ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. února 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 10. února 1911 v 1 ½ hodiny odpoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Novotný Ladislav, pan Linek František, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Mynařík Josef, p. Melcr Josef, p. Hašek Antonín, p. Mareš František, p. Horešovský Josef, p. Burgr Jaroslav a p. Stádník Bedřich.

Za nemocného starostu p. Františka Ptáčka převzal předsednictví při schůzi p. Novotný Ladislav, I. radní.

 

Pořad:

 

I. Zpráva revidujícího výboru a schválení účtů za rok 1910.

Za revidující výbor podává zprávu pan Novotný Ladislav a sděluje, že revise účtů za rok 1910 provedena byla dne 8. února 1911, při kteréžto revisi veškeré položky s doklady byly prozkoumány a předčítá pak veškeré položky. Úhrný příjem činí 8 742 K 04 h, vydání 7 900 K 01 h, takže pokladní hotovost jest 842 K 03 hal. Dále sděluje, že položky některé nebyly doklady doloženy, a žádá se, aby tyto byly dodatečně opatřeny. Na to se účty jednohlasně schvalují pod podmínkou, že položky č. 17 a 22 vykazující obnos 12 K připsán bude do příjmu pro rok 1911.

 

II. Schválení pravidel o vybírání jateční dávky.

Pravidla o vybírání jateční dávky se předčítají a poněvač námitek žádných podáno nebylo, se tyto jednohlasně schvalují.

 

III. Schválení regulačních plánů a vyřízení námitek proti těmto podaných.

Předčítá se námitka c. a k. vrchní správy v Jenči a paní Alžběty Koutné z Jenečka zastoupené synem Václavem Tomkem. Pan Mareš protestuje proti nově vedené regulační čáře, poněvač oproti původně vedené regulační čáry jest nyní velice skrácen, poněvadž nynější regulace zabírá mu obou budov polovici, ač tu místa jest dosti. Pan Novotný navrhuje, aby ve Břvech u čp. 1 byla nová regulace vedena tak, jak byla původní. Poněvač shledáno, že jest nutno provésti jiné změny v regulaci, usneseno, aby p. inženýr Valentin zaslal původní kopie regulační, načež provede představenstvo obhlídku po obci, aby potřebné změny byly přesně vyznačeny, načež by pak byla nová úprava regulací provedena a potom ku schválení předložena.

 

IV. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 18. ledna 1911 č. 72 ohledně rozdělení zdravotního obvodu se sídlem lékaře v Hostivici.

Předčítá se přípis a usneseno, aby trváno bylo na původním usnesení, totiž aby obvodní lékař byl usídlen v Hostivici.

Pan Novotný se přimlouvá, aby vyplacen byl p. doktorovi v Hostivici příspěvek 150 K pro něho v roce 1910 ustanovený, načež se jednohlasně návrh přijímá.

 

V. Žádost obce Dušník za přijmutí ve svazek domovský Matěje Fialu v Litovicích.

Týž se i s rodinou ve svazek domovský přijímá.

 

VI. Žádost Matěje Horáka, c. k. dozorce ve Břvech za přijmutí ve svazek domovský.

Přijímá se.

 

VII. Zpráva o sčítání lidu a přehled o změnách v příslušnících v uplynulém desetiletí.

Dle sčítání lidu provedeného roku letošního podle stavu ze dne 31. prosince 1910, napočteno v spojených obcích Litovice, Břve a Jeneček úhrnem 977 duší. Z počtu toho připadá na Litovice 528, na Břve 260 a na Jeneček 189. Přihlížejíce ku sčítání lidu v roce 1900, jeví se přírůstek obyvatelstva o 52 obyvatele, z nichž připadá na Litovice 33 a na Jeneček 19 lidí; naproti tomu jest ve Břvech úbytek o 25 lidí. Vezmouce za základ sčítací archy dle rubrik, jest dle posledního sčítání lidu v obcích zdejších 465 osob mužského pohlaví a 512 osob ženského pohlaví; jest tedy zde o 153 žen více. Z úhrného počtu jest 355 příslušníků a 622 cizích. Co se stáří týče, dle desetiletích jest toto:

v době od roku 1820 – 1830 narozeny jsou                  3 osoby

v době od roku 1830 – 1840 narozeny jsou                27 osob

v době od roku 1840 – 1850 narozeny jsou                47 osob

v době od roku 1850 – 1860 narozeny jsou                98 osob

v době od roku 1860 – 1870 narozeny jsou                70 osob

v době od roku 1870 – 1880 narozeny jsou              142 osoby

v době od roku 1880 – 1890 narozeny jsou              119 osob

v době od roku 1890 – 1900 narozeny jsou              211 osob

v době od roku 1900 – 1910 narozeny jsou              260 osob

Nejstarší osobou v obci jest žena, paní Holá, narozená v roce 1822.

