ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1906

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi zastupitelstva spojených obcí Litovice – Břve a Jeneček se odbývala v sobotu dne 10. března 1906 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: V. Novák, J. Mynařík, Fr. Ptáček, A. Burgr, J. Horešovský, p. Fr. Linek, A. Rohla a starosta. Poněvadž schůze schopna jest usnášení se, započato jednání dle programu.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední schůzi zastupitelstva.

Protokol přečten a po vysvětlení některých dotazů schválen.

 

II. Žádost poručníka dětí po zemřelém Zavadilovi z Litovic o podporu pro nedospělé dítky.

Starosta oznamuje, že rodina Zavadilova doposud výslovně do svazku obce zdejší přijata není, ač na to platné nároky má. Až dosud patří do obce Bohdalína. Usneseno mladšímu hochovi pro rok 1906 povoleno 20 korun, staršímu hochovi pro rok 1906 10 korun.

 

III. Žádost Anny Nejedlé z Vešlu za podporu chudinskou.

Žádost se zamítá z neznalosti poměrů žadatelky.

 

IV. Žádost Anny Viznerové za podporu z nouze.

Povoleno obnos 10 korun na zaplacení činže.

 

V. Prozkoumání a schválení obecního rozpočtu na rok 1906.

Jednotlivé položky příjmu i vydání byly prozkoumány a navržené obnosy jednohlasně schváleny až na položku č. 6 „Chudinství“, která zvýšena byla o 4 koruny proti navržené. Když porovnána byla potřeba a příjem, jeví se schodek v roce 1906 v obnosu 5 495 korun 96 hal. Ku krytí schodku toho jest zapotřebí přirážky obecní ve výši 60 % a také bylo jednohlasně usneseno v r. 1906 vybírati v obci zdejší 60% obecní přirážky ku všem přímým daním v obci předepsaným, mimo osobní daň z příjmu.

 

VI. Prozkoumání a schválení regulačních plánů obce.

Odloženo do příští schůze.

 

VII. Nabídka Fr. a Marie Vorlových na koupi obecního špýcharu v Litovicích.

Odloženo do příští schůze.

 

VIII. Volba reklamační komise ku příštím volbám obecním.

Do reklamační komise zvoleni jsou: p. Ant. Rohla, Fr. Ptáček, Ant. Burgr a Jos. Horešovský.

 

IX. Volné návrhy.

Pan Rohla navrhuje, aby se Jos. Dusík opětně vyzval k odstranění hromady hlíny z pěšiny u jeho stavení, a sice má se vyzvati písemně. Přijato.

 

Pan Linek oznamuje, že dle usnesení obecního zastupitelstva byl se podívat u okresního výboru v Unhošti do protokolu o komisi odbývané před zahájením stavby silnice Chrášťanské-Chýňské a zároveň předkládá opis protokolu k posouzení. Usneseno odepsati okresnímu výboru v tom smyslu, že dle řečeného protokolu není obec zdejší povinna zaváděti knihovní pořádek o pozemcích zabraných na silnici.

 

 

Tím schůze skončena

L. Novotný, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1906