Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. srpna 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konána byla dne 18. srpna 1911 o 2. hodině odpolední v místnosti hostince paní Ptáčkové ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Šimáček Antonín, úřadující radní, pan Linek František, p. Horešovský Josef, p. Stádník Bedřich, pan Burgr Jaroslav, p. Zpěváček Stanislav, p. Kafka Josef, p. Mareš František, p. Hašek Antonín, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce

 

Úřadující radní pan Šimáček Antonín zahájiv schůzi uvítáním přítomných, vyslovil posmrtnou vzpomínku na zemřelého starostu pana Ladislava Novotnýho asi takto: „V prvé řadě jest nám, velectění pánové, vzdáti poslední čest tomu, jehož milá osoba již nikdy více nebude v kruhu našem zasedati, jenž svým bystrozrakem luštil lehce vážné ba i často těžké zájmy obce naší, který pro klid a pořádek obce nelitoval přinésti jakýchkoliv obětí; neúprosnou smrtí nám u věku nejlepším, kdy každý občan k osobě jeho vzhlížel s úctou, a jehož vždy místním a moudrým slovům a radám se každý bez odporu rád a ochotně podřizoval. My v něm pozbyli jsme ztráty nenahraditelné a nemohouce se mu již nijak odměniti, žádám Vás, bychom tomu charakteru poctivému, tomu muži srdce zlatého zdali čest povstáním“. Veškeří přítomní páni povstávají ze svých míst.

Dále sděluje, že následkem úmrtí pana starosty uprázdnilo se místo v I. sboru voličském, a že povolán byl do zastupitelstva za I. sbor volený náhradník pan Zikán Antonín, rolník v Litovicích.

 

Na to přikročilo se k pořadu jednání:

 

I. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 2. srpna 1911 čís. 1206.

Zřízením tarasu ve Břvech kolem panského rybníka zahrazen byl příchod pro vodu a proto okresní výbor ku žádosti občanů Břevských ze dne 6. července 1911 zřídil v tarasu tom schodiště a nyní žádá, aby obec zdejší učinila své prohlášení, okresním výborem jí kladených těchto podmínkách:

1. Udržování schodů jakož i dotyčné části tarasu převezme na sebe obec Litovická.

2. Schody budou sloužiti toliko chůzi pro vodu a výbor okresní nebéře žádnou zodpovědnost za úraz neb podob.

3. Podél tarasu silnice nesmí býti zřízena hnojiště.

a za 4. Obec Litovická předloží na základě usnesení obecního zastupitelstva písemné prohlášení, že podmínky ty jsou jí známy a že se jim podrobuje.

Pan Linek jest proti přijetí těchto podmínek, poněvač lidé od nepaměti nabyli práva choditi pro vodu a nyní, kdy okres zřídil taras bez vědomí obecního zastupitelstva, není povinna obec nějakou další povinost neb povinnost na se bráti.

Náhled p. Linka se jednohlasně přijímá a podané otázky se zamítají.

 

II. Žádost Václava Zimy z Jenečka za odprodání části veřejného statku čk. 611 k regulační čáře a zřízení nákladem obce buď kanálku, neb rigolu pro odpad vody.

Následkem stavby silnice v Jenečku a zvýšením terénu jejího vzniklo u domu čp. 5 nebezpečí, že v případě vodního přívalu byl by domek ten vodou zatopen. K vyrovnání toho žádá žadatel, by mu obcí odprodána byla část veřejného statku od jeho domu až k regulační čáře, by týž postavením hráze mohl zátopě čeliti. Dále žádá, by mu nákladem obce zřízen byl buď kanál, neb rigol pro odtok vody dešťové ze dvorečka, kterýžto odpad byl mu stavbou silnice přerušen.

Žádaná část pozemku se mu odprodá pod podmínkou, nebude-li okresní výbor klásti proti odpor. Rigol neb kanál si má zříditi svým nákladem.

 

III. Pojednání o ústní žádosti Václava Žebery z Hostivice, by mu obec podezdila stávající zeď.

Pan starosta sděluje, že k němu přišel p. Žebera a jej žádal, by mu nákladem obce podezděna byla hradební zeď v Jenečku u čk. 519 se nacházející a která stavbou silnice bude svého času ohrožena podemletím a sesutím, neboť hliněný taras nyní při zdi se nacházející bude část po části vodou odplavován.