 

Dle náboženství jest:

katolíků                                   958

evangelíků                                   3

bez vyznání                               12

židů                                            5

 

Ohledně zaměstnání pracuje:

při polním hospodářství             320 osob

při průmyslu                               52 osoby

při živnostech                              78 osob

při dráze                                     39 osob

 

Zvířeniny napočteno:

koní                                             58

hovězího dobytka                       380

vepřů                                         198

koz                                            142

husí                                            186

slepic                                      1 162

jiné drůbeže                                111

úlů                                             12

 

Dále jest nutno při této příležitosti zmíniti, jak využitkovala obec zdejší novely zákona ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 o právu domovském v právě uplynulém desetiletí

V roce 1901 podáno a vyřízeno žádostí          24

V roce 1902 podáno a vyřízeno žádostí          21

V roce 1903 podáno a vyřízeno žádostí          12

V roce 1904 podáno a vyřízeno žádostí            5

V roce 1905 podáno a vyřízeno žádostí          11

V roce 1906 podáno a vyřízeno žádostí          14

V roce 1907 podáno a vyřízeno žádostí            5

V roce 1908 podáno a vyřízeno žádostí            5

V roce 1909 podáno a vyřízeno žádostí          15

V roce 1910 podáno a vyřízeno žádostí          36

čímž ubylo obci zdejší 649 příslušníků. Dosud není vyřízeno podaných 22 žádostí pojímajících 80 osob.

Mimo obec zdržuje se dosud kolem 800 příslušníků. Jistou číslici nelze udati, poněvač nestává zákona, aby příslušná obec byla přesně zpravována o bydlištích a počtech svých příslušníků.

 

Pan Linek žádá, aby zpráva ta podána byla denním listům.

Pan Novotný přednáší usnesení představenstva, aby hrazeny byly sčítací komisi vzešlé výlohy v obnosu 80 K, návrh se přijímá.

 

Volné návrhy.

1. Žádost M. Špačkové z Pankráce za udělení příspěvku na činži.

Poněvač nejsou známy poměry, usneseno dopsati přímo žadatelce, by si opatřila doklady a potvrzení o stavu, jaký v žádosti uvádí, načež jí bude žádaná suma odeslána.

 

2. Zakoupení došlých knih.

Knihy o vyplnění přihlášky k ekvivalentu a právo nezletilců se zakoupí.

 

3. Pan Mareš se dotazuje, jak dalece pokročila záležitost poražení topolů na hrázi ve Břvech.

Pan správce sděluje, že tyto nechá co nejdříve odprodati. Topoly stojící na obecním pozemku se ve veřejné dražbě mimo topolu nejkrajnějšího prodají.

 

4. Pan Stádník se dotazuje, jak se to má se stavbou silnice v Jenečku.

Pan Novotný sděluje, že by jí mohla v nynější době stavěti obec svým nákladem, že by však okres převzal úroky z obnosu na okres vypadající a že by se však musilo dříve s okresním výborem vyjednávati. Usneseno, by se ve vyjednání s okresním výborem počalo, a k vyjednávání zvoleni p. Novotný a p. Stádník.

 

5. Pan Stádník se táže, jak naložiti s dosti značnými nedoplatky.

Přehlíží se kniha přirážek a shledáno, že již nyní jest zase dosti splaceno.

 

6. Pan Burgr činí dotaz, jak dalece pokročila záležitost se směnou pozemků.

Pan Novotný sděluje, že zvolena byla komise, která měla s p. radou vyjednávati o směně. Na místě onemocnělého p. starosty ustanoven za zástupce ku vyjednávání p. Novotný a usneseno, aby p. rada byl písemně o věci vyrozuměn a aby sdělil den, kdy do Litovic přijede, by se tam s ním mohlo vyjednávati.

 

7. Pan Zpěváček žádá, aby se porazily agáty na hrázi v Litovicích.

Návrh se zamítá.

 

8. Pan Burgr oznamuje, že dosud není v Litovicích žádný zvoník.

Usneseno přeptati se kováře p. Nováka, zda by chtěl zvoníka dělati.

 

9. Pan Stádník podává zprávu o špatném stavu zvoničky v Jenečku

a dovozuje, že by se mohla požádati buštěhradská dráha ku přenechání dvou kolejnic.

 

Skončeno a podepsáno:

L. Novotný, J. Horešovský, Linek, Horešovský, Stádník, Burgr, Mynařík, Melcr, Šimáček, Fr. Mareš, Zpěváček

Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. února 1911