Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. března 1912

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 31. března 1912 o 8. hodině dopolední v místnosti obecního úřadu ve Břvech konané

 

Schůzi přítomni pánové: pan Šimáček Antonín, starosta obce, pan Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Mynařík Josef, p. Melcr Josef, p. Hašek Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Horešovský Josef, p. Zikán Antonín, pan Burgr Jaroslav, p. Mareš František

 

Pořad:

 

I. Zpráva revizorů účtů a schválení těchže za r. 1911.

Za revidující výbor podává zprávu pan Horešovský Josef a sděluje, že revise účtů obecních provedena byla dne 14. února 1912 a že tyto byvše porovnány s doklady, shledány byly v úplném pořádku. Veškeren příjem do 31. prosince 1911 obnášel 11 156 K 10 hal, vydání 9 370 K 95 hal, takže pokladní hotovost dnem 1. ledna obnáší 1 785 K 15 hal a převedena jest na účet roku letošního; dále předčítá jména dlužníků nájemného za obecní pozemky a obecních přirážek. Účty obecní za rok 1911 se pak jednohlasně schvalují. Ohledně dlužníků usneseno, tyto k zaplacení vyzvati, a když do stanovené 14denní lhůty nezapraví, započítá se jim úrok z prodlení a konečně vymáhati se budou exekucí. Ohledně Dusíka a Černý usneseno, by zapravil, jinak se mu nájem zruší.

 

II. Žádost o komisi za účelem rozboření mostku v Litovicích.

Pan starosta sděluje, že se dne 26. ledna t. r. konala pochozí komise za účelem rozboření mostku vedoucí na cestu čk. 447 z okresní silnice čk. 424, jíž se zúčastnili mimo zástupců obce a vůkolních zájemníků zástupci c. k. dvora, okresní výbor v Unhošti, vyslanci c. k. okresního hejtmanství a c. k. místodržitelství. Komise ta na místě samém konaná prohlášení žádné neučinila, jelikož zástupce c. k. velkostatku prohlásil, že přebytková voda mostkem protékala, a v případě, že by obec trvala na zboření mostku, aby obec předložila projekt nového odtoku. Pan rada Rosam dával pak zprostředkujíce návrh, by obec přispěla na zřízení řádného odtoku vody kolem hráze se nacházející, a po jeho zřízení že by mohl mostek býti zbořen. K tomu p. starosta prohlásil, že nemůže žádný závazek neb slib učiniti a ponechá projednání záležitosti schůzi obecního zastupitelstva. C. k. okresní hejtmanství pak účtuje přípisem ze dne 29. ledna 1912 č. 6245 za komisi tuto obnos 41 K 90 hal.

V debatě o podaných zprávách pamětních se pak pan Burgr dotazuje, kdo vlastně ručí za úraz na tom mostku a komu tedy patří. Na to odpovídá p. starosta, že mostek patří obci, a jest náhledu, že by bylo přece lépe mostek rozbořiti a zříditi na místě jeho rigol. Konečně míní p. Burgr, že by se snad mohl zříditi mostek menší, aby vjezd na obecní cestu byl sjízdný a konečně mělo svůj vzhled. Pan Mareš navrhuje, aby se předem zjistilo, jaký jest terén, zda to má býti mostek či dáti roury. Vyměřením pověřen pan Zpěváček Stanislav, do příští schůze pak má býti podán podrobný referát.

 

III. Vyřízení přípisů c. a k. vrchní správy v Jenči ohledně směny pozemků.

Přípisy tyto datované ze dne 20. ledna 1912 č. 174 a 175 v opise znějí doslovně: č. 174 – Při projednávání zamýšlené směny pozemků tak, jak bylo tamějším obecním zastupitelstvem ve schůzi dne 23. června 1911 usneseno, zjistilo se, že pozemkové parcely čk. 464/1 a 464/2 nejsou majetkem veřejným, nýbrž jsou jak v deskách zemských, tak i v knihách pozemkových a nyní v pozemnostních archách připsány zdejšímu c. a k. velkostatku.

