ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. prosince 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 18. prosince 1909 v 1 hodinu odpoledne v místnostech obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Ptáček František, starosta obce, pan Horešovský Josef, zástupce c. a k. velkostatku, pan Linek František, p. Horešovský Josef, p. Melcr Josef, p. Mynařík Josef, pan Mareš František, p. Zpěváček Stanislav, p. Bedřich Stádník, p. Hašek Ant., p. Novotný Ladislav, p. Burgr Jaroslav a p. Šimáček Antonín.

 

Pořad:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze minulé.

Ku zápisu ze schůze minulé se p. Linek dotazuje, proč byl návrh p. Ptáčka na vyklizení strouhy zamítnut. Odpověděno, že pro ten čas vyklizení nebylo možné a nyní jest již strouha vyčištěna, načež zápis schválen a podepsán.

 

II. Žádost MUDr. Čestmíra Poláka, lékaře v Hostivici za udělení příspěvku na překonání krise.

Pan Stádník uvádí, že v Jenečku se staly v týdnu tři nebezpečné případy a byv p. doktor povolán, odepřel do Jenečka jíti. Na základě toho usneseno uděliti příspěvek p. doktorovi v obnosu 150 korun ¼letně splatných a zároveň mu výše uvedenou neochotu dáti na vědomí. V pádu opakování se příspěvek odepře.

 

III. Schválení obecního předpočtu na rok 1910 a stanovení výše obecní přirážky.

Projednává se předpočet, a sice nejprve příjem, který vykazuje obnos 710 K 53 hal. Při vydání u bodu 10 usneseno podati žádost vrchní správě v Jenči o zrušení nájemného z hasičského skladiště. Při chudinství Janu Svobodovi zvýší se podpora z 12 K na 24 K. Celkové vydání pak činí 11 537 K 54 hal. Schodek tedy obnáší 10 827 K 01 h. Na krytí tohoto schodku usneseno, aby vypůjčeno bylo kmenové jmění v obnosu 1 726 K, a poněvač přebytek z roku 1909 bude činiti asi 2 300 K, takže by bylo hraditi obnos 6 801 K 01 hal., usneseno, aby na úhradu stanovena byla 65% obecní přirážka ku všem přímým daním mimo osobní daň z příjmu a zbytek schodku hražen výpůjčkou.

 

IV. Volba revisorů účtů za rok 1909.

Zvoleni pánové: p. Horešovský Josef c. a k. hospodářský správce, p. Stádník Bedřich, p. Šimáček Antonín a p. Melcr Josef.

 

V. Schválení pravidel pro vybírání stavební dávky.

Pravidla o vybírání se předčítají a ustanoveno, aby při budovách obytných v přízemí se vybírala dávka v obnosu 10 K při budovách jednopatrových, 10 K při budovách dvoupatrových, 10 K při budovách třípatrových, při budovách hospodářských 10 K, při továrnách 10 K, při parcelaci pozemku 10 K, při dílnách k účelům průmyslovým neb hospodářským 10 K.

 

VI. Žádost Josefa Vlčka ze Skalky o kapitalisaci úrazové renty.

Žádost Jos. Vlčka se zamítá.

 

VII. Žádost Max. Kleina z Litovic za udělení práva domovského.

Žádosti Max. Kleina se vyhovuje a týž se přijímá.

 

VIII. Žádost obecního strážníka za úpravu služebních poměrů.

Žádost se po delší debatě odkládá, aby dotazem bylo zjištěno, jak se poměry obecních strážníků upravují.

 

IX. Volné návrhy.

1. Předčítá se rozhodnutí okresního výboru v Unhošti do stížnosti Josefa Kafky z Litovic a nařizuje se ustanovení dodatečné komise. Usneseno, aby mimo stavební komise zvoleni byli tři členové obecního zastupitelstva do komise a zvoleni p. Burgr, p. Zpěváček a p. Melcr.

 

2. Předčítá se přípis okresního výboru ohledně parceli čk. 207 na stavbu silnice Sobín – Hájek zabraný. Pan Linek navrhuje, aby obec pozemek ten vykoupila, jak bylo dříve usneseno, a na žádnou výměnu aby se nepřistupovalo.

 

2. Pan starosta žádá za usnesení, jak se dohodnouti s p. Stádníkem ohledně zabrání potřebného pozemku na novou silnici. Pan Stádník žádá cenu, jako se dala p. Evanovi, tj. 2 koruny za 1 čtverečný sáh, a žádá za postavení nového tarasu. P. Burgr praví, že tento taras patří obci a nikoliv p. Stádníkovi, jak zjištěno omezníkováním. Další jednání ponecháno do příští schůze.

 

3. Pan Melcr se dotazuje stran mostku u zahrádky p. Hrdličky. Odpověděno, jakmile čas dovolí, že s úpravou se započne.

 

4. Pan Šimáček žádá, aby do příští schůze dalo se do programu jednání o obecní cestě u bažantnice nyní přerušené. Usneseno tak učiniti.

 

 

Skončeno a podepsáno:

L. Novotný, Frt. Linek, Josef Horešovský, Stanislav Zpěváček, Josef Melcr, Mynařík Josef, Šimáček, B. Stádník

J. Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. prosince 1909