Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. června 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konána byla dne 23. června 1911 o 3. hodině odpolední v místnosti hostince paní Ptáčkové ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Novotný Ladislav, starosta obce, pan Linek František, p. Šimáček Antonín, p. Horešovský Josef, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Mareš František, pan Burgr Jaroslav, pan Stádník Bedřich

 

Pořad jednání:

 

I. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 25. května 1911 čís. 842 ohledně rozdělení zdravotního obvodu.

Dle přípisu toho nelze v nynějším stavu a složení obvodu Hostounského tento ve dva zdravotní obvody rozděliti, poněvač by rozdělením byla existence obvodního lékaře v Hostouni ohrožena. Okresní výbor doporučuje, by zahájeno bylo jednání s obcemi Běloky, Dobrovíz, Malé a Velké Přítočno, zdaž by byli ochotni připojiti se k zdravotnímu obvodu Hostouňskému, o čemž by se musila ovšem tamní obecní zastupitelstva usnésti. Vedlo-li by jednání toto k cíli, nebylo by více žádných překážek se zřízením zdravotního obvodu v Hostivici. Usneseno, aby s obcí Hostivickou zahájeno bylo jednání o záležitosti té, a pan Bedřich Stádník ustanoven, aby s delegátem z Hostivice došli společně do Dobrovíze a Bělok, by s tamním zastupitelstvem vyjednávali o přivtělení k zdravotnímu obvodu Hostounskému.

 

II. Vyřízení žádosti komité pro zřízení pokračovací školy v Hostivici o vydržovacím nákladu.

Zařizovací komité pro zřízení a udržování pokračovací školy pro učně v Hostivici, rozpočteno roční náklad obnosem 200 K pro všecky tři přiškolené obce totiž Hostivici, Litovice a Sobín, a žádá, by obecní zastupitelstvo usneslo se, že na obec zdejší vypadající příspěvek bude obcí vřazen do rozpočtu. Pan Linek do zakládajícího zařízení navrhuje obnos 50 K, kterýž se schvaluje. Ohledně hrazení schodku v učebním období vzešlý usneseno, že případný schodek by hrazen byl z obecní pokladny.

 

III. Žádost Františka Krále za odprodání části obecní zahrádky.

Týž žádá, by mu odprodána byla ona část obecní zahrádky, kterou má pronajatou a ohraženou. Žádost se zamítá.

 

IV. Žádost Marie Vyskočilové z Chýně za zvýšení chudinské podpory pro syna Josefa Kácla.

Josef Kácl béře chudinské podpory ročně 80 korun. Pan Linek tlumočí usnesení obecního představenstva, aby chudinská podpora zvýšena byla o 20 korun. Návrh se přijímá.

 

V. Vyřízení žádostí za přijmutí nových příslušníků, a to:

a) Obce Slivence za Josefa Knotka, řeznického pomocníka, bytem ve Břvech čp. 2.

Rodina ta se ve smyslu § 2 zák. ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 do svazku obce zdejší přijímá mimo nemanželského děcka dcery Boženy, před podáním žádosti zrozeného.

b) Františka Kratochvíla, strážníka c. k. státní dráhy.

Žádost se odkládá.

c) Obce Hostouně za přijmutí Emanuela Řečinskýho, ženatého dělníka na dráze, bytem v Litovicích.

Rodina ta se ve smyslu § 2 zák. ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 do svazku obce zdejší přijímá.

d) Obce Hostouně za přijmutí Františka Černýho, ženatého zedníka, bytem ve Břvech.

Žádost se odkládá.

e) Obce Hořelice za Jaromíra Prchala, ženatého krejčího, bytem v Litovicích.

Rodina ta se ve smyslu § 2 zák. ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 do svazku obce zdejší přijímá.

 

VI. Podepsání směnné smlouvy s manžely Divišovými z Jenečka stran zabrání části pozemku čk. 619.

Dle předloženého situačního plánku c. k. evidenčního geometra ze dne 26.2.1911 zabrali manželé Divišovi stavbou nového obytného domku čp. 18 v Jenečku část od vedlejšího statku čk. 619 ve výměře 19 m2 čili 5 čtverečných sáhů; naproti tomu pak upouštějí k veřejnému statku od své parceli čk. 507/1 dílec ve výměře 31 m2 čili 9 čtverečných sáhů. Manželé Divišovi upouští svůj díl obci bezplatně, když obec nebude náhrady také požadovati.

Obecní zastupitelstvo usnáší se smlouvu v nynějším znění nepodepsati; podepíše ji, když p. Diviš útraty knihovního pořádku hraditi bude ze svého, neboť dle stavebního protokolu p. Diviš upouští pozemek zdarma.

 

VII. Volba zdravotní komise.

Přípisem c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 19. dubna 1911 čís. 3118 nařízeno, by zvolena byla zdravotní komise, která by dohled měla v případech epidemických nemocí přísný dohled ku přesnému dodržování čistoty a zdravotnictví. Do komise zvoleni pánové: pan Mareš František, p. Burgr Jaroslav a pan Stádník Bedřich.

 

VIII. Volba dvou členů do místní školní rady v Hostivici.

Dle přípisu c. k. okresní školní rady v Kladně ze dne 28. května 1911 čís. 2392 vypršelo tříleté období místní školní rady a mají tedy za obec zdejší býti zvoleni do nové školní rady dva členové. Pan Mareš navrhuje do místní školní rady pana Novotnýho a p. Linka. Navržení se schvalují a volbu přijímají.

 

IX. Podání návrhu představenstva obce na směnu pozemků s c. a k. velkostatkem.

Pan starosta tlumočí usnesení představenstva, že se toto usneslo doporučiti zastupitelstvu k směně parcelu čk. 108, kteráž výměra odpovídá přiměřené směně obecních příorků. Návrh se přijímá.

 

Volné návrhy.

1. Žádost Josefa Vlčka ze Skalky za udělení příspěvku na pohřeb jeho manželky.

Žádost za udělení příspěvku na pohřeb se zamítá a žádost za poskytnutí příspěvku ze sirotčího fondu hochům žadatele se podá zemskému výboru.

 

2. Pan Horešovský sděluje, že p. Evan naváží na obecní pozemek v Jenečku hlínu a 2 stromky již zničil.

Vzhledem k nařízení c. k. okresního hejtmanství usneseno vyhláškou vyzvati majitele hnojišť a kompostů, by tyto z obecních pozemků ihned odklidili a více na místa ta neukládali. Ten, kdo místa na dvorku nemá, vykáže se mu místo za vsí. Panu Evanovi se nařídí odkliditi navezenou hlínu z obecního pozemku.

 

3. Pan Linek navrhuje, aby byly opraveny obecní budovy.

Usneseno opravy potřebné provésti. Co se týče chatrného chlévce v Jenečku, po shlédnutí komise by se případně rozbořil a na místo něho by se mohla stavěti hasičská kolna.

 

4. Pan Burgr žádá, jak naložiti s mostkem u špýcharu, který se nachází v chatrném stavu.

Usneseno přeptati se u c. k. okresního hejtmanství, zda na zmíněném mostku není nějakého vodoprávního závazku. Pak-li není, zbořil by se.

 

Skončeno a podepsáno:

Jaroslav Najman, zapisovatel

L. Novotný, Horešovský, Horešovský, A. Šimáček, Frt. Linek, Burgr, B. Stádník, Fr. Mareš

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. června 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003