ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. dubna 1910

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 3. dubna 1910 v 10 hodin dopoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech konané.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Ptáček František, starosta obce, pan Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, zástupce virilisty, pan Novotný Ladislav, pan Horešovský Josef, p. Stádník Bedřich, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Linek František, p. Melcr Josef, p. Hašek Antonín, p. Mynařík Josef, p. Burgr Jaroslav.

 

Pořad:

 

I. Schválení navržené úpravy služebního poměru obecního strážníka.

Obecní představenstvo v sezení svém dne 21. února 1910 konaném, přihlížejíc ku všem okolnostem a po bedlivé úvaze sestavilo následující služební poměr, který také navrhuje ku schválení obecnímu zastupitelstvu:

1. Níže uvedená úprava platiž i pro dobu pozdější, dokud nebude služební poměr obecních strážníků upraven zákonem.

2. Jako práce ku výkonu povinné se ustanovuje: vykonávati službu policejní tak, jak to § 28 zřízení obecního předpisuje. Dobu nočních hlídek stanoví obecní představenstvo. Mimo to povinen jest vykonávati veškeré práce, které s obecní agendou jsou ve spojení.

3. Po roce dle všeobecných služebních pravidel a žádá-li o to přijatý, udělí se žadateli po dobrém se osvědčení v přidělené mu povinnosti definitivum a budiž oboustranně vydán definitivní dekret tohoto znění: Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice – Břve a Jeneček jednajíc o žádosti Vaší za udělení definitivy, usneslo se tuto Vám uděliti a vydává Vám zároveň tento služební dekret: Při přijetí do služby Vám přidělené výkony musíte i na dále věrně, poctivě a spravedlivě vykonávati, dle upravených předpisů se říditi, začež nemůžete býti jinak ze služby propuštěn, než v případě dopuštěného podvodu, zpronevěry, krádeže a úplném nekonání přidělených povinností.

4. Služné se upravuje takto: Základní služné jest dvě koruny denního platu, příspěvek na oblek ročně 40 korun, výzbroj a naturální byt. Po pětileté službě od přijetí počínaje 10% přídavky služného.

5. Pro případ pense budiž strážník dle zákona ze dne 16. prosince 1906 ř. z. č. 1 pojištěn u „Všeobecného pensijního ústavu pro zřízence“ Praha II., Nekázanka č. 1, a sice dle nejnižší normy od 600–900 korun. Vypadající roční pojištění v obnosu 72 korun placeno budiž obcí.

6. Pro případ onemocnění neb úrazu ve službě má zřízenec a jeho rodina, t.j. manželka a dítky, léčení na útraty obce.

7. Dovolenou zřízenci uděluje starosta obce. V případě, že by zřízence bylo v čas udělené dovolené nutně zapotřebí, nemůže mu tato býti dolovena a jedině v případě, že by žadateli z odkladu dovolené kynula nenahraditelná ztráta, musí mu bez odkladu dovolená býti udělena.

8. Doba služební se ustanovuje na 40 roků.

9. Oboustranná doba výpovědní se ustanovuje na ¼ roku.

 

Odkládá se, aby představenstvo pensijní stanovy řádně prozkoumalo a do příští schůze úplně vyhotovený návrh ku schválení předložilo.

 

II. Zpráva pochozí komise a vyřízení přípisu c. k. vrchní správy v Jenči.

Pan starosta předčítá protokol o výsledku pochozí komise ze dne 21. března 1910 a dopis c. a k. vrchní správy v Jenči ze dne 29. března 1910 č. 1061 jednající o tom, že c. k. velkostatek činí nárok držebnosti na agáty a stromořadí. Pan správce myslí, že by mohlo dojíti na dohodu ohledně agátů a že by snad tedy se mohlo státi rozdělení agátů asi na polovici obci a polovici velkostatku. Pan Linek žádá, by na dohodu došlo, neboť agáty kolem sádek jsouce sazeny těsně u zdi a následkem toho zeď trpí; a když by obec agáty zabrala, žádati bude velkostatek opravu zdi a náklad na takovou opravu by byl značný; dále má náhled, že by bylo nejlépe vůbec agáty poraziti. Pan Stádník navrhuje, aby c. a k. velkostatek ponechal si 1/3 a obec 2/3. Pan správec se ohražuje, že nemůže s návrhem souhlasiti, poněvač činil to, co nařízeno měl, jak v návrhu již učinil. Návrh p. Stádníka se přijímá a pan správce podá správu o věci po dohodě s p. radou.

 

III. Stanovení dne dražby na agátovou klesť v Litovicích.

Poněvač agáty u sádek se porazí, usneseno, aby dražba konaná byla v neděli dne 10. dubna v 8 hodin dopoledne; dražbu provede představenstvo při podmínkách, že se bude prodávati každý jednotlivý strom, který si musí každý kupující odporaziti, spodek kmenu při koření musí zůstati v zemi.

 

IV. Usnesení, zda by neměly býti zakoupeny lucerny na osvětlení obcí.

Odkládá se na dobu pozdější.

 

V. Volné návrhy.

1. Pan správce žádá, aby se stalo nějaké rozhodnutí ohledně ovocného stromoví, a nahlíží, že snad by bylo dobře, kdyby byla zjištěna obcí výměra sporných míst a pak aby bylo vyjednáno s c. a k. vrchní správou o směně pozemků a při té příležitosti by mohly být směněny i příorky. Návrh p. správce se přijímá.

 

2. Pan starosta žádá za usnesení, mají-li se konati ještě na dále noční hlídky.

Usneseno, aby Černý konal hlídky ještě v měsíci dubnu.

 

3. Pan Melcr žádá, aby v Litovicích u Čížka byla učiněna směna v hradební zdi za účelem rozšíření cesty.

Usneseno uvědomiti o věci c. a k. vrchní správu v Jenči a zavésti s ní jednání.

 

4. Pan Stádník žádá, aby opravena byla trochu cesta v Jenečku.

Usneseno, aby p. Stádník zjednal si člověka, který by opravu provedl. Dále usneseno, aby zakoupen byl nějaký štěrk na správu cesty, který však má býti objednán v měsíci květnu.

 

5. Žádost sboru dobrovolných hasičů za výplatu výloh 41 korun.

Usneseno obnos sboru nahraditi.

 

6. Pan Linek navrhuje, až se bude stavěti mostek u Hrdličkových, aby omítnuta byla také zeď kolem obecního domku.

Návrh se přijímá.

 

Skončeno a podepsáno:

Fr. Ptáček, L. Novotný, J. Horešovský, B. Stádník, Frt. Linek, St. Zpěváček, Burgr, Melcr, Hašek, Mynařík

Jaroslav Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. dubna 1910