ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. února 1908

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se konala dne 7. února 1908 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech, za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

1. Čtení zápisu z poslední schůze.

Zápis byl přečten a schválen.

 

2. Žádost Anežky Poslušné ze Střešovic za zvýšení podpory na výživu Františky Foubíkové.

Jmenovaná má vyměřenou podporu 24 korun ročně. Zvýšena jí byla podpora na 36 korun ročně.

 

3. Žádost Marie Hanzlíkové za zvýšení chudinské podpory.

Hanzlíkové vyplácí se podpora 12 korun ročně. Podpora zvýšena byla jí na 18 korun ročně.

 

4. Žádost Anny Fialové ze Břvů za udělení domovského práva v obci zdejší.

Fialová, která jest dosud příslušnicí obce Dušník, bydlí v obci zdejší nepřetržitě 10 let a proto nabyla zde již práva domovského a také se ve svazek domovský přijímá ve smyslu § 2 zákona ze dne 5. 12. 1896 č. ř. z. 222.

 

5. Žádost obecního strážníka za zvýšení služného.

Až doposud má strážník vyměřený plat měsíční 50 korun a roční paušál na oblek 40 korun. Žádá za zvýšení služného vzhledem k tomu, že všechny potřeby životní jsou dražší a těžko je mu s nynější službou vystačiti. Po delší debatě schválen byl návrh, aby strážníkovi se vyplácela služba jako dřívějšímu strážníkovi, a sice 2 koruny denně.

 

6. Žádost Josefa Kafky z Litovic za odprodání části obecního pozemku č. kat. 105/1 v Litovicích.

Záležitost tato jest zatím odložena, až stavební úřad místo prohlédne a zjistí, jest-li nebylo by to parcelaci pozemku na újmu.

 

7. Žádost „Sboru dobrovolných hasičů v Litovicích“ o zakoupení členství „Matice vzdělávací“.

Starosta vysvětluje, že spisy „Matice vzdělávací“ se pro zdejší knihovnu nehodí, že jsou příliš učené a lépe by bylo věnovati nějaký obnos na zakoupení jiných dobrých knih pro knihovnu sboru, které by se v takové knihovně dobře uplatnily. Usneseno bylo za člena Vzdělávací Matice nepřistupovati.

 

8. Volba dvou členů komise pro volbu poslance do zemského sněmu.

Volba koná se dne 20. února tohoto roku a je nutno zvoliti dva členy do volební komise pro tuto volbu. Voleno bylo aklamací a zvoleni byli p. František Mareš, krejčí na Břvech a p. František Linek, rolník z Litovic.

 

9. Vyřízení stížnosti pí. Teresie Kopejtkové z Litovic stran odklizení hnojiště souseda jejího p. M. Fialy.

M. Fiala dává hnůj na hromadu vedle hradby svého dvorečka na stranu do ulice, kudy se chodí, a naproti oknu bytu pí. Kopejtkové. Spor o hnojiště trvá již delší dobu a nařízeno bylo již Fialovi jak ze strany obecního úřadu, tak i od c. k. okresního hejtmanství, aby hnůj odstranil a více na toto místo jej nedával. Fiala však uposlechnout nechce a tu bude nutno nějaké usnesení v tomto směru učiniti, aby spor byl už jednou ukončen. Usneseno bylo, aby nařídilo se Fialovi, aby svůj hnůj z nynějšího místa odstranil a hnojiště zřídil si tak, jak se uvolil při stavební komisi r. 1906 u něho odbývané.

 

10. Projednání a schválení obecního rozpočtu na rok 1908.

Starosta oznamuje, že nemohl ještě zjistit, bude-li kasovní přebytek z roku 1907 anebo snad schodek, a pak nutno bude ještě znovu přehlédnouti účty nové školy, jestli snad nebudeme ještě platit nějakou částku ku vyrovnání účtů, a proto žádá, aby ještě v dnešní schůzi se nestanovila výše obecních přirážek, až ve schůzi příští, která se může svolati v čase krátkém, až budou všechny podrobnosti známy. Projednány byly položky o chudinství a podpory chudinské a podrobné projednání rozpočtu ponecháno do příští schůze zastupitelstva.

 

11. Volné návrhy.

Starosta oznamuje, že zaslal z obecní pokladny „Ústřední Matici Školské“ obnos 10 korun za 2 roky. Položka tato jest schválena.

Dále usneseno, aby policejní komisař byl vzat do slibu c. k. okresního hejtmanství.

Pan Vorlíček navrhuje, aby pozvání ke schůzím obecního zastupitelstva byla hektografována, aby každý člen dostal jeden exemplář. Přijato.

Pan Král navrhuje, aby se nějak upravil můstek přes strouhu u Litovic. Usneseno bylo upravit mostek tak, aby byl schůdnější.

Pan Linek navrhuje, aby se uložilo představenstvu, aby prohlédlo všecka prázdná místa, kde by mohl se vsaditi nějaký strom, tak aby se na jaře vysázel. Přijato.

 

Tím schůze skončena.

 

Podepsáni:

Ladislav Novotný, Horešovský, Linek, Josef Vorlíček, Mynářík Josef, Burgr J., Josef Čížek, Jan Král a Stádník

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. února 1908