Dále dle protokolu čís. 7 sepsaným c. a k. okresním soudem v Unhošti, dtto Litovice, dne 17. března 1879 a tehdejším c. k. vrchním správcem panství Tachlovického panem Filipem Linkem je uvedeno: Že na mnohých cestách jest stromořadí, které co takový panský majetek nalézá se výhradním držení panství Tachlovického“ a jen za této podmínky bylo k tomu svolení dáno, aby ony ku panskému dvoru v Litovicích předepsané pozemkové parcely, a to mezi jinými parc. čís. 470/1 co cesty, jako veřejný statek zapsány byly.

Podobně má se to asi také u cesty par. čís. 466/2 a 466/4, které byly též času majetkem velkostatku a kde byly ovocné stromy v stejnou dobu vysázeny. Z toho vysvítá, že u těchto parcel nemůže býti jednáno o postoupení pozemků, na kterých ovocné stromořadí stojí, nýbrž může se jen jednati svého času o upravení hranic dle skutečného stavu v mapách katastrálních.

Z předu uvedeného je zřejmo, že tím celá zamýšlení směna pozemků se mění a zůstává ku vyměnění v užívání velkostatku se nacházející:

čk. 447         ve výměře    1 ar,  27 m  čili    35,31 sáhu

447                                2       53             70,34

124                                4                      111,21

447                                         06               1,67

441                                3       52             97,90

441                                2       35             65,30

439                                4       36           121,20

celkem                          18       09           502,93

V užívání obce se nachází

čk. 111         ve výměře            82 m  čili    22,30 sáhu

112                                1       28             35,59

137                                7       10           197,40

290                                         95             26,41

14                                           65             18

14                                           23               6

207                                2       09             58,11

dohromady                    13       12           368,81

Tak že má velkostatek více zabráno jak obec o 4 ary 97 m čili 139,12 sáhů čtverečných.

Tuto více zabranou plochu bylo by snad možno postoupiti tamější obci u sousedního pozemku čk. 115 od panského pozemku čís. kat. 117.

Žádáme, aby pozměněná tato směna byla tamnějším ctěným obecním zastupitelstvem schválena a nám v brzku vyřízená dána, aby nám bylo možno sobě schválení nadřízených úřadů vymoci a tak stálému naléhání c. k. soudu ohledně zavedení knihovního pořádku vyhověti.

Druhý dopis č. 175 zní: Jak již zdejším přípisem ze dne 20. ledna 1912 č. 174 sděleno bylo, jest pozemková parcela čk. 464/1 a 464/2 majetkem zdejšího c. k. velkostatku a nebylo její zapsání co statek veřejný správné. Z důvodu toho odpadá přepis nájmu z části tohoto pozemku ve prospěch tamnějšího obecního důchodu a žádáme, aby přepsání onoho nájmu bylo co bezpředmětné vymazáno a zaplacené nájemné za léta 1909, 1910 a 1911 ve výši 69 K 75 hal. sem vráceno.

Pan starosta žádá, by se jednání odložilo, až zaopatřen bude ještě výtah z knih a desk zemských. Na to se jednohlasně žádost schvaluje.

 

IV. Schválení kupní ceny za pozemek Josefa Žebery z Hostivice novostavbou silnice v Jenečku zabraný.

Pan starosta oznamuje, že dne 2. února t. r. byly strany, jichž pozemky byly novostavbou silnice v Jenečku zabrány u podpisu smluv a tu p. Žebera prohlásil, že smlouvu podepíše pod podmínkou, když za zabraný jeho pozemek ve výměře 28 čtverečných sáhů obdrží obnos, jaký obdrželi druzí páni za 1 sáh čtverečný. Poněvač nebylo vyhnutí, obdržel pan Žebera obnos 56 K a jest nyní zapotřebí schválení této kupní ceny ku zavedení knihovního pořádku.

Zpráva pana starosty béře se na vědomí a kupní cena se jednohlasně schvaluje.

 

V. Vyřízení přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně o udělení hostinské koncese Antonínu Kokrdovi ve Břvech.

C. k. okresní hejtmanství v Kladně přípisem ze dne 11. ledna 1912 č. 67109 žádá, by obecní zastupitelstvo zdejší učinilo své prohlášení u udělení hostinské koncese Antonínu Kokrdovi r. 1879 v Drahelčicích rozenému a tamtéž příslušnému; poněvač není osobně žadatel znám, navrhuje pan Burgr, by předem bylo zjištěno jeho chování a jeho zachovanost. Návrh se přijímá.

