ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. února 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se konala dne 11. února 1909 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech.

 

Schůzi přítomni jsou P. T. p. členové: zástupce velkostatku pan J. Horešovský, p. J. Mynařík, J. Čížek, B. Stádník, V. Novák, J. Král, J. Horešovský, A. Burgr, J. Vorlíček, J. Evan, J. Burgr, Fr. Linek a starosta.

 

Pořad jednání:

 

1. Zpráva o úřadování od poslední schůze.

Starosta oznamuje, že dle posledního usnesení obecního zastupitelstva bylo uloženo kmenové jmění v obnosu 1 027,20 korun u „Okresní hospodářské záložny v Unhošti“. Dále dle usnesení obecního zastupitelstva prodána byla část pozemku č. kat. 105/1 v Litovicích u špejcharu ve výměře 163,5 čtverečných sáhů za cenu 4 korun 1 čtv. sáh manželům Šináglovým za úhrnnou cenu 654 korun. Smlouva kupní sepsána byla v Unhošti u p. notáře a zároveň týž den sepsána smlouva o odprodeji části návse č. kat. 405 ve Břvech ve výměře 11,39 čtverečných sáhů za cenu 4 korun za 1 čtv. sáh v úhrnné ceně 45,56 korun, kterýžto pozemek prodán byl loňského roku manželům Novotným ve Břvech. Oba prodeje jsou již okresním výborem schváleny. Knihovní pořádek provedou kupující na svůj náklad sami. Poněvač pozemky prodané patřily ku kmenovému jmění obce, nemůže se stržený obnos vzíti do běžného příjmu a bude nutno postarati se o bezpečné uložení a zúrokování peněz a proto usneseno celý obnos 699,56 korun vložiti zase na stávající už vkladní knížku „Okresní hospodářské záložny“ v Unhošti.

Obecnímu výboru bylo uloženo, aby našel vhodné místo v Litovicích, kde by se dala udělati obecní studna pro pitnou vodu. Výbor odporučuje místo na studnu na zahrádce u obecního domku v Litovicích, a sice na jihozápadní straně zahrádky, hned vedle zdi hradební; vchod by se udělal ke studně z ulice. Studna by byla od strouhy přes 20 metrů vzdálená a proto není obava, že by voda ze strouhy prosakovala do studně.

Dále oznamuje starosta, že jednáno bylo ve schůzi okresního zastupitelstva o žádosti obecního výboru zdejšího za rozdělení obvodu zdravotního na obvody dva, a sice nový obvod s obcemi Hostivice, Litovice, Břve, Jeneček, Jenč, Sobín a Chýně se sídlem lékaře v Hostivici. Okresní výbor zaslal všem obcím přípis, aby se o utvoření nového obvodu vyslovili, zároveň s podotknutím, že v pádu uskutečnění nového obvodu vzrostl by náklad na služné obvodních lékařů přibližně pouze o ¼ % k daním v okresu předepsaným. Nový obvodní lékař pan Dr. Lorenz zaslal přípis, v kterém nepřímo vyzývá obecní zastupitelstvo za vzetí žádosti zpět a navrhuje, že po dohodě se súčastněnými obcemi mohly by se stanoviti určité dny ku ordinaci v Hostivici, kdež byl by ochoten p. obvodní lékař za sníženou cenu (tak jako by usazen byl v místě) lékařskou pomoc poskytovati. Usneseno bylo podporovati žádost za rozdělení obvodu tak, jak bylo navrženo.

 

2. Žádosti za udělení podpory.

1) Anny Hanzlíkové z Krupky.

Starosta oznamuje, že podána byla žádost za přijetí Hanzlíkové do svazku obce Krupky, avšak vyřízení až dosud zpět nedošlo. Žádost se odkládá do té doby, až vyřízena zpět bude žádost za přijetí Hanzlíkové.

2) Karoliny Zelenkové z Dušník za příspěvek na zakoupení automatické nohy pérové.

Obecní výbor jednal o této žádosti ve své schůzi a vzhledem k tomu, že manžel žadatelky konal v obci zdejší sbírku právě za tím účelem, která mu vynesla slušnou částku, navrhuje se zastupitelstvu, aby žádost zamítlo. Návrh představenstva se přijímá a žádost se zamítá.

3) Jakuba Klatovskýho v Horkách za zvýšení udělené podpory chudinské.

Představenstvo navrhuje zvýšení roční podpory ze 12 na 18 korun ročně. Návrh se přijímá.

4) Jana Svobody z Vysokého Újezda za zvýšení udělené podpory chudinské.

Také o této žádosti jednáno bylo ve schůzi představenstva a vzhledem k tomu, že Svoboda stižen jest nevyléčitelnou nemocí a takto ku práci skoro nezpůsobilý, navrhuje se též zvýšení podpory ze 12 na 18 korun ročně. Přijímá se.

 

3. Zpráva revidujícího výboru a schválení účtů obecních za rok 1908.

Za revidující výbor podává zprávu pan Linek a oznamuje, že revise provedena byla dne 3. února t. r. třemi zvolenými členy revidujícího výboru; účty byly podrobně prohlédnuty a s doklady porovnány a shledáno bylo vše v pořádku. Při porovnání příjmu s vydáním jeví se přebytek pokladní 574,87 korun, který zařazen je do rozpočtu 1909. Na to jsou účty obecní jednohlasně schváleny.