Pan Linek navrhuje, aby p. starosta s p. Kafkou u přítomnosti žadatele učinili přehlídku zdi a vyjednali s ním, jaký obnos by požadoval, kdyby si podezdívku svým nákladem seřídil.

Návrh se přijímá.

 

IV. Doplňovací volba starosty obce.

Následkem úmrtí dosavadního starosty obce pana Ladislava Novotnýho, nutno jest provésti pro zbývající periodu volbu nového obecního starosty a jest jím z přítomných 10 hlasů zvolen 9 hlasy p. Ant. Šimáček, 1 hlas obdržel p. Linek František. Na to musilo býti přikročeno k volbě I. radního. Z 10 odevzdaných hlasů znělo na jméno Linek Frant. 5, na jméno Bed. Stádník 4 hlasy a Jar. Burgr 1 hlas. Musilo tedy býti přikročeno k volbě nové a výsledek byl, že obdržel p. Linek 5 hlasů a p. Stádník také 5 hlasů, takže musilo býti rozhodnuto losem a byl vytažen lístek se jménem Bedřich Stádník, jest tudíž zvolen I. radním p. Stádník Bedřich.

 

V. Doplňovací volba do místní školní rady.

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 13. června t. r. konané, zvolen byl též do místní školní rady pan Novotný Ladislav, kteréžto místo jest úmrtím jeho uprázdněno. Za zástupce jeho pak do místní školní rady zvolen pan Stádník Bedřich.

 

VI. Volné návrhy.

1. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 12, srpna 1911 čís. 1454 stran postavení kanálu v Jenečku.

Pan starosta oznamuje, že po vyhotovení pozvání na schůzi došel přípis okresního výboru, v němž se žádá, by obecní zastupitelstvo vyslovilo svůj souhlas se zřízením propůstky vodní v nově stavěné silnici v Jenečku, jakož i zvýšením nákladu stavebního.

Obecní zastupitelstvo přistupuje na stavbu propůstky a schvaluje zvýšení téhož nákladu.

 

2. Zvýšení nájmu z kanceláře.

Pan starosta sděluje, že při předávání úřadu zemřelým panem starostou mu řečeno bylo, když převzal vedení po p. starostovi Ptáčkovi, žádal paní Ptáčkovou, zda by byla ochotna i na dále kancelář si v domě ponechati a za jaký nájem, poněvač on v domě místa nemá, a také netouží jej v domě míti. Paní Ptáčková mu sdělila, že palivo jest příliš drahé a požadovala obnos 100 K ročně nájemného s úklidem i vytápěním. Pan starosta na podmínku tu ochotně přistoupil a doložil, že oznámí nájem obecnímu zastupitelstvu, bude-li ochotno zvýšený nájem mu schváliti, jinak že zvýšení to hraditi bude ze svého. Snad potom při nejbližší schůzi na to pozapomněl a zmínil se teprve o tom, až když úřad předával.

Zvýšení nájemného schvaluje se z 80 K na 100 Kor.

 

3. Stížnost p. Linka na Boh. Hrdličku z Litovic.

Pan Linek si stěžuje, že p. Hrdlička vytýkal ob. zastupitelstvu, že pro sbor hasičů bylo vyplaceno z obecní pokladny 100 K a peníze ty sbor nedostal a že se peníze ty ztratily, a revizí však zjištěno, že peníze ty vyplaceny nebyly. Usneseno, aby dotyčný byl vyzván, by do 14 dnů urážku tu v deníku „Venkov“ odvolal, jinak zakročeno bude proti němu soudně.

 

4. Dotaz p. Haška stran hnojů.

Pan Hašek žádá, zda by mu bylo dovoleno venku zříditi si krytou senkrovnu na hnůj, poněvač v domě má málo místa.

Sděluje se mu, že okres by tomu nedovolil.

 

5. Pan Linek navrhuje zlepšení poměrů strážníka.

Pan Linek odůvodňuje svůj návrh tím, že veškeré životní potřeby jsou zdraženy a tím se také jeví nutnost, aby se služné strážníkovi zlepšilo. Obecní zastupitelstvo se usnáší, aby pro letošní rok i na dále zvýšeno mu bylo služné o 100 K jako drahotní přídavek.

 

Skončeno a podepsáno:

Jaroslav Najman, zapisovatel

A. Šimáček, Horešovský, Horešovský, Linek, Stádník, Kafka, Burgr, Mareš, Hašek, Zpěváček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. srpna 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003