 

VI. Volba reklamační komise pro nastávající volby obecního zastupitelstva.

Pan starosta oznamuje, že uplynulo tříleté období obecního zastupitelstva a že k účelu tomu seznamy voličské již vyloženy jsou a jest nutno provésti volbu reklamační komise: Do komise zvoleni pánové: za III. sbor pan Mareš František, za I. sbor pan Linek František, za II. sbor pan Horešovský Josef a čtvrtý člen pan Josef Horešovský, c. a k. hospodářský správce.

 

VII. Žádosti za udělení práva domovského:

a) Obce Jenč přípisem ze dne 10. února 1912 č. 108 žádá, by obec zdejší ve smyslu § 2 a 3 zák. ze dne 5. prosince 1896 ř. z. č. 222 přijala ve svazek domovský Františka Helta 3.5.1870 rozeného a jeho rodinu. – Týž se přijímá.

b) Obec Hostouň přípisem ze dne 19. února 1912 č. 213 urguje vyřízení podané žádosti ze dne 28. února 1911 č. 259 za přijmutí ve svazek domovský obce zdejší Františka Černýho r. 1852 rozeného. Žádost se zamítá z důvodu, že týž pravidelně dostává každý třetí rok od obce Hostouňské kýlní pas, což se považovati může za druh chudinské podpory.

c) Bobek Emanuel r. 1872 v Slaném rozený žádá, by mu a jeho rodině uděleno bylo právo domovské v obci zdejší. Týž se přijímá.

 

VIII. Žádosti chudinské.

a) Jana Klatovskýho nyní se zdržujícího ve Zličíně o zvýšení chudinské podpory. Týž až dosud dostával ročně 18 K a p. Mynařík navrhuje, by se mu podpora zvýšila o 6 K ročně, což se schvaluje.

b) Josefa Malíka ze Břvů o udělení příspěvku na nový kolovrátek. Pan Mareš navrhuje, by se mu udělilo 15 K, pan Burgr navrhuje 10 K, návrh pana Mareše se přijímá.

 

Volné návrhy.

1. Vyřízení obecnímu úřadu ve Višňové v záležitosti Růženy Víznerové.

Obecní úřad ve Višňové přípisem ze dne 20. února 1912 č. 652 oznámil, že tam zemřela zdejší příslušnice Růžena Víznerová a že útraty pohřbením jejím vzešlé obnáší celkem 57 K 01 h, o jichž nahrazení žádá.

Usneseno, by se vyplatilo pouze 12 K za rakev, 4 Kor pro hrobaře, 85 hal za léky a 3 K na různé vydání, tedy úhrnem 19 K 85 hal.

 

2. Nařízení Zemského výboru v záležitosti hasičské.

Zemský výbor Království českého přípisem ze dne 15. ledna 1912 č. 126032/VIII nařizuje, že každá uzavřená osada, která čítá aspoň 20 čísel domovních, musí míti dostatečné hasicí náčiní. Poněvadž zde nářadí jest, béře se zpráva ku vědomí a jest pouze zapotřebí zakoupiti řád požární. Usneseno dle čísel domů počet výtisků objednati.

 

3. Pan Horešovský oznamuje, že za Buštěhradskou drahou jest kousek pozemku, za který žádá p. Šetelík, by mu byl pronajat.

Usneseno pozemek mu pronajati za ročních 40 hal.

 

4. Pan Mareš oznamuje, že občané břevští žádají, by jim postavena byla v stávající studni pumpa.

Pan starosta oznamuje, že studánka byla dětmi znečišťována, tak nechal dáti ke studánce dvéře se zámkem. K návrhu usneseno předem se přeptati, co by taková pumpa stála, a aby do schůze příští byla podána zpráva.

 

5. Pan Burgr se dotazuje, jak obec naloží s cestou k Jenči, je-li tato totiž majetkem obce.

Pan starosta sděluje, že bude možno podati zprávu, až se nahlédne do desk zemských.

 

6. Pan Zpěváček se dotazuje, jak postoupilo jednání o hrazení kanálu pod duchcovskou drahou.

Pan starosta sděluje, že se potřebné zařídí.

 

Skončeno a podepsáno:

A. Šimáček, Horešovský, Josef Melcr, Mynařík, Hašek, Zikán, Fr. Mareš

Jaroslav Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. března 1912

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003