ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. července 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 17. července 1909 v 6 hodin večer v úřadovně ve Břvech.

 

Schůzi přítomni jsou P. T. členové: pan Novotný Ladislav, Linek František, Šimáček Antonín, Burgr Jaroslav, Stádník Bedřich, Zpěváček Stanislav, Melcr Josef, Mareš František.

 

Pořad:

 

I. Žádost obce Sobína z 23.12.1908 č. 140 za přijmutí ve svazek domovský Fr. Krále v Litovicích.

Ve smyslu § 2 přijat ve svazek domovský s celou rodinou mimo děcka nejstarší Anny, mimo manželství zrozené.

 

II. Žádost obce Velkého Přítočna z 17.6.1909 č. 473 za přijmutí ve svazek domovský V. Pulce v Jenečku.

Ve smyslu § 2 zákona z 5.12.1896 ř. z. č. 222 ve svazek domovský s celou rodinou přijat mimo nejstaršího syna Josefa, již plnoletého.

 

III. Žádost JUDr. Bohumila Zelenky, advokáta v Unhošti za podepsání smlouvy o zavedení knihovního pořádku ohledně silnice Chrášťansko Chýňské.

Žádost se zamítá s podotknutím, aby si okresní výbor záležitost tu se stranami na věci zájem majícími.

 

IV. Stanovení dne dražby na pronájem obecních pozemků.

Ustanovena na neděli dne 1. srpna 1909 za těch podmínek co dříve, avšak s touto změnou: před pronájmem musí každý dražby chtivý složiti vadium v obnosu 5 korun, připuštěni k dražbě budou pouze usedlíci v obci zdejší.

 

V. Stanovení výše nájemného z příorků.

C. k. dvoru vyměřeno                z 620 čtverečných sáhů     23 K 57 h

Panu Burgrovi                           z 178 čtverečných sáhů       6 K 76 h

Paní Koutné z Litovic                  z   50 čtverečných sáhů       1 K 90 h

Panu Slámovi z Jenečka             z   61 čtverečných sáhů       2 K 32 h

panu Evanovi z Jenečka              z   10 čtverečných sáhů             38 h

což se každému majiteli oznámí a pronájem trvá 6 roků včetně do doby odvolání se strany obce. Příorek u pole J. Malýho se dodatečně odměří kvůli vyměření poplatku.

 

VI. Žádost Anny Nejedlé z Hřešic za udělení chudinské podpory.

Odkládá se za příčinou zjištění délky pobytu žadatelky.

 

VII. Žádost Jakuba Klatovskýho za zvýšení chudinské podpory podaná okresnímu výboru v Unhošti.

Odpadá.

 

VIII. Žádost učednické útulny ve Vídni za udělení daru.

Usneseno věnovati 5 K.

 

IX. Žádost Matice Národního domu v Olomouci za udělení podpory.

Usneseno věnovati 2 K.

 

X. Vyřízení přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně z 2.6.1909 č. 27707 na zakoupení 10 losů na stavbu sanatoria pro plicní choroby.

Usneseno losy zakoupiti.

 

XI. Vyřízení přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně z 27.3.1909 č. 5968 v záležitosti stavění hasičských hlídek při divadlech a zábavách.

Usneseno zvoliti ku vypracování řádu komisi a zvoleni jsou pan Novotný, pan Zpěváček, pan Melcr a pan Linek.

 

XII. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti z 8.5.1909 č. 572 o vykonávání policejní požárové prohlídky.

Usneseno komisi vykonati.

 

Volné návrhy.

1. Pan Mareš žádá o opravu mostku u zvoničky.

Usneseno opravu provésti, jakož i provésti opravu mostku v Jenečku, v Litovicích a dohlížitelem na práci v Jenečku ustanoven pan Stádník, který si má materiál objednati.

 

2. Pan Stádník navrhuje, aby opravena byla částečně silnice v Jenečku a zaopatřen nějaký štěrk.

Usneseno zakoupiti jej 25 až 30 čtverečných metrů. Pan Burgr při té příležitosti žádá, aby byl zároveň zakoupen štěrk na ulici ke kůlnám; usneseno objednati nějakou t. zv. šmajdu u firmy Bárta-Tichý a ihned požádati firmu, za jak velkou cenu by dodala 1 m do stanice v Litovicích. Zároveň usneseno upraviti cesty ve Břvech směrem k bažantnici a přes Krahulov.

 

3. Pan Burgr žádá, aby okresní výbor byl požádán za opravu břehu kolem strouhy a postavení rigolů v obci Litovické.

Usneseno žádost tu k okresnímu výboru podati a zároveň okresní výbor požádati, aby upravil silnici ve Břvech u bažantnice.

 

Tím skončeno.

 

Fr. Ptáček, A. Šimáček, Fr. Mareš, B. Stádník

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. července 1909