ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. února 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 18. února 1904 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, Jan Špaček, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Ant. Rohla, Jan Malý, Frt. Ptáček, Václ. Fiala, Josef Horešovský, Václav Novák.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Co se týče uložení chudých percent, zvolení na návrh Jana Špačka p. obecní starosta a p. Frant. Linek by dále pátrali po uložení percenta chudých z usedlosti č.p. 12 v Litovicích.

Odstavec 2 poslední schůze a další jednání ve smyslu jeho zastaveno.

Pan Jan Špaček s p. starostou objasňují odst. 3 poslední schůze. Na vědomí vzato a usneseno, by pp. Josef Horešovský, B. Stádník, Václav Tomek z Jenečka potřebný štěrk na úpravu cesty obstarali. Náklad potřebný povoluje se z pokladny obce ku výplatě.

Ohledně dítka Antonie Hanzlíkové usneseno uvědomiti jejího opatrovníka Ant. Tichého v Zahrádce, že předsevzato šetření ohledně příslušnosti její matky.

Ku prokázání účtů a předpočtu místní školní rady v Hostivici za rok 1903 následující pp. zvoleni: Jan Špaček a Frant. Ptáček a usneseno místní školní radu v Hostivici o tom uvědomiti.

 

2. Žádost Josefa Kafky za odprodání části pozemku č. parc. 105/1 v Litovicích směrem ku obecní sýpce.

Jednohlasně usneseno předvolati Josefa Kafku k obecnímu úřadu, jej protokolárně vyslechnouti, zda-li chce odkoupiti pozemek č. parc. 105/1 od okapu sýpky na dolejší bod jeho stavebního místa, činí se však výhrada, že pozemek odprodaný smí býti používán pouze pro vjezd a nesmí těsně k sýpce zastavěn býti. Služebnost ta budiž v kupní smlouvě vyhražená. Schválení smlouvy ku příští schůzi odročeno. Kupní ceny za 1 čtverční sáh stanovená na 4 K.

 

3. Žádost Kateřiny Káclové z Hostivice za zvýšení chudinské podpory.

Povoleno zvýšení na rok1904 na ročních 20 K.

 

4. Žádost Josefa Helta z Litovic za udělení chudinské podpory pro rok 1904.

Jednohlasně povolená pro rok 1904 podpora ve výši 12 K.

 

5. Žádost Václava Foubíka ze Střešovic za podporu z nouze.

Na základě znalosti poměrů žadatele jednohlasně zamítnuto.

 

6. Vyřízení dopisu obce Sobín stran stavby silnice u bažantnice.

Odročeno ku příští schůzi. K prozkoumání katastru a silničního řádu zvoleni pp. Lad. Novotný, obecní starosta, Jan Špaček a Frant. Linek, kteří mají určité návrhy učiniti.

 

7. Volba dvou členů do místní školní rady v Hostivici.

Zvoleni p. obecní starosta 8 hlasy a p. Frant. Ptáček 5 hlasy.

 

8. Volné návrhy.

I. Pan starosta předkládá přípis ústřední matice školské za sv. Václavský dar.

Jednohlasně povolen obnos 10 K.

 

II. Pan starosta se táže, mnoho-li a jakých stromů bude třeba na okrášlení veřejných míst zakoupiti.

Představenstvo obce se zplnomocňuje ku stanovení druhu a počtu stromů a zplnomocňuje se zároveň ku jejich zakoupení.

 

III. Pan starosta se táže, může-li nechati opraviti orientační tabulku v obci.

Jednohlasně oprava povolena.

 

IV. Pan Jan Špaček navrhuje úpravu cesty k Hájku, dále od křižovatky ku dráze.

Úprava cesty k Hájku povolená.

 

V. Pan Frt. Ptáček navrhuje úpravu cesty ve Břvech od křížku k ovčínu.

Úprava jednohlasně povolená. Objednání šutru ponecháno p. starostovi.

 

VI. Pan Rohla navrhuje částečné vykácení topolů pod Krahulovem.

Odročeno na příznivější dobu.

 

 

Skončeno

Horešovský, Václav Novák, V. Fiala, Jan Špaček, Josef Horešovský, Linek, Malý J.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. února 1904