ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. prosince 1910

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 14. prosince 1910 v 1 ½ hodiny odpoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: pan František Ptáček, starosta obce, pan Josef Horešovský, c. a k. hospodářský správce, zástupce virilisty, p. Novotný Ladislav, p. Horešovský Josef, p. Burgr Jaroslav, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Mareš František, p. Mynařík Josef, p. Melcr Josef, p. Hašek Antonín.

Omluveni p. Linek František a p. Stádník Bedřich.

 

Pořad jednání:

 

I. Pojednání o směně pozemků.

Dle předložených nákresů příorků ku směně navržených činí úhrná výměra těchže 6956 m2 čili 1 jitro 334 čtverečných sáhů; jednotlivý přehled jest tento:

od parcely čk.   441 připadlo ku panské parcele čk.      76 a 77              352 m2        čili   97,87 čtv. sáhů

od parcely čk.   441 připadlo ku panské parcele čk.      196 a 76            355 m2        čili   98,70 čtv. sáhů

od parcely čk.   447 připadlo ku panské parcele čk.      118                   127 m2        čili   35,30 čtv. sáhů

od parcely čk.   447 připadlo ku panské parcele čk.      134/1                253 m2        čili   70,33 čtv. sáhů

od parcely čk.   124 připadlo ku panské parcele čk.      134/1 a 130       400 m2        čili 111,22 č. sáhů

od parcely čk.   464/2 připadlo ku panské parcele čk.   335/2                205 m2        čili   57,00 čtv. sáhů

od parcely čk.   464/1 připadlo ku panské parcele čk.   338/1                139 m2        čili   38,65 čtv. sáhů

od parcely čk.   464/1 připadlo ku panské parcele čk.   335/1              1281 m2        čili 356,17 č. sáhů

od parcely čk.   464/1 připadlo ku panské parcele čk.   334                   334 m2        čili   92,86 čtv. sáhů

od parcely čk.   466/4 připadlo ku panské parcele čk.   269/1                  32 m2        čili     8,90 čtv. sáhů

od parcely čk.   466/4 připadlo ku panské parcele čk.   269/1                  23 m2        čili     6,40 čtv. sáhů

od parcely čk.   466/2 připadlo ku panské parcele čk    335/1                516 m2        čili 143,46 č. sáhů

od parcely čk.   466/2 připadlo ku panské parcele čk.   331                     24 m2        čili     6,67 čtv. sáhů

od parcely čk.   466/2 připadlo ku panské parcele čk.   271/1              1272 m2        čili 353,66 č. sáhů

od parcely čk.   470/1 připadlo ku panské parcele čk.   271/1                 951 m2       čili 264,41 č. sáhů

od parcely čk.   470/1 připadlo ku panské parcele čk.   269/2                 646 m2       čili 179,60 č. sáhů

od parcely čk.   466/2 připadlo ku panské parcele čk.   269/2                   46 m2       čili   12,79 čtv. sáhů

Již ve schůzi minulé dne 23. července t. r. konané byl představenstvem obce obecnímu zastupitelstvu podán návrh, aby ku příorkům připojeno bylo obecní role čk. 395 ve výměře 1 ha 16 a 71 m2 čili 2 jitra 45 čtverečných sáhů, takže obcí ku směně nabízených pozemků jest v celkové výměře 1 ha 86 a 27 m2 čili 3 jitra 379 čtverečných sáhů a žádáno, by c. a k. velkostatkem obci směněna byla parcela čk. 369 ve výměře 1 ha 63 a 30 m2 čili 2 jitra 1340 čtverečných sáhů a přebytek výměry obce 22 a 97 m2 čili 639 čtverečných sáhů oddělen byl od parc. čk. 211 ve Břvech (u cihelny).

Pan c. a k. správce prohlašuje, že na směnu tuto ohledně parceli čk. 395 není vůbec pomyšlení, poněvač směna ta by ředitelstvím schválena nebyla, a myslí, že by bylo nejlépe vyslati k p. radovi dva důvěrníky, jenž by s p. radou o věci té vyjednávali. Na to p. starosta žádá, by návrh představenstva byl zastupitelstvem schválen, načež se návrh ten 6 hlasy přijímá. Na to dává p. starosta hlasovati o náhledu p. správce o vyslání důvěrníků k p. radovi k dohodě o směně a návrh ten se přijímá. Za důvěrníky navrženi p. Novotný, p. Linek a p. starosta. V debatě po té rozpředené k návrhu p. Novotnýho, aby z každé obce ustanoven byl jeden důvěrník a zvoleni p. starosta, p. Linek a p. Stádník.

 

II. Prozkoumání regulačních plánů.

 

III. Žádost Národní Jednoty ve Chvalkovicích za udělení podpory na stavbu školy.

Usneseno věnovati 2 K.

 

IV. Žádost Ústřední Matice Školské na udělení Svatováclavského daru.

Usneseno věnovati 5 K.

 

V. Žádost Národní Jednoty Severočeské za udělení jubilejního daru.

Usneseno věnovati 5 K.

 

VI. Žádost Národní Jednoty Pošumavské za udělení daru pro vánoční nadílku.

Usneseno věnovati 5 K.

 

VII. Žádost Jana Vaňka ze Lhotky za zvýšení ošetřovacího příspěvku na Jos. Zelenku.

Předčítá se žádost jeho a poněvač má týž 6 K měsíčně, usneseno příspěvek mu o 2 K měsíčně zvýšiti.

 

VIII. Žádost Ant. Dusíka z Litovic za odprodání části obecního pozemku vedle Šináglového domku na stavbu obytného domku.

Usneseno pozemek mu odprodati za cenu 4 Koruny za 1 čtverečný sáh pod podmínkou, že zakoupí zbývající pozemek celý.

 

IX. Žádost Štěpána Balouna ze Břvů za odkoupení části pozemku do regulace připadajícího.

Usneseno, že se pozemek za cenu obvyklou od něho vykoupí, až pozemek ten k regulaci odpadne.

 

X. Schválení obecního rozpočtu na rok 1911 a stanovení výše obecní přirážky.

Předčítá se chudinství a u bodu 20 chudinství se příspěvek zvyšuje o 24 K, čímž tedy vydání na chudinství obnáší 1 095 K 50 hal.; při řádném výdaji u bodu 12 zvýšen příspěvek o 400 K, takže celkové vydání činí 8 383 K 71 hal., poněvač příjem obnáší 996 K 18 hal, zbývá hraditi přirážkou obnos 7 387 K 53 hal., ku jehož krytí usneseno vybírati v roce 1911 65% obecní přirážku, a zbytek schodku, bude-li třeba, hražen byl výpůjčkou.

 

Volba přehlížitelů účtů.

Za revisory účtů zvoleni p. správce, p. Stádník, p. Novotný a p. Melcr.

 

Volba komise pro sčítání lidu.

Odpadá.

 

Volné návrhy.

1. Stížnost Jakuba Klatovskýho ze Strenice, že mu není vyplácena chudinská podpora.

Ta se mu i nadále vypláceti bude.

 

2. Žádost spolku c. k. poštovních a telegrafních zřízenců v Praze za odkoupení 5 loterních losů.

Losy se vrátí zpět.

 

3. Pan Burgr oznamuje, že v Litovicích není zvoníka.

Usneseno přeptati se, kdo by zvoníka chtěl dělati.

 

 

Skončeno a podepsáno:

Fr. Ptáček, L. Novotný, J. Horešovský, Horešovský, Šimáček, Fr. Mareš, A. Hašek, Mynařík Josef, Josef Melcr, St. Zpěváček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. prosince 1910