Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. listopadu 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konána byla v sobotu dne 11. listopadu 1911 o 2. hodině odpolední v místnosti obecního úřadu ve Břvech

 

Schůzi přítomni pánové: p. Šimáček Antonín, starosta obce, pan Linek František, pan Burgr Jaroslav, p. Zpěváček Stanislav, p. Mynařík Josef, p. Kafka Josef, p. Mareš František

 

Pořad:

 

I. Vyřízení přípisů c. k. okresního hejtmanství v Kladně 14. října 1911 čís. 54200 ohledně zdražování potravin, dále ze dne 14. října 1911 čís. 54726 ohledně zdražení piva a Zemského výboru král. Českého ze dne 14. října 1911 č. 100866 ohledně zmírnění nouze na potraviny, krmiva, pícniny a provádění nouzových prací.

V přípise prvém se žádá za sdělení, zda obecní zastupitelstvo by považovalo za záhodnu, by následkem stálého zdražování potravin stanoveny byly ve smyslu §51 živn. řádu ze dne 5. února 1907 číslo 26 ř. z. maximální ceny na prodej potravin v malém, jež náležejí k nejnutnějším potřebám denního života.

V přípise druhém se žádá za sdělení, o kolik zdraženo bylo pivo a mají-li se naň stanoviti rovněž maximální ceny a v kterých případech: zda pro obchod lahvovým pivem nebo pro výčep přes ulici či pro hosty v místnosti hostinské sedící nebo stojící.

V přípise třetím žádá Zemský výbor, aby obecní zastupitelstvo usneslo se, jakým nejvhodnějším způsobem čeliti se dalo hrozící nouzi o potraviny, píci a krmiva, neb v případě nouzi o práci jakou nouzová práci by obec prováděti dala.

Usneseno odpověděti, že v obci zdejší pivo zdraženo nebylo a ohledně potravin jsou tyto nakupovány ve velkém a v konsumu v Hostivici dělnictvu prodávány. Jak hostinští, tak i obchodníci potravinami sami o své vůli potraviny nezdražují a musí říditi své ceny dle cen tržních.

 

II. Žádost České obce Sokolské za příspěvek pro VI. slet všesokolský.

V roce 1912 v upomínku 50-letého založení prvního „Sokola“ Fügnerem a Tyršem konán bude v Praze VI. slet všesokolský a zároveň I. slet svazu slovanského sokolstva, tedy slavnost velikých rozměrů. Poněvač i náklad sletový bude značný a sokolstvo není podporováno ani zemí ani státem, samo pak nemůže finančně se zásobiti, žádá Česká obec Sokolská za udělení příspěvku.

Usneseno, aby z pokladny obecní věnován byl obnos 10 Kor.

 

III. Žádost Ústřední Matice Školské za udělení svatováclavského daru.

Jako každoročně, tak i roku letošního obrací se Ústřední Matice Školská k veškeré české veřejnosti za konání všeobecné sbírky svatováclavské.

Usneseno věnovati obnos 5 Kor.

 

IV. Vyřízení přípisu okres. výboru v Unhošti ze dne 3. listopadu 1911 čís. 1812.

V přípise tom sděluje okresní výbor, že vedeným jednáním ohledně rozdělení zdravotního obvodu obce Běloky a Dobrovíz vyslovily se příznivě, kdežto obce Malé a Velké Přítočno proti. Poněvač má býti s těmito obcemi zavedeno nové jednání, žádá se za sdělení, zda obec zdejší jest ochotna vyčkati výsledku, či má-li rekurs zdejší ze dne 16.3.1911 č. 302 odeslán býti k rozhodnutí Zemskému výboru.

Usneseno, že obec zdejší dále čekati nemíní a aby rekurs zdejší předložen byl k rozhodnutí Zemskému výboru.

 

V. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 3. listopadu čís. 1700.

Okresní výbor žádá za sdělení, z jakých důvodů a příčin hodlá obec zdejší zbořiti mostek z Litovic na cestu čk. 447.

Jednohlasně usneseno, že se usneslo obecní zastupitelstvo jej rozbořiti z důvodu, že  mostek hrozí sesutím a jest dosti již nebezpečným pro přejezd. Mostek jest úplně zbytečný a voda odpadová z bývalého rybníka tam žádného odtoku dle skutečnosti nikdy míti nemohla.

 

Volné návrhy.

1. Žádost c. k. správy z Červ. Újezda o pronájem role čk. 289 obci náležejícího.

Usneseno, že špička ta se nepronajme a c. a k. správa v Červeném Újezdě se vyzve, aby hranici upravil do původního stavu.

 

2. Okresní výbor v Unhošti přípisem ze dne 19. září 1911 č. 1655 zasílá zdarma dva výtisky královského poselství ze dne 12. září 1871.

Usneseno dáti oba reskripty dáti zarámovati a zasklíti. Jeden zůstane v obecní kanceláři a druhý se dá do hostince pana Součka v Litovicích.

 

3. Schválení, aby použito býti mohlo kmenové jmění ku splátce na stavbu silnice v Jenečku.

Jednohlasně se schvaluje, aby kmenové jmění vyzvednuto bylo jako splátka na stavbu silnice v Jenečku.

 

4. Pan Mynařík se dotazuje, neměla-li by se vypopelovati pěšina k Chýni.

Usneseno vyzvati c. a k. správu, aby pěšinu do pořádku přivedl. Současně se má c. a k. správa vyzvati, by čeledínové pro písek ve Břvech jezdící jej nevybírali v obecní cestě, poněvač se táž stává nesjízdnou.

 

5. Pan Mareš se dotazuje, jak se má záležitost s podezděním zdi u pole p. Žebery.

Pan starosta sděluje, že tato jest nákladem okresu podezděna.

 

6. Pan Mareš žádá, aby vyzvána byla c. a k. správa k ohražení potrubí ve Břvech.

Usneseno, aby byla c. a k. správa vyzvána, by vzhledem na stávající nebezpečí následkem prohloubení, byla nádrž u toho potrubí ohražena.

 

Skončeno a podepsáno:

 

A. Šimáček, Frant. Mareš, Stanislav Zpěváček, Mynařík Josef, Linek Frant., Burgr, Kafka

Jaroslav Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. listopadu 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003