou nájemná smlouva budiž při příští schůzi ku schválení předložena.

 

9. Žádost Josefa Kafky za odprodej části pozemku č. parc. 105/1 v Litovicích sousedícího s jeho stavební parcelí směrem ku obecní sýpce.

Odročeno ku příští schůzi. Předem usneseno předsevzíti komisionelní ohledání na místě samém, a sice v neděli dne 17.1.1904 o 9 hodině dopoledne. Ku komisionelnímu ohledání jmenováni následující pánové: obecní starosta, zástupce c. k. velkostatku, Jan Špaček, Frant. Linek, Josef Horešovský.

 

10. Žádost Frant. Zelenky za zvýšení chudinské podpory.

Jednohlasně povoleno zvýšení na ročních 36 K.

 

11. Volné návrhy.

I. Pan starosta činí dotaz, nebylo-li by záhodno obecní sýpku k č.p. 18 v Litovicích připsanou na jednotlivce pronajmouti.

Jednohlasně usneseno sýpku onu na dobu 3 po sobě jdoucích let pronajmouti, a sice ve veřejné dražbě dne 24.1.1904.

 

II. Pan Špaček navrhuje, by ze strany obecního úřadu působeno bylo k tomu, by jak ze všech podniků živnostenských, taktéž i z pronajatých domů (po jejich zdanění) vypadající daně předepsány byly, by z těchže obecní přirážka vybírati se mohla, čímž se snížení výše percent docílí.

Jednohlasně přijato.

 

III. Pan Špaček navrhuje, by veškeří chudí, jímž podpora usnesením ze dne 22.12.1903 pro rok 1904 po revizi udělená byla, byli v této knize protokolů zanešení s připsáním výše jim udělené podpory.

Jednohlasně přijato.

 

Almužny a podpory

usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22.12.1903 a 12.1.1904 pro rok 1904 povolené

1.     Barbora Eichlerová              v Praze                 24 K

2.     Marie Marešová                  v Hostivici             24 K

3.     Josef Král                          v Hostivici             80 K

4.     Marie Procházková              v Hostivici             48 K

5.     Kateřina Káclová                 v Hostivici             12 K

6.     Magdalena Hokůvová          v Hostivici             16 K

7.     Marie Volfová                     v Unhošti              20 K

8.     Marie Hanzlíková                v Hostivici             12 K

9.     Václav Saidl                       v Pavlově              24 K

10.   Matěj Najman                    ve Stodůlkách        20 K

11.   Václav Zelený                     v Praze                 12 K

12.   Frant. Kácl                         ve Břvech              24 K

13.   Kateřina Hochová               v Chýni                 24 K

14.   Rozálie Volfová                  v Libušíně             18 K

15.   Anna Kopřivová                  v Litovicích            32 K

16.   Marie Schonová                  ve Břvech            182 K 50 h

 

Součet podpor                                                     572 K 50 h

 

 

Jan Špaček, Horešovský, J. Malý, V. Fiala, V. Novák

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. ledna 1904