ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1910

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 23. července 1910 ve 2 hodiny odpoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech konané.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Ptáček František, starosta obce, pan Horešovský Josef, zástupce virilisty, p. Novotný Ladislav, p. Linek František, pan Horešovský Josef, p. Burgr Jaroslav, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Mynařík Josef, p. Zárybnický František.

 

Pořad jednání:

 

I. Schválení návrhu na směnu pozemků s c. a k. velkostatkem.

Představenstvo obce ve své schůzi dne 19. července 1910 konané, vypracovalo pro směnu pozemků s c. a k. velkostatkem tento návrh:

obecní příorky u c. a k. rolí obnáší                 1 jitro          442 čtverečných sáhů

obecní role u Jenče čk. 395                           2 jitra            45 čtverečných sáhů

tedy úhrnem                                                3 jitra          487 čtverečných sáhů

a navrhuje ku směně role c. a k. velkostatku:

čk. 1 (proti obecní sýpce) ve výměře                                   713 čtverečných sáhů

a role čk. 369 (bývalá Herdova zahrada)         2 jitra          1340 čtverečných sáhů

tedy úhrnem                                                3 jitra            455 čtverečných sáhů

zbytek ve prospěch obce obnáší                                            32 čtverečných sáhů

Ku tomuto návrhu pan zástupce velkostatku sděluje, že nejprve musí býti od obce c. a k. velkostatku předloženy plánky příorků, aby c. a k. vrchní správa mohla věděti, kde se příorky ku směně určené nalézají. Tím se stává dnešní jednání bezpředmětným a odkládá se do doby pozdější.

 

II. Schválení navržených darů:

Národní Jednotě Pošumavské 5 Korun

Ústřední Matici školské 5 Korun

Adres. menšině ve Vídni 2 Koruny

Mat. domu v Jičíně 2 Koruny

Navržené dary se schvalují.

 

III. Schválení návrhu, aby každý hostinský pořádati mohl pouze 5 tanečních zábav v roce.

Navržený plán se přijímá.

 

IV. Schválení návrhu na honorování dozorce jatek, a sice za drobný kus 10 hal. a za velký kus 30 hal.

Pan Linek odůvodňuje, že přehlídka mu činí potíže a funkci tu má míti placenu, jak mu bylo u c. a k. hejtmanství sděleno, a sice prostřednictvím obce. Jednohlasně usneseno, aby za malý kus vybírán byl poplatek 10 hal. a za velký 30 hal. se žádostí za povolení ku vybírání tohoto poplatku.

 

V. Odvolání Jana Malýho z Litovic, že mu byla postavena plenty před okna z domu čp. 12.

Předčítá se odvolání téhož a jako bezdůvodné se zamítá.

 

VI. Volné návrhy.

1. Předčítají se veškeré spisy týkající se udělení hasičské subvence, na níž se nedostává účtů.

Usneseno, aby zakoupeno bylo 40 metrů hadic a zemský výbor dodatečně zažádán o změňovací poukaz na subvenci dříve, než hadice zakoupeny budou.

 

2. Vyzvání na zakoupení knihy „Obhajování před trestními soudy“.

Kniha za obnos 1 K 20 hal se zakoupí.

 

3. Stížnost Anny Svobodové z Vysokého Újezda do neudělení chudinské podpory prostřednictvím okresního hejtmanství v Kladně sem podaná.

Usneseno oznámiti na c. a k. hejtmanství, že nelze jí podpory uděliti, poněvač příslušnost jest sporná a dosud rozhodnutí c. k. okresní hejtmanství v Hořovicích neučinilo.

 

4. Pan Novotný žádá, by vyklizena byla strouha u Marešovy zahrádky.

Z důvodu, že přívaly vodní břeh stále umílají, usneseno zříditi v místech, kde příval působí nejvíce škody, kamenný rigol.

 

5. Pan Burgr oznamuje, že cesta k Hájku je ve špatném stavu, a žádá, by byla nějak upravena.

Poněvač na vození štěrku není nyní času, usneseno, aby vyježděné koleje byly zakopány.

 

 

Skončeno a podepsáno:

Linek, Šimáček, Mynařík, Zpěváček, Fr. Ptáček, L. Novotný, J. Horešovský, Horešovský, Burgr, Záribnický

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1910