 

4. Projednání předpočtu pro rok 1909 a stanovení výše obecní přirážky.

Nejprvé projednán byl rozpočet chudinství a po stanovení jednotlivých položek shledáno, že příjem chudinství obnáší 142 korun, vydání pak 1 083,50 korun, jeví se schodek 941,50 korun, který musí být hrazen obecní přirážkou a proto zařaděn byl obnos ten do hlavního rozpočtu. Na to probrány byly jednotlivě všechny položky, jak jsou obecním výborem navrženy a po schválení těchto shledáno, že příjem celkový obnášeti bude v r. 1909 – 1 092,87 korun a vydání úhrnem 5 506,06 korun. Jeví se schodek 4 413,19 korun, který musí býti hrazen 50% obecní přirážkou ku všem předepsaným v obci daním – mimo osobní daň z příjmu.

Rozpočet jest jednohlasně schválen.

 

5. Volba jednoho volitele pro volby okresního zastupitelstva.

C. k. místodržitelství v Praze (okresní hejtmanství v Kladně) vypsalo nové volby do okresního zastupitelstva, a sice volba zástupců skupiny venkovských obcí odbývá se dne 24. února 1909 v Unhošti. Za obec naši volí obecní starosta a ještě jeden volitel, obecním zastupitelstvem volený.

Voleno bylo lístky a zvolen byl za volitele pan Frant. Linek 9 hlasy.

 

6. Žádost organisace sociálně demokratické za podepsání petice na zemský sněm český.

Politická organisace sociálně-demokratická podala obecnímu zastupitelstvu ku podepsání petici na zemský sněm za všeobecné, rovné, tajné a přímé právo hlasovací do zemského sněmu, jakož i do okresu a obce.

Obecní výbor pojednal důkladně a podrobně ve své schůzi o žádosti organisace sociálně demokratické a usnesl se navrhnouti obecnímu zastupitelstvu, aby žádost odmítlo, a sice z následujících důvodů:

Z celého jednání zástupců (resp. poslanců) strany sociálně demokratické jest zřejmo, že akce petiční má za účel jen vlastní agitaci strany. Obecní zastupitelstvo v zásadě jest pro všeobecné právo hlasovací do zemského sněmu, však nemůže dáti souhlas ku podepsání petice organisace sociálně demokratické, poněvadž tímto způsobem propůjčovalo by se obecní zastupitelstvo za agitační prostředek politické straně sociálně demokratické, což bylo by pošetilostí.

Volební oprava měla být projednána na zemském sněmu českém, který ale Němci rozbili a prohlašují, že dělnost jeho nepřipustí. Kdo opravdu usiluje o uzákonění volební opravy, ten musí se nejprve postarati, aby odpor Němců byl zlomen a dělnost sněmu byla zajištěna; jinak všecky akce petiční nemají žádného smyslu a jsou jen průzračnou agitací pro neuvědomělé voliče.

Sociální demokraté přes to, že vyhlašovali, jaký odpor zvednou proti německým obstrukčníkům i v německém území, dosud tak neučinili. Sociální demokracie jest druhou největší stranou ve vídeňském parlamentě; osud vlády barona Bienertha byl dne 15. a 19. prosince v jejích rukou. A přes to, že sociální demokraté několikrát hlasovali pro vládu, přece nepoložili jí podmínku – dělnost českého sněmu a projednání volební opravy.

Kde jsou sociální demokraté u veliké moci, tam na český sněm a volební reformu si ani nevzpomněli – a nyní bezvýznamnou petiční akcí chtějí smývati své hříchy, kterých se na říšské radě dopustili. Sociálně demokratické organisace mají se obracet nikoli na obecní zastupitelstva, ale výhradně na mocný a silný klub sociálně demokratických poslanců ve Vídni, který kdyby chtěl, pohnul by jak vládou, tak německé obstrukčníky k zaujmutí jiného stanoviska v otázce českého sněmu a volební opravy.

Jak události učí, postupují však sociální demokraté na říšské radě s německými obstrukčníky ruku v ruce pro nynější systém vládní, na český sněm i reformu volební nepamatujíce.

Návrh obecního výboru se přijímá.

 

7. Volné návrhy a dotazy:

Co se týče obecní studny, byl přijat návrh obecního výboru, aby se studna nechala udělat na obecní zahrádce, až počasí tomu bude dovolovat.

Pan Linek upozorňuje na to, že v Litovicích není ve vsi žádná voda následkem zamrzlé strouhy ze sádek. Pan správce Horešovský praví, že strouhu u sádek nechá vyčistit.

Usneseno bylo podati žádost k okresnímu výboru, aby se nechal udělat taras v Litovicích u silnice kolem strouhy.

Pan V. Novák žádá, aby spravena byla cesta pod topoly ve Břvech. Pan správce Horešovský slibuje, že taras u potrubí nechá opraviti.

Pan Král podává dotaz stran obecních přívorků a starosta oznamuje, že přívorky většinou ponechány jsou u cest a větší přívorek podle cesty k Jenči navrhuje se k pronajmutí majiteli vedlejšího pozemku za cenu 20 korun za  míru. Návrh se přijímá.

 

Skončeno a podepsáno.

 

L. Novotný, Josef Horešovský, Josef Horešovský, Bedřich Stádník, František Linek,  Josef Mynařík, Vorlíček, Václav Novák, Burgr, Evan, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. února 1909