Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. dubna 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konala se dne 9. dubna 1911 o 8 ½ hodině dopoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Novotný Ladislav, p. Burgr Jaroslav, p. Stádník Bedřich, p. Zpěváček Stanislav, p. Kafka Josef, Mynařík Josef, p. Hašek Antonín, p. Linek František, p. Horešovský Josef, p. Šimáček Antonín, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Mareš František.

 

Pořad:

 

I. Volba 3 členů do komise pro zřízení pokračovací školy v Hostivici.

Pan Novotný předčítá přípis a oznamuje, že jest pokračovací škola v Unhošti žáky přeplněna, takže nové žáky přijímati nechtí, a tím jest záhodno podobnou školu zříditi v Hostivici. Do přípravného komité navrženi p. Linek, p. Melcr a p. Mareš, kteří také volbu přijímají.

 

II. Vyřízení přípisu výhr. priv. buštěhradské dráhy ohledně zakoupení kolejnic na zvoničku v Jenečku.

Dle přípisu sem zaslaného odprodala by dráha 1 q za 12 K. Pan Zpěváček míní, že v Jenečku má se stavěti kolna na stříkačku a tak by se mohla zvonička postaviti na téže. Pan Šimáček žádá, že by bylo lépe zakoupiti traversy č. 10, majíce mnohem lehčí váhu a tím také o mnoho lacinější. Návrh p. Šimáčka se přijímá.

 

III. Projednání kupní ceny s p. Bedřichem Stádníkem za pozemek pro stavbu silnice v Jenečku potřebný.

Pan Stádník žádá 80 kr. = 1 K 60 hal. za 1 čtverečný sáh a postavení tarasu; při tom si vymiňuje ornici, v debatě po té rozpředené slevuje slevuje p. Stádník 60 hal. z kupní ceny, trvá však na postavení tarasu. Pan Šimáček navrhuje, by obec postavila taras a pozemek dal p. Stádník zdarma. Pan Burgr žádá, by se p. Stádníkovi pozemek za žádanou cenu zaplatil a na postavení tarasu se přispělo p. Stádníkovi 50 K. Pan Novotný míní, že by se tedy od p. Stádníka mohl pozemek za 1 K 1 čtverečný sáh zakoupiti a taras obcí postaviti na sucho, poněvač jsou vyhlídky, že taras ten dlouhého trvání míti nebude. V debatě na to slevuje p. Stádník z kupní ceny 40 hal., čímž tedy požaduje 60 hal. za 1 čtverečný sáh, a trvá na postavení tarasu obcí. P. Burgr navrhuje, by se, poněvač není možno dojíti s p. Stádníkem k dohodě, přešlo k dalšímu jednání pořadu dnešního a konečné dojednání ponechalo ku konci schůze. Návrh se přijímá.

 

IV. Žádost p. Horešovskýho z Jenečka za povolení ku parcelaci role čk. 548 na stavební místa.

Předkládá se parcelační plánek a jednohlasně se parcelace pozemku schvaluje

 

V. Žádost Jakuba Klatovskýho ze Strenice za zvýšení chudinské podpory.

Předčítá se žádost téhož, která se pak zamítá, a dosavadní podpora se ponechává.

 

VI. Žádost obce Slivence za přijmutí ve svazek domovský Josefa Knotka.

Žádost se odkládá.

 

VII. Žádost obce Hořelice za přijmutí ve svazek domovský Jaromíra Prchala.

Žádost se odkládá.

 

VIII. Dodatečná volba starosty na zbývající tříletou periodu.

Výsledek volby jest, že p. Novotný Ladislav obdržel 11 hlasů a p. Bedř. Stádník 2 hlasy; jest tedy zvolen p. Novotný Ladislav, který také volbu přijímá. Na to musila býti volba I. radního a obdrželi: 5 hlasů p. Linek Fr., 5 hlasů p. Šimáček Ant. a 3 hlasy p. Burgr Jaroslav; musila býti provedena užší volba mezi p. Linkem a p. Šimáčkem. Při druhé volbě obdrželi p. Šimáček 7 hlasů a p. Linek 6 hlasů, jest tudíž zvolen I. radním p. Šimáček.

 

Volné návrhy.

1. Projednání a podepsání směnné smlouvy s manželi Divišovými v Jenečku, zastoupenými JUDr. Kar. Karasem, advokátem z Unhoště.

 

1. Vyřízení žádosti měst. úřadu v Unhošti stran objednávky nového výpovědního a stěhovacího řádu pro okres Unhošťský.

Usneseno objednati 100 kusů.

 

2. Dojednání bodu III.

Pan Linek dává určitý návrh, by se p. Stádníkovi nabídlo 2 K za 1 čtverečný sáh a aby si p. Stádník postavil taras sám. Pan Stádník přistupuje na tuto podmínku, žádá však, aby mu obec na postavení tarasu přispěla obnosem 50 K. Návrh p. Linka se přijímá. Pan Stádník trvá na své žádosti se závazkem, že nebude-li jej postavení tarasu tolik státi, obnos 50 K vrátí. Konečně žádá, aby mu obec hradila na taras 25 K. Debatou konečně docíleno dohody a pan Stádník na návrh p. Linka přistupuje.

 

3. Pan Burgr žádá pana správce, by mu dovolil odvésti sebraný kámen do cesty u Hájku.

Pan správce k tomu svoluje.

 

4. Pan Zpěváček oznamuje, že byl u něho p. Novák a řekl mu, že by zvonil, když by měl za zvonění 2 K měsíčně.

Návrh se přijímá.

 

5. Pan Mynařík se dotazuje, jak dalece postoupila záležitost směny pozemků.

Pan Novotný podává o vyjednávání zprávu a sděluje, že na směnu pozemku obecním zastupitelstvem usnesenou není pomyšlení, poněvač by ředitelství směnu neschválilo.

 

6. Pan Linek oznamuje, že jest u pozemku „Herdova zahrádka“ vsazen na rohu strom v pozemku náležejícího obci.

Pan správce uvoluje se, že zjedná ve věci té pořádek.

 

7. Předčítá se nařízení okresního výboru v Unhošti ohledně hubení hrabošů.

Usneseno, že se oves strychninový musí zakoupiti.

 

K bodu III. se dodatečně zanáší, že kámen na nynějším tarase se nacházející náleží vesměs p. Stádníkovi, jakož i ornice; konečně náleží p. Stádníkovi hlína s pozemku, která by na silnici nebyla upotřebena, bude-li p. Stádník jí požadovati. Konečně nutno připomenouti, že p. Stádník nesmí ornice více odvésti, než-li na brázdu, tedy asi 10 cm hloubky. Dále dodá p. Horešovský p. Stádníkovi 2 kubíky drobnějšího kamene, když jej bude p. Stádník na stavbu tarasu potřebovati.

 

 

Skončeno a podepsáno:

L. Novotný, J. Horešovský, Stádník, Jos. Horešovský

Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. dubna 1911

 

Popis: Popis: Popis: image003