Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné nutné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 28. září 1911 o 3. hodině odpolední v hostinci paní Boženy Ptáčkové ve Břvech konané.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Šimáček Antonín, p. Stádník Bedřich, p. Horešovský Josef, pan Burgr Jaroslav, p. Zpěváček Stanislav, p. Kafka Josef, p. Melcr Josef, p. Mareš František, p. Zárybnický František

 

Pořad:

 

I. Nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně ze dne 22. září 1911 čís. 49947 o provedení volby 1 volitele pro volbu člena okresního zastupitelstva.

Následkem úmrtí pana Ladislava Novotnýho uprázdnilo se místo člena okresního zastupitelstva v Unhošti za obce venkovské a c. k. místodržitelství výnosem ze dne 11. září 1911 č. 5/c 1455 nařídilo provedení doplňovací volby na den 21. října 1911 na 9. hod. dopolední. Mimo pana starosty připadá na obec zdejší ještě jeden volitel, kterýž má býti obecním zastupitelstvem hlasovacími lístky zvolen. Z 9 hlasovacích lístků obdržel největší počet hlasů 6 pan Burgr Jaroslav a jest tudíž zvolen. Po jednom hlase obdrželi pan Stádník Bedřich, pan Horešovský Josef a pan Linek František.

 

II. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 6. září 1911 číslo 1499 stran zřízeného schodiště ve hrázi na Břvech.

Poněvač obecní zastupitelstvo zdejší ve své schůzi dne 18. srpna t. r. konané zamítlo převzetí ve svou správu okresním výborem zřízeného schodiště ve hrázi na Břvech, podává okresní výbor rozbor, za jakých okolností okresní výbor schodiště zřídil. Dle přípisu toho zemřelý starosta pan Novotný Ladislav slíbil, že obecní zastupitelstvo proti podmínkám okresním výborem kladeným nebude činiti žádných námitek a že tyto podmínky také přijme. Dále sděluje okresní výbor, že v pádu nepřijmutí podmínek schodiště odstraní a vchod uzavře. V debatě po té rozpředené usneslo se obecní zastupitelstvo jednohlasně, že trvá na usnesení ze dne 18. srpna t. r. odůvodňujíc, že schodiště zřízeno jest na pozemku obci nepatřícím a stavbou hráze přerušeno bylo právo služebnosti pro vodu, jest povinností okresu o volný příchod pro vodu se postarati a dlužno za to míti, že se záležitost ta považuje za soukromoprávní jednání interesovaných osob.

 

III. Vyzvání okresního výboru v Unhošti ze dne 11. září 1911 č. 1529 o ničení hrabošů.

Poněvač jest stále veliká spousta polních hrabošů, jenž činí ohromné škody na všech plodinách polních, vyzývá okresní výbor obce, by tyto přikročili k soustavnému ničení hrabošů a aby byl výsledek co největší, stanovena byla odměna. Usneseno, aby se ničení hrabošů provádělo strychninovým ovsem a objedná se ho od firmy Kohlíkovy ze Smíchova 30 kg. Dále usneseno, aby udělována byla odměna za hubení hrabošů, a sice za jeden kus jeden haléř.

 

IV. Žádost Františka Kratochvíla, strážníka dráhy, za přijmutí ve svazek domovský.

Odkládá se do příští schůze.

 

V. Volné návrhy.

1. Národní Jednota Severočeská zasýlá k rozprodání 20 losů loterie.

Pro obec usneseno zakoupiti pět losů.

 

2. Pan Josef Kafka žádá, by zřízena byla u Jenče na cestě kolem duchcovské dráhy přes potok kamenný rigol.

Odkládá se za příčinou zjištění materiálu na mostku v Jenečku, z něhož by se potřebná oprava provedla.

 

3. Pan Zárybnický se dotazuje, zda bude upravena cesta u „bažantnice“.

Pan starosta odpovídá, že letošního roku se oprava žádná prováděti nebude.

 

Skončeno a podepsáno:

Jaroslav Najman, zapisovatel

A. Šimáček, Horešovský, B. Stádník, St. Zpěváček, Burgr, Zárybnický, Jos. Melcr, Fr. Mareš, Jos. Kafka

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003