ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. května 1910

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 25. května 1910 ve 2 hodiny odpoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech konané.

 

Schůzi přítomni pánové: starosta obce p. Ptáček, pan Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Linek František, pan Horešovský Josef, p. Burgr Jaroslav, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Melcr Josef, p. Mynařík Josef, p. Mareš František, p. Hašek Antonín a mezi schůzí se dostavivší p. Lad. Novotný.

 

Pořad jednání:

 

I. Schválení představenstvem obce navrženého návrhu na úpravu a pensijní zaopatření strážníka.

Pojištění se schvaluje dle třídy druhé pensijních stanov, jakož i představenstvem obce navržená úprava služebních poměrů strážníka, jak zapsáno jest v zápise při schůzi minulé.

 

II. Návrh představenstva obce na směnu pozemků s c. a k. velkostatkem na základě přípisu c. a k. vrchní správy v Jenči ze dne 19.4.1910 č. 703.

Pan Linek oznamuje, že ve schůzi představenstva obce bylo navrženo, aby s c. a k. velkostatkem byla provedena směna obci náležejících příorků, dále stromořadí, jež vyrůstá na obecních pozemcích, a sděluje, že vynašel pozemek čk. 128 v katastru obce Hostivice ve výměře 835 čtverečných sáhů. Pan Šimáček myslí, že by snad bylo také vhodné směniti za část role za Dusíkem, které by se mohlo použíti na stavební místa. Pan Burgr jest proti této směně, poněvač není na tuto parcelu čk. 128 cesty od Litovic, následkem čehož jest vlastně pro obec zdejší bezcenná. V debatě po té zapředené vynašla se parcela čk. 1 v Litovicích ve výměře 713 čtverečných sáhů a poněvač by snad mohlo býti, že by obec na směnu měla pozemek větší než obnáší ku směně navržená parcela čk. 1 navržena ku další směně louka čk. 110 v katastru v Hostivickém. Poněvač se však nemůže následkem toho, že se neví výměra obce, nic definitivního činiti, usneseno, aby stromořadí bylo dříve odměřeno a pak se bude ve vyjednávání dále pokračovati. Přeměření provede p. ing. Najman ze Slaného.

 

III. Žádost p. Štěpána Balouna za odprodání části veřejného pozemku čk. 438 ve Břvech ve výměře 14 čtverečních metrů čili 3,9 čtverečných sáhů a p. Antonína Kácla od téhož pozemku část ve výměře 25 čtverečních metrů čili 7 čtverečných sáhů.

Pan starosta referuje o obou žádostech, předkládá plány obou projektů, dále vyhlášku o zamýšleném odprodeji, jakož i zápis se sdělením, že po celý čas žádných námitek učiněno nebylo. Následkem toho usneseno, aby obě části zmíněné parcely byly žadatelům odprodány, a sice za cenu 4 korun za 1 čtverečný sáh.

 

IV. Žádost Jana Klatovskýho ze Sobína o udělení chudinské podpory.

Představenstvem obce navržená chudinská podpora obnosem 18 korun se schvaluje.

 

V. Schválení polního hlídače Václava Zelenky ustanoveného na základě zákona ze dne 12.10.1875 ř. z. č. 76.

Pan Linek oznamuje, že představenstvo obce následkem stále se množících stížností do vykonávání polního pychu, usneslo se, aby byl zřízen polní hlídač, za kterého ustanoven byl Václav Zelenka. V debatě po té rozpředené usneseno, že mu musí býti vydány instrukce, jak má vykonávati službu, jakož i že musí míti pod dozorem veškeré pozemky v katastru obce zdejší se nacházející.

 

VI. Rozhodnutí o podané žádosti obce Hostouně za přijmutí Frant. Černýho ve svazek domovský.

Žádost se zamítá, poněvač zjištěno, že zde 10 roků nebydlí.

 

VII. Rozhodnutí do odvolání Jaromíra Prchala, Kateřiny Kratochvílové a Anežky Ramešové do zdejšího výměru ze dne 6.5.1910 čís. 601 o udělené pokutě 1 koruna za polní pych dětí.

Předčítají se veškeré spisy záležitosti té se týkající a usneseno, aby děti Prchal, Ramešovi a Starýho byly osvobozeny. Ohledně odvolání Kratochvíla nedáno místa, poněvač dokázáno, že se činu dopustil.

 

VIII. Volné návrhy.

Pan správce žádá, aby mostek u vjezdu na cestu ku Krejčíkovým v Litovicích byl nějak opraven a zároveň zakázáno dělání děr ve strouze v Litovicích, kdež vybírají písek.

Usneseno, by ohledně mostku bylo dopsáno k c. a k. okresnímu hejtmanství v Kladně, není-li na něm nějaké právo služebnosti. Ohledně děr usneseno je opraviti, než-li tyto zaplaveny budou vodou.

 

 

Skončeno a podepsáno:

Fr. Ptáček, L. Novotný, J. Horešovský, Horešovský, B. Stádník, Šimáček, Melcr, Zpěváček, Hašek, Mynařík Josef,  Mareš F., Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. května 1910